Binding Site Information :
Doc...
Information extracted from the bests complexes created by comparative docking.Prediction Binding Site :


Binding Site Prediction
[Download fasta file] - [Download text file]

Binding Site Number :C1_S1
Best Complexes choosen after comparative docking [pKd > 3] : 4 (5 maxi)

Complexes [Theoretical pKd]FileVolume (A3)
(FPocket)
Hydrophobicity
Score(FPocket)
Contacts Ligand/Receptor [<4A] in Site C1_S1
Complex: 2KC_A_2(4NFN) / Model_26(4NFN/A) = [7.3] Download1063.9623.11MQVDIGNNTVLQNFSSIVSSAEIRQLNDRLQQAYAGAAPAQATAAGHQEGGEPGTVLSQRRVYHNAVEGAAGAPSSHPNVSRLRRRSSLNLSRSSAGSRHSYHHYQGRQHGSTPRSRSGHSQSPEQPALWPQQATLGVSHIAAVTRITTPANSSTAVNNASVPSRANISGIPRILNSHVVQPPHLQQLLAPPQQTPAVFGGIGPSPAPMATVTSTPHRQQGWPDAAQDKGGAASPAGAVDGAPVCAGDNRSKGMFGKEGDGNCRRDEGSGPHGGGDARSRNCNDKPAAAASPKLAHTKIQVGMRLRRWIIINRIGAGSFGETFTAMEVDGPAEEEDSLTVASENMKLLENLPPVEERNEVCIKVEQENKNVLRLEALALKKVQPCPQVVRYLGSGCTNGMNYLVMEKLGSNLAELRRRSQHGTFNIYTTLKAGVSCLTAIRGVHDLGLVHRDIKPSNFVTGLPGTPDHTTCYLIDFGLARRFRRSNGEIRPPRENAGFRGTSRYASVASHHHQELGRVDDLWSLLFMLVEFATGTLPWRKYKEKDDIGRCKEESISPHLVRNLPREFQPFLAHLQTLRYEDEPDYDLLLTLMHRALERRGYPPNKPVEWEIDSSLADSCIDADGAPVVNAGAGAVQGSAAHLRDVGPAPDAAGNGHSIDGNASGRPLQPPPRRAAPLPGAVEMGSRELLHMPLHPDAAQPNSVASRVGSGNGAAGNGATASGYPADALHPHNSGTLRVSEVDIGGSGACQDSMHGNPPVGVDVSVQNRGPRPQGDSVDIPLTTACLAAEGSESPRAQASSGEYDHNEYSLRENGSGAYSPPMAPVSYFNAAVASGADPPGSSPAAGSLANSALEPNNATHWRETAAERNGLKRRSGQQQRENECDIPDITKRGAGRWHQHMVGPTADLDASVAADEQGEAHYGKDGKASSKKKLQCECVVM
Complex: DTQ_A_3(4BTK) / Model_3(4BTK/A) = [6.6] Download900.6521.64MQVDIGNNTVLQNFSSIVSSAEIRQLNDRLQQAYAGAAPAQATAAGHQEGGEPGTVLSQRRVYHNAVEGAAGAPSSHPNVSRLRRRSSLNLSRSSAGSRHSYHHYQGRQHGSTPRSRSGHSQSPEQPALWPQQATLGVSHIAAVTRITTPANSSTAVNNASVPSRANISGIPRILNSHVVQPPHLQQLLAPPQQTPAVFGGIGPSPAPMATVTSTPHRQQGWPDAAQDKGGAASPAGAVDGAPVCAGDNRSKGMFGKEGDGNCRRDEGSGPHGGGDARSRNCNDKPAAAASPKLAHTKIQVGMRLRRWIIINRIGAGSFGETFTAMEVDGPAEEEDSLTVASENMKLLENLPPVEERNEVCIKVEQENKNVLRLEALALKKVQPCPQVVRYLGSGCTNGMNYLVMEKLGSNLAELRRRSQHGTFNIYTTLKAGVSCLTAIRGVHDLGLVHRDIKPSNFVTGLPGTPDHTTCYLIDFGLARRFRRSNGEIRPPRENAGFRGTSRYASVASHHHQELGRVDDLWSLLFMLVEFATGTLPWRKYKEKDDIGRCKEESISPHLVRNLPREFQPFLAHLQTLRYEDEPDYDLLLTLMHRALERRGYPPNKPVEWEIDSSLADSCIDADGAPVVNAGAGAVQGSAAHLRDVGPAPDAAGNGHSIDGNASGRPLQPPPRRAAPLPGAVEMGSRELLHMPLHPDAAQPNSVASRVGSGNGAAGNGATASGYPADALHPHNSGTLRVSEVDIGGSGACQDSMHGNPPVGVDVSVQNRGPRPQGDSVDIPLTTACLAAEGSESPRAQASSGEYDHNEYSLRENGSGAYSPPMAPVSYFNAAVASGADPPGSSPAAGSLANSALEPNNATHWRETAAERNGLKRRSGQQQRENECDIPDITKRGAGRWHQHMVGPTADLDASVAADEQGEAHYGKDGKASSKKKLQCECVVM
