Binding Site Information :
Doc...
Information extracted from the bests complexes created by comparative docking.Prediction Binding Site :


Binding Site Prediction
[Download fasta file] - [Download text file]

Binding Site Number :C1_S1
Best Complexes choosen after comparative docking [pKd > 3] : 2 (5 maxi)

Complexes [Theoretical pKd]FileVolume (A3)
(FPocket)
Hydrophobicity
Score(FPocket)
Contacts Ligand/Receptor [<4A] in Site C1_S1
Complex: RXZ_A_25(5MY8) / Model_21(5MY8/A) = [8.5] Download1331.1434.38MGPDCTAGGNGGGAHRYPPHRDVRGDEEASPRCPSPHRMRLQKQQCFQSSPENQQQQHPRALSSSNPGSPLMYTVCPATPDRSMNPYDRASPLYRSHASPHSRLGDSASPSSAMTEAGMYESNSDLSAVCPTWFNRCAASSPSLSSVMASRHLPPLQAHSPDPQSRCPQPFNSIAAAVSYSSPLGVASNESPHMKTALTSFGEASWGGLTSPNSNRGGMMASAPQQQSLGNCRSNVGHVMLPEEVSHPSKLAQSGMLNSSPSHSGGAGPARVSGASPYQCALDGLASQQQEKQQQSTLERYAPGNVTTPVGASSSAAAGGASPGSVPTGDADADKIVPRQHGDNNSLALNSSLEERLPTTAASVPHRHTSPSSVSWPRDAFASSPFSRDAPPSSHLHPRAAISPARESTPVMPLKTSPKTTSTPLRVDDSAPGGVEADCFSEARGSRASPPRPHAFSQHQSPEKGFIDSQSTGTPHPQPQPIHPLAPTSSSPQALKSPAMFGVIDLSYSRTDASGSNATPPMPTGATSVGASAVVKTRTQVRTPSRAPAVISVRVPVPSLPSNNSTPATSVNHADPTAAAASLSSTSAAATAVAPLNGGSSCSELTAHSGTTILRMVHSAGQRDSSYSTLHTTLSHSRDATTATATTTATTTPGYSPRADSQTPVHTATIASQHGTLFTPLSPLLAESDDDAVEAEQQQQQRKAVQSQQHMKSVASTALMAARVRKTAVSSPTVSVDAVRKPERSSQALTLTADTVLPVAVQEDEARCSSSAATTATRSSSNSRAQLSSSASLSRSINATTLTEPKGGTAGVAASGTGRLERVRTVVRAGSVSARNVASRERGPREKFAATFAASSSFSSKVAAAASSASASSMDMGAVAGARGAHVRRQTSVSTASTSSVASDMLRAPPALASYSFVSSRAQMQRYIDQWRDRFEEDKNAYKEGGYLTVTPGRIVHSRYVLIQKLGWGEFSTVWLGYDTKHATLGRGLSQAFVAVKVAKCRSNVQEATRYEVSLLRYLEARLPRHAAITNIIDCFDVRGEFGMHTCMVLPLCGPNLLSIIERMKADRSRRNAEDLRMIKEIVLSVLISLHELSELNVVHTDIKPENVLCSAVDSKLVNSMEKFCIYNQERSHMISVEDFKKSMAQQSTEQLVYLADFGLSALLEPPGSAQLWMSACSNVDASLLAPLMRCKKNFPVTRSGVVDNHRGTLIQTREYRAPEVLLGLDFTCTTDVWSVGCMTFELITGCFLMDPKRKTREPRDMDIEHLAMMMQILGPLPSEITSIRVRNNDYYDAIIQGTPVPKSGFRPPPEYLHRFVDRNGKFIYASRYHSYPRRNLEMELEPYLGFREAQLAANFILSCLHSYDPKKRPSAKKLLSHQWLYGVGAASKEKTPSR
Complex: ANP_B_8(1Q99) / Model_33(1Q99/B) = [5.5] Download1201.6923.57MGPDCTAGGNGGGAHRYPPHRDVRGDEEASPRCPSPHRMRLQKQQCFQSSPENQQQQHPRALSSSNPGSPLMYTVCPATPDRSMNPYDRASPLYRSHASPHSRLGDSASPSSAMTEAGMYESNSDLSAVCPTWFNRCAASSPSLSSVMASRHLPPLQAHSPDPQSRCPQPFNSIAAAVSYSSPLGVASNESPHMKTALTSFGEASWGGLTSPNSNRGGMMASAPQQQSLGNCRSNVGHVMLPEEVSHPSKLAQSGMLNSSPSHSGGAGPARVSGASPYQCALDGLASQQQEKQQQSTLERYAPGNVTTPVGASSSAAAGGASPGSVPTGDADADKIVPRQHGDNNSLALNSSLEERLPTTAASVPHRHTSPSSVSWPRDAFASSPFSRDAPPSSHLHPRAAISPARESTPVMPLKTSPKTTSTPLRVDDSAPGGVEADCFSEARGSRASPPRPHAFSQHQSPEKGFIDSQSTGTPHPQPQPIHPLAPTSSSPQALKSPAMFGVIDLSYSRTDASGSNATPPMPTGATSVGASAVVKTRTQVRTPSRAPAVISVRVPVPSLPSNNSTPATSVNHADPTAAAASLSSTSAAATAVAPLNGGSSCSELTAHSGTTILRMVHSAGQRDSSYSTLHTTLSHSRDATTATATTTATTTPGYSPRADSQTPVHTATIASQHGTLFTPLSPLLAESDDDAVEAEQQQQQRKAVQSQQHMKSVASTALMAARVRKTAVSSPTVSVDAVRKPERSSQALTLTADTVLPVAVQEDEARCSSSAATTATRSSSNSRAQLSSSASLSRSINATTLTEPKGGTAGVAASGTGRLERVRTVVRAGSVSARNVASRERGPREKFAATFAASSSFSSKVAAAASSASASSMDMGAVAGARGAHVRRQTSVSTASTSSVASDMLRAPPALASYSFVSSRAQMQRYIDQWRDRFEEDKNAYKEGGYLTVTPGRIVHSRYVLIQKLGWGEFSTVWLGYDTKHATLGRGLSQAFVAVKVAKCRSNVQEATRYEVSLLRYLEARLPRHAAITNIIDCFDVRGEFGMHTCMVLPLCGPNLLSIIERMKADRSRRNAEDLRMIKEIVLSVLISLHELSELNVVHTDIKPENVLCSAVDSKLVNSMEKFCIYNQERSHMISVEDFKKSMAQQSTEQLVYLADFGLSALLEPPGSAQLWMSACSNVDASLLAPLMRCKKNFPVTRSGVVDNHRGTLIQTREYRAPEVLLGLDFTCTTDVWSVGCMTFELITGCFLMDPKRKTREPRDMDIEHLAMMMQILGPLPSEITSIRVRNNDYYDAIIQGTPVPKSGFRPPPEYLHRFVDRNGKFIYASRYHSYPRRNLEMELEPYLGFREAQLAANFILSCLHSYDPKKRPSAKKLLSHQWLYGVGAASKEKTPSR
Consensus
[pKd Mean = 7.00]
-1266
(s=64)
28
(s=5)
MGPDCTAGGNGGGAHRYPPHRDVRGDEEASPRCPSPHRMRLQKQQCFQSSPENQQQQHPRALSSSNPGSPLMYTVCPATPDRSMNPYDRASPLYRSHASPHSRLGDSASPSSAMTEAGMYESNSDLSAVCPTWFNRCAASSPSLSSVMASRHLPPLQAHSPDPQSRCPQPFNSIAAAVSYSSPLGVASNESPHMKTALTSFGEASWGGLTSPNSNRGGMMASAPQQQSLGNCRSNVGHVMLPEEVSHPSKLAQSGMLNSSPSHSGGAGPARVSGASPYQCALDGLASQQQEKQQQSTLERYAPGNVTTPVGASSSAAAGGASPGSVPTGDADADKIVPRQHGDNNSLALNSSLEERLPTTAASVPHRHTSPSSVSWPRDAFASSPFSRDAPPSSHLHPRAAISPARESTPVMPLKTSPKTTSTPLRVDDSAPGGVEADCFSEARGSRASPPRPHAFSQHQSPEKGFIDSQSTGTPHPQPQPIHPLAPTSSSPQALKSPAMFGVIDLSYSRTDASGSNATPPMPTGATSVGASAVVKTRTQVRTPSRAPAVISVRVPVPSLPSNNSTPATSVNHADPTAAAASLSSTSAAATAVAPLNGGSSCSELTAHSGTTILRMVHSAGQRDSSYSTLHTTLSHSRDATTATATTTATTTPGYSPRADSQTPVHTATIASQHGTLFTPLSPLLAESDDDAVEAEQQQQQRKAVQSQQHMKSVASTALMAARVRKTAVSSPTVSVDAVRKPERSSQALTLTADTVLPVAVQEDEARCSSSAATTATRSSSNSRAQLSSSASLSRSINATTLTEPKGGTAGVAASGTGRLERVRTVVRAGSVSARNVASRERGPREKFAATFAASSSFSSKVAAAASSASASSMDMGAVAGARGAHVRRQTSVSTASTSSVASDMLRAPPALASYSFVSSRAQMQRYIDQWRDRFEEDKNAYKEGGYLTVTPGRIVHSRYVLIQKLGWGEFSTVWLGYDTKHATLGRGLSQAFVAVKVAKCRSNVQEATRYEVSLLRYLEARLPRHAAITNIIDCFDVRGEFGMHTCMVLPLCGPNLLSIIERMKADRSRRNAEDLRMIKEIVLSVLISLHELSELNVVHTDIKPENVLCSAVDSKLVNSMEKFCIYNQERSHMISVEDFKKSMAQQSTEQLVYLADFGLSALLEPPGSAQLWMSACSNVDASLLAPLMRCKKNFPVTRSGVVDNHRGTLIQTREYRAPEVLLGLDFTCTTDVWSVGCMTFELITGCFLMDPKRKTREPRDMDIEHLAMMMQILGPLPSEITSIRVRNNDYYDAIIQGTPVPKSGFRPPPEYLHRFVDRNGKFIYASRYHSYPRRNLEMELEPYLGFREAQLAANFILSCLHSYDPKKRPSAKKLLSHQWLYGVGAASKEKTPSRStatistical distribution of contacts between receptors and ligands in all complexes :
