Binding Site Information :
Doc...
Information extracted from the bests complexes created by comparative docking.Prediction Binding Site :


Binding Site Prediction
[Download fasta file] - [Download text file]

Binding Site Number :C1_S1
Best Complexes choosen after comparative docking [pKd > 3] : 1 (5 maxi)

Complexes [Theoretical pKd]FileVolume (A3)
(FPocket)
Hydrophobicity
Score(FPocket)
Contacts Ligand/Receptor [<4A] in Site C1_S1
Complex: ANP_A_5(1ZY5) / Model_14(1ZY5/A) = [5.2] Download1532.7324.71MPQDARLQPFSLVGIEATVRPEQRRWSAGKRSGTHGRPLERFFLFLFLAALALCSVCCSQASSAPFHPARHIVADEALSNAPSARSVALRYTFPGSSLALLVTEGGHLHAYDLERGQHAWCADAGGDMVTVTIDLPPSKEAALRDPLALPFLVRGNSLFTRVPFFTYTPLESMDATERLEGLPQSLRPYFFMNISTLLRRQTLFLGGTDVYVTTSVQVADLDASTGRPVGGLETPSQAFCGSNATRSPPRGDSTTESHRVPHNELLPLLHIVRYNIVLHVVRPGEYSWSICLSQLRMSPRAVVQPRFPSPFSAHSAADTSSAAPEDDSEHTPRFFSQFMRNMFDYDDEHVVNVAYRRAADQQANPTPAARTSTAVLMRNLQRTHTQAADYISRVVSVHQVNESHVSLRSVHDGTTAWTSALPHVAREPSGDGTGSTTSSSNATSTVIAAYVWVSGADEIFRVPVLRLAFGSVVEEAEQLRISMETDARGAVPTGLPRLTSASLAGALVPATHAAGRLQLWTLMQSGDSGRGRCRDGGACGEWATDDVEADEREETELAAYYHQCTWWETPPVSWPLLAGAFNGESGAVTFQAIDSATSSRTVAGTSGVYSTENPPLGFDSSGAVVKTGLAWRTAAFISFHVLCLAGSIAFLCAGVPPRGQLQRAWAQADRNRDRVSHTSSSHQPSTQLVPQDLLSPHGGRGTPFSLIMDSFSMDTLGLGTLPTASASMATVSLPHSDDSLQELMRHHQLGHLSRSPPRSPWVYPAPEQVRSLTYEESEKMLPVTATPATTTTTKGTATSSKAGFGMTPSTARQKAKTSETPVKRAAALPSSPADSAAADKAAASASNSSSDDDTVDIDLGERWWLRAQFLPRQHASAPALDETFSDRGSSYSRSQANTGTEEEGKLFQLHFKVLEKIGFGGEGSVFCVEHRVTHARYAIKVIHIHEKDEERVVQEAVLHSSFDNANVVRFYFCWIEDIAVSTANRLELCHRDEDGLDATSLAYSDNSLMVSTSGNTNGHSTDHDTASKAGDTYHMLFIQMEYFPRGTLADWLRLRSGFFRLEVLRYMKQIGEGLAYLHNQDVVHHDLKPTNIFVSNDNVLKIGDFGLAKRRGNANGSAGDLASNVAGGQEERSVVGGSPLYSSPEQTRGEPVNKPSDIFSLGIIAVEMLCTFTTLHERIRILTDAHQLILPEELEAEFPDEAQLIKSMLAANPLQRPPIRKLLRQISKLIVALEAQESDEEAEKPPPPSPLDGAEHSESRNGNDEAATVALVDDSASALAAATATGKFGNTPLSTSVTAASSSCGRSVAADLASGSHVDSFPSPLGEQKSRVALLPVLHSEAATGISAAAASHMPATTSAHDSNAASTGKHVTRLGDSLASLHASTMVKRGNTYHHRRRGSASPNMEAEIGRLHICEMVATGSASRKEFFANDPYGLPNTPVMYTEDADLSTILKHDLQDRTVSAPD
Consensus
[pKd Mean = 5.20]
-1532
(s=0)
24
(s=0)