Complex: 37J_B_18(4TWC) / Model_33(4TWC/B) = [6.1] Download1561.5925.65MQVDIGNNTVLQNFSSIVSSAEIRQLNDRLQQAYAGAAPAQATAAGHQEGGEPGTVLSQRRVYHNAVEGAAGAPSSHPNVSRLRRRSSLNLSRSSAGSRHSYHHYQGRQHGSTPRSRSGHSQSPEQPALWPQQATLGVSHIAAVTRITTPANSSTAVNNASVPSRANISGIPRILNSHVVQPPHLQQLLAPPQQTPAVFGGIGPSPAPMATVTSTPHRQQGWPDAAQDKGGAASPAGAVDGAPVCAGDNRSKGMFGKEGDGNCRRDEGSGPHGGGDARSRNCNDKPAAAASPKLAHTKIQVGMRLRRWIIINRIGAGSFGETFTAMEVDGPAEEEDSLTVASENMKLLENLPPVEERNEVCIKVEQENKNVLRLEALALKKVQPCPQVVRYLGSGCTNGMNYLVMEKLGSNLAELRRRSQHGTFNIYTTLKAGVSCLTAIRGVHDLGLVHRDIKPSNFVTGLPGTPDHTTCYLIDFGLARRFRRSNGEIRPPRENAGFRGTSRYASVASHHHQELGRVDDLWSLLFMLVEFATGTLPWRKYKEKDDIGRCKEESISPHLVRNLPREFQPFLAHLQTLRYEDEPDYDLLLTLMHRALERRGYPPNKPVEWEIDSSLADSCIDADGAPVVNAGAGAVQGSAAHLRDVGPAPDAAGNGHSIDGNASGRPLQPPPRRAAPLPGAVEMGSRELLHMPLHPDAAQPNSVASRVGSGNGAAGNGATASGYPADALHPHNSGTLRVSEVDIGGSGACQDSMHGNPPVGVDVSVQNRGPRPQGDSVDIPLTTACLAAEGSESPRAQASSGEYDHNEYSLRENGSGAYSPPMAPVSYFNAAVASGADPPGSSPAAGSLANSALEPNNATHWRETAAERNGLKRRSGQQQRENECDIPDITKRGAGRWHQHMVGPTADLDASVAADEQGEAHYGKDGKASSKKKLQCECVVM
Complex: ADP_A_3(4BTJ) / Model_2(4BTJ/A) = [5.2] Download768.357.69MQVDIGNNTVLQNFSSIVSSAEIRQLNDRLQQAYAGAAPAQATAAGHQEGGEPGTVLSQRRVYHNAVEGAAGAPSSHPNVSRLRRRSSLNLSRSSAGSRHSYHHYQGRQHGSTPRSRSGHSQSPEQPALWPQQATLGVSHIAAVTRITTPANSSTAVNNASVPSRANISGIPRILNSHVVQPPHLQQLLAPPQQTPAVFGGIGPSPAPMATVTSTPHRQQGWPDAAQDKGGAASPAGAVDGAPVCAGDNRSKGMFGKEGDGNCRRDEGSGPHGGGDARSRNCNDKPAAAASPKLAHTKIQVGMRLRRWIIINRIGAGSFGETFTAMEVDGPAEEEDSLTVASENMKLLENLPPVEERNEVCIKVEQENKNVLRLEALALKKVQPCPQVVRYLGSGCTNGMNYLVMEKLGSNLAELRRRSQHGTFNIYTTLKAGVSCLTAIRGVHDLGLVHRDIKPSNFVTGLPGTPDHTTCYLIDFGLARRFRRSNGEIRPPRENAGFRGTSRYASVASHHHQELGRVDDLWSLLFMLVEFATGTLPWRKYKEKDDIGRCKEESISPHLVRNLPREFQPFLAHLQTLRYEDEPDYDLLLTLMHRALERRGYPPNKPVEWEIDSSLADSCIDADGAPVVNAGAGAVQGSAAHLRDVGPAPDAAGNGHSIDGNASGRPLQPPPRRAAPLPGAVEMGSRELLHMPLHPDAAQPNSVASRVGSGNGAAGNGATASGYPADALHPHNSGTLRVSEVDIGGSGACQDSMHGNPPVGVDVSVQNRGPRPQGDSVDIPLTTACLAAEGSESPRAQASSGEYDHNEYSLRENGSGAYSPPMAPVSYFNAAVASGADPPGSSPAAGSLANSALEPNNATHWRETAAERNGLKRRSGQQQRENECDIPDITKRGAGRWHQHMVGPTADLDASVAADEQGEAHYGKDGKASSKKKLQCECVVM
Consensus
[pKd Mean = 6.30]
-1073
(s=300)
19
(s=7)