(only contacts < 8A are taken into consideration)


Res_NameRes_NumRes_AtNb_ContactsNb_ComplexesNb[At_Ligand]
TYR947CE2322[O], 1[P],
TYR947CZ222[O],
TYR947CD2121[O],
GLN964OE1121[F],
GLN964CG222[F],
GLN964CD322[F], 1[C],
GLN964NE2623[F], 3[C],
LYS965CG121[O],
LYS965O921[F], 1[O], 7[C],
LYS965C921[F], 2[O], 6[C],
LEU966C4123[F], 4[O], 7[N], 27[C],
LEU966O3823[F], 3[O], 6[N], 26[C],
LEU966CD23023[F], 3[O], 5[N], 19[C],
LEU966N2222[F], 2[O], 4[N], 14[C],
LEU966CB4223[F], 6[O], 8[N], 25[C],
LEU966CD14023[F], 4[O], 25[C], 8[N],
LEU966CA3523[F], 4[O], 21[C], 7[N],
LEU966CG3723[F], 4[O], 22[C], 8[N],
GLY967O3326[O], 6[N], 19[C], 2[P],
GLY967N3821[F], 4[O], 7[N], 26[C],
GLY967C3227[O], 5[N], 19[C], 1[P],
GLY967CA3525[O], 6[N], 23[C], 1[P],
TRP968CD1621[O], 1[N], 4[C],
TRP968N3028[O], 4[N], 16[C], 2[P],
TRP968C33212[O], 4[N], 14[C], 3[P],
TRP968CA3029[O], 4[N], 14[C], 3[P],
TRP968CB1827[O], 1[N], 10[C],
TRP968CZ3121[C],
TRP968CE3521[N], 4[C],
TRP968O33212[O], 4[N], 14[C], 3[P],
TRP968CD2421[N], 3[C],
TRP968CG721[O], 1[N], 5[C],
TRP968CE2222[C],
TRP968NE1222[C],
GLY969N30212[O], 2[N], 13[C], 3[P],
GLY969O1928[O], 2[N], 6[C], 3[P],
GLY969CA28212[O], 2[N], 11[C], 3[P],
GLY969C23211[O], 2[N], 7[C], 3[P],
GLU970O926[O], 1[N], 2[P],
GLU970C1327[O], 1[N], 2[C], 3[P],
GLU970OE2624[O], 1[N], 1[P],
GLU970CD724[O], 1[N], 2[P],
GLU970N1929[O], 2[N], 5[C], 3[P],
GLU970CA1427[O], 1[N], 3[C], 3[P],
GLU970CG1027[O], 1[N], 2[P],
GLU970OE1724[O], 1[N], 2[P],
GLU970CB1127[O], 1[N], 3[P],
PHE971CD11228[O], 1[N], 3[P],
PHE971N1829[O], 1[N], 5[C], 3[P],
PHE971CE2724[O], 1[N], 2[P],
PHE971CA1326[O], 1[N], 3[C], 3[P],
PHE971O924[O], 1[N], 2[C], 2[P],
PHE971CZ724[O], 1[N], 2[P],
PHE971CB1628[O], 1[N], 4[C], 3[P],
PHE971C1325[O], 1[N], 4[C], 3[P],
PHE971CG1327[O], 1[N], 2[C], 3[P],
PHE971CE1926[O], 1[N], 2[P],
PHE971CD21125[O], 1[N], 3[C], 2[P],
SER972N2029[O], 2[N], 6[C], 3[P],
SER972OG2929[O], 4[N], 13[C], 3[P],
SER972C2129[O], 2[N], 7[C], 3[P],