MPQDARLQPFSLVGIEATVRPEQRRWSAGKRSGTHGRPLERFFLFLFLAALALCSVCCSQASSAPFHPARHIVADEALSNAPSARSVALRYTFPGSSLALLVTEGGHLHAYDLERGQHAWCADAGGDMVTVTIDLPPSKEAALRDPLALPFLVRGNSLFTRVPFFTYTPLESMDATERLEGLPQSLRPYFFMNISTLLRRQTLFLGGTDVYVTTSVQVADLDASTGRPVGGLETPSQAFCGSNATRSPPRGDSTTESHRVPHNELLPLLHIVRYNIVLHVVRPGEYSWSICLSQLRMSPRAVVQPRFPSPFSAHSAADTSSAAPEDDSEHTPRFFSQFMRNMFDYDDEHVVNVAYRRAADQQANPTPAARTSTAVLMRNLQRTHTQAADYISRVVSVHQVNESHVSLRSVHDGTTAWTSALPHVAREPSGDGTGSTTSSSNATSTVIAAYVWVSGADEIFRVPVLRLAFGSVVEEAEQLRISMETDARGAVPTGLPRLTSASLAGALVPATHAAGRLQLWTLMQSGDSGRGRCRDGGACGEWATDDVEADEREETELAAYYHQCTWWETPPVSWPLLAGAFNGESGAVTFQAIDSATSSRTVAGTSGVYSTENPPLGFDSSGAVVKTGLAWRTAAFISFHVLCLAGSIAFLCAGVPPRGQLQRAWAQADRNRDRVSHTSSSHQPSTQLVPQDLLSPHGGRGTPFSLIMDSFSMDTLGLGTLPTASASMATVSLPHSDDSLQELMRHHQLGHLSRSPPRSPWVYPAPEQVRSLTYEESEKMLPVTATPATTTTTKGTATSSKAGFGMTPSTARQKAKTSETPVKRAAALPSSPADSAAADKAAASASNSSSDDDTVDIDLGERWWLRAQFLPRQHASAPALDETFSDRGSSYSRSQANTGTEEEGKLFQLHFKVLEKIGFGGEGSVFCVEHRVTHARYAIKVIHIHEKDEERVVQEAVLHSSFDNANVVRFYFCWIEDIAVSTANRLELCHRDEDGLDATSLAYSDNSLMVSTSGNTNGHSTDHDTASKAGDTYHMLFIQMEYFPRGTLADWLRLRSGFFRLEVLRYMKQIGEGLAYLHNQDVVHHDLKPTNIFVSNDNVLKIGDFGLAKRRGNANGSAGDLASNVAGGQEERSVVGGSPLYSSPEQTRGEPVNKPSDIFSLGIIAVEMLCTFTTLHERIRILTDAHQLILPEELEAEFPDEAQLIKSMLAANPLQRPPIRKLLRQISKLIVALEAQESDEEAEKPPPPSPLDGAEHSESRNGNDEAATVALVDDSASALAAATATGKFGNTPLSTSVTAASSSCGRSVAADLASGSHVDSFPSPLGEQKSRVALLPVLHSEAATGISAAAASHMPATTSAHDSNAASTGKHVTRLGDSLASLHASTMVKRGNTYHHRRRGSASPNMEAEIGRLHICEMVATGSASRKEFFANDPYGLPNTPVMYTEDADLSTILKHDLQDRTVSAPDStatistical distribution of contacts between receptors and ligands in all complexes :
(only contacts < 8A are taken into consideration)


Res_NameRes_NumRes_AtNb_ContactsNb_ComplexesNb[At_Ligand]
LYS916CA111[O],
LYS916O412[O], 2[C],
LYS916CG312[O], 1[P],
LYS916CD111[O],
LYS916C513[O], 2[C],
ILE917O2119[O], 7[C], 3[N], 2[P],
ILE917C2018[O], 7[C], 3[N], 2[P],
ILE917CA1816[O], 2[N], 9[C], 1[P],
ILE917N1516[O], 2[N], 6[C], 1[P],
ILE917CD11914[O], 5[N], 10[C],
ILE917CB2217[O], 4[N], 10[C], 1[P],
ILE917CG22317[O], 5[N], 10[C], 1[P],
ILE917CG11814[O], 4[N], 10[C],
GLY918CA22111[O], 6[C], 2[N], 3[P],
GLY918O1819[O], 5[C], 2[N], 2[P],
GLY918N2119[O], 7[C], 3[N], 2[P],
GLY918C20110[O], 5[C], 2[N], 3[P],
PHE919CA1418[O], 2[C], 1[N], 3[P],
PHE919CE1514[O], 1[P],
PHE919CZ413[O], 1[P],
PHE919O1519[O], 2[C], 1[N], 3[P],
PHE919CD1614[O], 2[P],
PHE919CB816[O], 2[P],
PHE919CG715[O], 2[P],
PHE919C1418[O], 2[C], 1[N], 3[P],
PHE919N18110[O], 4[C], 1[N], 3[P],
PHE919CE2514[O], 1[P],
PHE919CD2715[O], 2[P],
GLY920O413[O], 1[P],
GLY920N1217[O], 1[C], 1[N], 3[P],
GLY920C816[O], 2[P],
GLY920CA1117[O], 1[N], 3[P],
GLY921CA111[O],
GLY921N715[O], 2[P],
GLU922C111[O],
GLU922N111[O],