MQVDIGNNTVLQNFSSIVSSAEIRQLNDRLQQAYAGAAPAQATAAGHQEGGEPGTVLSQRRVYHNAVEGAAGAPSSHPNVSRLRRRSSLNLSRSSAGSRHSYHHYQGRQHGSTPRSRSGHSQSPEQPALWPQQATLGVSHIAAVTRITTPANSSTAVNNASVPSRANISGIPRILNSHVVQPPHLQQLLAPPQQTPAVFGGIGPSPAPMATVTSTPHRQQGWPDAAQDKGGAASPAGAVDGAPVCAGDNRSKGMFGKEGDGNCRRDEGSGPHGGGDARSRNCNDKPAAAASPKLAHTKIQVGMRLRRWIIINRIGAGSFGETFTAMEVDGPAEEEDSLTVASENMKLLENLPPVEERNEVCIKVEQENKNVLRLEALALKKVQPCPQVVRYLGSGCTNGMNYLVMEKLGSNLAELRRRSQHGTFNIYTTLKAGVSCLTAIRGVHDLGLVHRDIKPSNFVTGLPGTPDHTTCYLIDFGLARRFRRSNGEIRPPRENAGFRGTSRYASVASHHHQELGRVDDLWSLLFMLVEFATGTLPWRKYKEKDDIGRCKEESISPHLVRNLPREFQPFLAHLQTLRYEDEPDYDLLLTLMHRALERRGYPPNKPVEWEIDSSLADSCIDADGAPVVNAGAGAVQGSAAHLRDVGPAPDAAGNGHSIDGNASGRPLQPPPRRAAPLPGAVEMGSRELLHMPLHPDAAQPNSVASRVGSGNGAAGNGATASGYPADALHPHNSGTLRVSEVDIGGSGACQDSMHGNPPVGVDVSVQNRGPRPQGDSVDIPLTTACLAAEGSESPRAQASSGEYDHNEYSLRENGSGAYSPPMAPVSYFNAAVASGADPPGSSPAAGSLANSALEPNNATHWRETAAERNGLKRRSGQQQRENECDIPDITKRGAGRWHQHMVGPTADLDASVAADEQGEAHYGKDGKASSKKKLQCECVVMStatistical distribution of contacts between receptors and ligands in all complexes :
(only contacts < 8A are taken into consideration)


Res_NameRes_NumRes_AtNb_ContactsNb_ComplexesNb[At_Ligand]
ASN312OD1241[O], 1[C],
ARG313O141[C],
ARG313C341[O], 2[C],
ILE314CB5941[S], 5[O], 15[N], 38[C],
ILE314CD17341[S], 5[O], 18[N], 48[C],
ILE314CA4641[S], 5[O], 9[N], 31[C],
ILE314C5441[S], 7[O], 10[N], 36[C],
ILE314CG17241[S], 6[O], 18[N], 47[C],
ILE314CG24241[S], 5[O], 11[N], 25[C],
ILE314N2645[O], 5[N], 16[C],
ILE314O6141[S], 8[O], 13[N], 39[C],
GLY315O27410[O], 4[N], 11[C], 2[P],
GLY315C42412[O], 6[N], 22[C], 2[P],
GLY315N5048[O], 8[N], 33[C], 1[P],
GLY315CA53412[O], 9[N], 30[C], 2[P],
ALA316CB2147[O], 2[N], 10[C], 2[P],
ALA316O2641[F], 11[O], 1[N], 11[C], 2[P],
ALA316CA2549[O], 2[N], 12[C], 2[P],
ALA316N35412[O], 5[N], 16[C], 2[P],
ALA316C2142[F], 9[O], 8[C], 2[P],
GLY317CA1042[F], 5[O], 2[C], 1[P],
GLY317C741[F], 5[O], 1[P],
GLY317N1442[F], 6[O], 4[C], 2[P],
GLY317O443[O], 1[P],
SER318OG544[O], 1[P],
SER318CB745[O], 2[P],
SER318N841[F], 5[O], 2[P],
SER318CA645[O], 1[P],
SER318O1047[O], 1[C], 2[P],
SER318C745[O], 2[P],
PHE319CA544[O], 1[P],
PHE319CG443[O], 1[P],
PHE319C443[O], 1[P],
PHE319CD2544[O], 1[P],
PHE319O542[F], 2[O], 1[P],
PHE319CZ141[O],
PHE319N544[O], 1[P],
PHE319CD1141[O],
PHE319CE2342[O], 1[P],
PHE319CB544[O], 1[P],
GLY320O1146[O], 3[C], 2[P],
GLY320CA443[O], 1[P],