SER972CA1827[O], 2[N], 6[C], 3[P],
SER972O2329[O], 2[N], 9[C], 3[P],
SER972CB1926[O], 3[N], 7[C], 3[P],
THR973OG1421[O], 3[C],
THR973N1625[O], 1[N], 8[C], 2[P],
THR973O1925[O], 1[N], 12[C], 1[P],
THR973C2425[O], 3[N], 14[C], 2[P],
THR973CA1625[O], 1[N], 9[C], 1[P],
THR973CB424[C],
THR973CG2424[C],
VAL974CG260212[O], 11[N], 34[C], 3[P],
VAL974N3328[O], 5[N], 18[C], 2[P],
VAL974CG15921[F], 10[O], 10[N], 36[C], 2[P],
VAL974O3524[O], 7[N], 24[C],
VAL974C3424[O], 7[N], 23[C],
VAL974CA4628[O], 8[N], 28[C], 2[P],
VAL974CB59211[O], 10[N], 36[C], 2[P],
TRP975O2123[O], 12[C], 6[N],
TRP975N1922[O], 5[N], 12[C],
TRP975C1422[O], 8[C], 4[N],
TRP975CA621[O], 2[N], 3[C],
LEU976CG622[F], 1[O], 3[C],
LEU976CD2623[F], 3[C],
LEU976CD11323[F], 1[O], 6[C], 3[N],
LEU976CB922[F], 1[O], 1[N], 5[C],
LEU976CA1122[F], 1[O], 2[N], 6[C],
LEU976N1122[F], 1[O], 6[C], 2[N],
VAL994O1321[F], 1[O], 7[C], 4[N],
VAL994C1422[O], 8[C], 4[N],
VAL994N121[O],
VAL994CA621[O], 2[N], 3[C],
ALA995CA2621[F], 2[O], 6[N], 17[C],
ALA995N2022[O], 12[C], 6[N],
ALA995O2222[O], 14[C], 6[N],
ALA995C2222[O], 14[C], 6[N],
ALA995CB3721[F], 3[O], 7[N], 26[C],
VAL996C1622[O], 3[N], 11[C],
VAL996CA1021[O], 2[N], 7[C],
VAL996O1022[O], 2[N], 6[C],
VAL996N1922[O], 11[C], 6[N],
LYS997CA2427[O], 3[N], 12[C], 2[P],
LYS997N1824[O], 11[C], 3[N],
LYS997O121[O],
LYS997CE40210[O], 6[N], 21[C], 3[P],
LYS997CG3928[O], 6[N], 23[C], 2[P],
LYS997CD4329[O], 8[N], 23[C], 3[P],
LYS997C722[O], 1[N], 3[C], 1[P],
LYS997NZ39211[O], 6[N], 19[C], 3[P],
LYS997CB3428[O], 4[N], 20[C], 2[P],
VAL998O422[O], 2[C],
VAL998C221[O], 1[C],
VAL998N221[O], 1[C],
ALA999CB121[O],
ALA999CA222[O],
ALA999N121[O],
LYS1000NZ121[C],
LYS1000CE121[C],
GLU1012OE11426[O], 3[C], 2[N], 3[P],
GLU1012CB221[O], 1[C],
GLU1012CG722[O], 2[C], 2[N], 1[P],
GLU1012OE21525[O], 6[C], 2[N], 2[P],
GLU1012CD1324[O], 5[C], 2[N], 2[P],
LEU1016CD2322[C], 1[N],
LEU1016CD1423[C], 1[N],
LEU1016CG222[C],
THR1030CA821[N], 7[C],
THR1030CG21921[O], 14[C], 4[N],
THR1030N321[N], 2[C],
THR1030OG11922[O], 13[C], 4[N],
THR1030CB1621[O], 11[C], 4[N],
THR1030O321[N], 2[C],
THR1030C521[N], 4[C],
ASN1031CA121[C],
ASN1031N421[N], 3[C],
ASN1031C222[C],
ASN1031O521[N], 4[C],
ILE1032CD1625[C], 1[N],
ILE1032CG1222[C],
ILE1032N121[C],
MET1048C222[C],
MET1048SD621[O], 4[C], 1[N],
MET1048CE521[O], 2[C], 1[N], 1[P],