GLY923CA211[O], 1[P],
GLY923N211[O], 1[P],
GLY923C615[O], 1[P],
GLY923O816[O], 2[P],
SER924C916[O], 2[C], 1[P],
SER924N514[O], 1[P],
SER924CB614[O], 1[C], 1[P],
SER924O815[O], 2[C], 1[P],
SER924OG815[O], 2[C], 1[P],
SER924CA1016[O], 2[C], 2[P],
VAL925C1816[O], 3[N], 8[C], 1[P],
VAL925N1717[O], 2[N], 6[C], 2[P],
VAL925CA1816[O], 3[N], 8[C], 1[P],
VAL925CG12418[O], 5[N], 10[C], 1[P],
VAL925CG227110[O], 9[C], 5[N], 3[P],
VAL925O1816[O], 3[N], 8[C], 1[P],
VAL925CB29110[O], 10[C], 6[N], 3[P],
PHE926C811[O], 3[N], 4[C],
PHE926O1211[O], 5[N], 6[C],
PHE926CA712[O], 2[N], 3[C],
PHE926N1313[O], 3[N], 6[C], 1[P],
PHE926CE1111[O],
CYS927N411[O], 1[N], 2[C],
CYS927CB412[C], 2[N],
CYS927SG311[C], 2[N],
CYS927CA412[C], 2[N],
TYR937CA412[N], 2[C],
TYR937O613[N], 3[C],
TYR937C713[N], 4[C],
ALA938C1211[O], 5[N], 6[C],
ALA938CB1512[O], 5[N], 8[C],
ALA938O1015[C], 5[N],
ALA938CA1211[O], 5[N], 6[C],
ALA938N1015[C], 5[N],
ILE939O613[O], 1[C], 2[N],
ILE939C411[O], 1[N], 2[C],
ILE939CA211[C], 1[N],
ILE939N1111[O], 5[C], 5[N],
LYS940CD915[O], 1[N], 2[C], 1[P],
LYS940CG915[O], 1[N], 2[C], 1[P],
LYS940N211[N], 1[C],
LYS940NZ1719[O], 3[C], 2[N], 3[P],
LYS940CB1014[O], 2[N], 3[C], 1[P],
LYS940CE915[O], 2[C], 2[P],
LYS940CA714[O], 1[N], 1[C], 1[P],
VAL941O111[O],
VAL941C111[O],
VAL941N111[O],
VAL968CG21015[C], 5[N],
VAL968CB813[N], 5[C],
VAL968O111[N],
VAL968C211[N], 1[C],
VAL968CG11015[C], 5[N],
VAL968N111[N],
VAL968CA412[N], 2[C],
ARG969CA111[N],
ARG969N111[N],
ARG969C111[N],
ARG969O211[N], 1[C],
PHE970CE1111[N],
PHE970CZ212[N],
PHE970CD2212[N],
PHE970CE2412[C], 2[N],
GLN1039C111[N],
MET1040C714[C], 3[N],
MET1040N512[C], 3[N],
MET1040CA512[C], 3[N],
MET1040SD1211[O], 5[N], 6[C],
MET1040O814[C], 4[N],
MET1040CE1612[O], 5[N], 9[C],
MET1040CG814[C], 4[N],
MET1040CB1015[C], 5[N],
GLU1041CB512[N], 3[C],
GLU1041N613[C], 3[N],
GLU1041CA613[C], 3[N],
GLU1041C914[N], 5[C],
GLU1041OE2111[N],
GLU1041CD312[N], 1[C],
GLU1041O1015[C], 5[N],
GLU1041OE1111[N],
GLU1041CG412[N], 2[C],
TYR1042CE11412[O], 5[N], 7[C],
TYR1042O713[N], 4[C],
TYR1042CB814[C], 4[N],
TYR1042CZ914[N], 5[C],
TYR1042CG914[C], 5[N],
TYR1042CE2512[N], 3[C],
TYR1042CA1015[C], 5[N],
TYR1042CD2713[N], 4[C],
TYR1042C914[C], 5[N],
TYR1042N814[C], 4[N],
TYR1042CD11312[O], 5[N], 6[C],
PHE1043CZ613[C], 3[N],
PHE1043CE11015[C], 5[N],
PHE1043CD2713[N], 4[C],
PHE1043C1011[O], 4[C], 5[N],