MET1048CB521[O], 3[C], 1[N],
MET1048CG322[C], 1[N],
MET1048O621[N], 5[C],
VAL1049CA121[C],
VAL1049O421[N], 3[C],
VAL1049C521[N], 4[C],
LEU1050CG2323[O], 14[C], 6[N],
LEU1050CD12122[O], 14[C], 5[N],
LEU1050CB2422[O], 15[C], 7[N],
LEU1050O1522[O], 3[N], 10[C],
LEU1050CD22423[O], 15[C], 6[N],
LEU1050CA1522[O], 3[N], 10[C],
LEU1050C1522[O], 3[N], 10[C],
LEU1050N1522[O], 3[N], 10[C],
PRO1051N1422[O], 3[N], 9[C],
PRO1051C2022[O], 13[C], 5[N],
PRO1051CB921[O], 2[N], 6[C],
PRO1051CD923[N], 6[C],
PRO1051O2322[O], 15[C], 6[N],
PRO1051CA1222[O], 2[N], 8[C],
PRO1051CG622[N], 4[C],
LEU1052CB2323[F], 2[O], 13[C], 5[N],
LEU1052CD12123[F], 1[O], 5[N], 12[C],
LEU1052CA2422[F], 2[O], 6[N], 14[C],
LEU1052C2422[F], 2[O], 6[N], 14[C],
LEU1052CD22323[F], 2[O], 4[N], 14[C],
LEU1052N1921[F], 2[O], 11[C], 5[N],
LEU1052CG2223[F], 2[O], 12[C], 5[N],
LEU1052O2122[F], 2[O], 13[C], 4[N],
CYS1053N3123[F], 2[O], 7[N], 19[C],
CYS1053CA3023[F], 2[O], 7[N], 18[C],
CYS1053CB3322[F], 2[O], 7[N], 22[C],
CYS1053O3123[F], 3[O], 7[N], 18[C],
CYS1053C2923[F], 2[O], 7[N], 17[C],
CYS1053SG2222[O], 5[N], 15[C],
GLY1054CA2823[F], 2[O], 4[N], 19[C],
GLY1054C3023[F], 2[O], 20[C], 5[N],
GLY1054N3123[F], 2[O], 5[N], 21[C],
GLY1054O4023[F], 3[O], 8[N], 26[C],
PRO1055O1921[F], 1[O], 12[C], 5[N],
PRO1055CA2523[F], 2[O], 5[N], 15[C],
PRO1055CD1723[F], 1[O], 2[N], 11[C],
PRO1055C2423[F], 2[O], 4[N], 15[C],
PRO1055CG1423[F], 2[N], 9[C],
PRO1055CB1623[F], 10[C], 3[N],
PRO1055N2423[F], 2[O], 14[C], 5[N],
ASN1056ND21122[O], 2[N], 7[C],
ASN1056N2021[F], 2[O], 3[N], 14[C],
ASN1056O222[C],
ASN1056OD11521[O], 3[N], 11[C],
ASN1056CG1522[O], 3[N], 10[C],
ASN1056CA1223[N], 9[C],
ASN1056C422[C], 2[N],
ASN1056CB1522[O], 3[N], 10[C],
LEU1057N222[C],
SER1059OG725[C], 2[N],
SER1059CB121[C],
HIS1100CE1121[O],
ASP1102CB121[O],
ASP1102CG221[O], 1[P],
ASP1102OD2624[O], 1[N], 1[P],
ASP1102O121[O],
ASP1102OD1121[O],
LYS1104NZ423[O], 1[P],
LYS1104CE423[O], 1[P],
GLU1106C822[O], 1[N], 5[C],
GLU1106CD622[N], 4[C],
GLU1106OE2822[N], 6[C],
GLU1106O2124[O], 4[N], 12[C], 1[P],
GLU1106CA421[O], 3[C],
GLU1106CG721[O], 2[N], 4[C],
GLU1106CB422[O], 2[C],
ASN1107ND2724[O], 1[N], 2[P],
ASN1107CA622[O], 4[C],
ASN1107OD12328[O], 2[N], 10[C], 3[P],
ASN1107N422[O], 2[C],
ASN1107O423[C], 1[N],
ASN1107C121[C],
ASN1107CG1026[O], 1[C], 1[N], 2[P],
ASN1107CB423[O], 1[P],
VAL1108O222[C],
VAL1108N121[C],
VAL1108C222[C],
LEU1109CD14827[O], 9[N], 32[C],
LEU1109CD24826[O], 10[N], 32[C],
LEU1109CB3522[O], 8[N], 25[C],
LEU1109C222[C],
LEU1109CA1722[O], 3[N], 12[C],
LEU1109CG4224[O], 9[N], 29[C],
LEU1109N421[O], 3[C],
CYS1110N222[C],
CYS1110O1423[F], 1[O], 1[N], 9[C],
CYS1110C421[F], 1[O], 2[C],
SER1111OG121[O],
SER1111C522[F], 3[C],
SER1111CB121[F],
SER1111O121[F],
SER1111N121[F],
SER1111CA622[F], 1[O], 3[C],
ALA1112N923[F], 1[O], 5[C],
ALA1112C423[F], 1[C],
ALA1112CA623[F], 3[C],
ALA1112O322[F], 1[C],
ALA1112CB923[F], 1[O], 5[C],
VAL1113C222[F],
VAL1113N322[F], 1[C],
VAL1113O423[F], 1[C],
LYS1116CG523[F], 2[C],
LYS1116O423[F], 1[C],
LYS1116CA423[F], 1[C],
LYS1116CD723[F], 4[C],
LYS1116NZ823[F], 5[C],
LYS1116CE823[F], 5[C],
LYS1116CB423[F], 1[C],
LYS1116C423[F], 1[C],
LEU1117CD1723[F], 1[O], 3[C],
LEU1117CG723[F], 1[O], 3[C],
LEU1117C423[F], 1[C],
LEU1117CB523[F], 2[C],
LEU1117CA523[F], 2[C],
LEU1117O322[F], 1[C],
LEU1117N423[F], 1[C],
LEU1117CD21223[F], 1[O], 1[N], 7[C],
SER1120CB523[F], 2[C],
SER1120OG623[F], 3[C],
SER1120CA222[F],
SER1120C121[F],
SER1120N121[F],
TYR1154CB221[N], 1[C],
LEU1155O525[C],
LEU1155C525[C],
ALA1156O1725[O], 9[C], 2[N], 1[P],
ALA1156CB3325[O], 7[N], 20[C], 1[P],
ALA1156CA2024[O], 12[C], 3[N], 1[P],
ALA1156C2226[O], 11[C], 4[N], 1[P],
ALA1156N1122[O], 8[C], 1[N],
ASP1157C1929[O], 5[C], 2[N], 3[P],
ASP1157OD235210[O], 4[N], 18[C], 3[P],
ASP1157CG33210[O], 5[N], 15[C], 3[P],
ASP1157OD12829[O], 3[N], 13[C], 3[P],
ASP1157O1728[O], 4[C], 2[N], 3[P],
ASP1157N3028[O], 5[N], 14[C], 3[P],
ASP1157CA28210[O], 3[N], 12[C], 3[P],
ASP1157CB36212[O], 5[N], 16[C], 3[P],
PHE1158O423[O], 1[N],
PHE1158CG322[C], 1[N],
PHE1158CD1322[C], 1[N],
PHE1158CE1222[C],
PHE1158C1024[O], 1[C], 2[N], 3[P],
PHE1158N1626[O], 5[C], 2[N], 3[P],
PHE1158CA1024[O], 2[C], 2[N], 2[P],
PHE1158CB421[O], 2[C], 1[N],
GLY1159CA1428[O], 1[C], 2[N], 3[P],
GLY1159N1628[O], 3[C], 2[N], 3[P],
GLY1159O724[O], 1[N], 2[P],
GLY1159C1128[O], 1[N], 2[P],
LEU1160CD1624[O], 1[N], 1[P],
LEU1160CG926[O], 1[N], 2[P],
LEU1160CB422[O], 1[N], 1[P],
LEU1160C121[O],
LEU1160CA422[O], 1[N], 1[P],
LEU1160CD2724[O], 1[N], 2[P],
LEU1160N1027[O], 1[N], 2[P],
SER1161N121[O],
Total = 307Download csv file of statistical distribution of contacts