PHE1043O1311[O], 5[N], 7[C],
PHE1043CB1111[O], 5[C], 5[N],
PHE1043CD11015[C], 5[N],
PHE1043CG1015[C], 5[N],
PHE1043CE2512[N], 3[C],
PHE1043N1211[O], 5[N], 6[C],
PHE1043CA914[C], 5[N],
PRO1044CG211[C], 1[N],
PRO1044O111[C],
PRO1044N713[N], 4[C],
PRO1044CD412[N], 2[C],
PRO1044CA512[N], 3[C],
PRO1044CB311[C], 2[N],
PRO1044C311[C], 2[N],
ARG1045N211[C], 1[N],
GLY1046N111[C],
GLY1046C111[O],
GLY1046O411[O], 1[C], 2[N],
THR1047CA111[O],
THR1047CB211[O], 1[C],
THR1047N111[O],
THR1047OG1111[O],
THR1047CG21112[O], 3[N], 6[C],
HIS1084CE1111[O],
ASP1086CA312[O], 1[P],
ASP1086OD2513[O], 1[N], 1[P],
ASP1086CG614[O], 1[N], 1[P],
ASP1086O312[O], 1[P],
ASP1086CB513[O], 1[N], 1[P],
ASP1086C312[O], 1[P],
ASP1086OD11217[O], 1[C], 1[N], 3[P],
ASP1086N111[O],
LYS1088NZ1317[O], 2[C], 1[N], 3[P],
LYS1088CB111[O],
LYS1088CD513[O], 1[N], 1[P],
LYS1088CE1317[O], 3[C], 1[N], 2[P],
LYS1088CG412[O], 1[N], 1[P],
THR1090CA412[O], 2[C],
THR1090O1814[O], 10[C], 4[N],
THR1090CB1114[O], 5[C], 1[N], 1[P],
THR1090OG11215[O], 4[C], 1[N], 2[P],
THR1090C1213[O], 2[N], 7[C],
THR1090N111[O],
THR1090CG2512[O], 2[C], 1[N],
ASN1091OD11215[O], 4[C], 2[N], 1[P],
ASN1091CB913[O], 2[N], 3[C], 1[P],
ASN1091C511[O], 1[N], 3[C],
ASN1091CG1817[O], 7[C], 3[N], 1[P],
ASN1091O711[O], 2[N], 4[C],
ASN1091CA1012[O], 2[N], 6[C],
ASN1091ND224110[O], 8[C], 3[N], 3[P],
ASN1091N713[O], 1[N], 3[C],
ILE1092N111[O],
PHE1093CD21613[O], 5[N], 8[C],
PHE1093CB1011[O], 4[C], 5[N],
PHE1093CE21813[O], 5[N], 10[C],
PHE1093CG1311[O], 5[N], 7[C],
PHE1093CD11311[O], 5[N], 7[C],
PHE1093CE11813[O], 5[N], 10[C],
PHE1093N111[C],
PHE1093CZ1813[O], 5[N], 10[C],
PHE1093CA511[O], 2[N], 2[C],
LYS1101CD111[N],
LYS1101O211[N], 1[C],
LYS1101CB111[N],
ILE1102C212[N],
ILE1102O111[N],
GLY1103C1011[O], 4[N], 5[C],
GLY1103O911[O], 3[N], 5[C],
GLY1103CA814[C], 4[N],
GLY1103N512[N], 3[C],
ASP1104OD131112[O], 10[C], 6[N], 3[P],
ASP1104CA2217[O], 5[N], 9[C], 1[P],
ASP1104N1513[O], 5[N], 7[C],
ASP1104O1114[O], 3[C], 3[N], 1[P],
ASP1104OD228111[O], 9[C], 5[N], 3[P],
ASP1104CB2719[O], 10[C], 6[N], 2[P],
ASP1104CG31112[O], 10[C], 6[N], 3[P],
ASP1104C1114[O], 3[N], 3[C], 1[P],
PHE1105C312[O], 1[P],
PHE1105N411[O], 2[N], 1[C],
PHE1105O514[O], 1[P],
PHE1105CA111[O],
GLY1106N212[O],
GLY1106CA413[O], 1[P],
LEU1107N111[O],
Total = 218Download csv file of statistical distribution of contacts