GLY320C645[O], 1[P],
GLY320N544[O], 1[P],
GLU321CA744[O], 2[C], 1[P],
GLU321C2442[F], 8[O], 11[C], 2[P],
GLU321CG141[O],
GLU321CB141[O],
GLU321O2242[F], 7[O], 10[C], 2[P],
GLU321N443[O], 1[P],
THR322N3842[F], 8[O], 5[N], 20[C], 2[P],
THR322CG29343[F], 14[O], 18[N], 55[C], 2[P],
THR322C4541[F], 5[O], 7[N], 31[C],
THR322CA6042[F], 10[O], 8[N], 37[C], 2[P],
THR322OG18843[F], 14[O], 16[N], 52[C], 2[P],
THR322O3646[O], 6[N], 24[C],
THR322CB8943[F], 14[O], 17[N], 52[C], 2[P],
PHE323O4941[F], 1[O], 14[N], 32[C],
PHE323N3341[F], 1[O], 6[N], 24[C],
PHE323C3241[O], 8[N], 22[C],
PHE323CA941[O], 5[C], 2[N],
THR324CB1141[O], 7[C], 3[N],
THR324CA1341[O], 9[C], 3[N],
THR324CG2641[O], 4[C], 1[N],
THR324N1149[C], 2[N],
THR324OG13741[S], 3[O], 9[N], 24[C],
VAL340CA744[C], 3[N],
VAL340C20413[C], 6[N],
VAL340CB241[C], 1[B],
VAL340CG2141[B],
VAL340O17410[C], 6[N],
ALA341O2743[F], 17[C], 6[N],
ALA341CA3443[F], 1[O], 22[C], 7[N],
ALA341N2742[F], 17[C], 7[N],
ALA341C2943[F], 18[C], 7[N],
ALA341CB3843[F], 2[O], 24[C], 8[N],
MET345C2043[F], 1[O], 13[C], 2[N],
MET345N2843[F], 18[C], 6[N],
MET345CA1841[F], 14[C], 2[N],
MET345CB441[F], 2[C],
MET345CG241[C],
MET345O1742[F], 12[C], 2[N],
LYS346CG1743[F], 1[O], 1[N], 11[C],
LYS346CB1943[F], 1[O], 12[C], 2[N],
LYS346CE1743[F], 1[O], 2[N], 10[C],
LYS346C1041[F], 1[O], 7[C],
LYS346O641[F], 4[C],
LYS346NZ1943[F], 1[O], 2[N], 12[C],
LYS346CD2043[F], 1[O], 13[C], 2[N],
LYS346CA1643[F], 1[O], 10[C], 1[N],
LYS346N2043[F], 1[O], 13[C], 2[N],
LEU347N641[F], 4[C],
LEU347CA141[B],
VAL360CA543[N], 2[C],
VAL360C1245[N], 7[C],
VAL360O1145[N], 6[C],
VAL360CB141[N],
CYS361CB3343[O], 8[N], 22[C],
CYS361O1746[N], 11[C],
CYS361CA25417[C], 8[N],
CYS361C22414[C], 8[N],
CYS361SG4348[O], 8[N], 26[C], 1[P],
CYS361N17410[C], 7[N],
ILE362O543[C], 2[N],
ILE362N19411[C], 8[N],
ILE362C743[N], 4[C],
ILE362CA542[C], 3[N],
LYS363C342[O], 1[C],
LYS363O141[O],
LYS363CA1444[O], 2[N], 7[C], 1[P],
LYS363CD3049[O], 5[N], 14[C], 2[P],
LYS363CB2446[O], 5[N], 11[C], 2[P],
LYS363CE2549[O], 3[N], 11[C], 2[P],
LYS363N1242[O], 4[N], 6[C],
LYS363CG2348[O], 3[N], 10[C], 2[P],
LYS363NZ2649[O], 3[N], 12[C], 2[P],
VAL364O242[O],
VAL364N141[O],
VAL371CG2342[O], 1[P],
VAL371CB141[O],
LEU372CD2944[O], 4[C],
LEU372CD1341[F], 1[C],
LEU372CB141[O],
LEU372CA141[O],
LEU372CG341[O], 1[C],
LEU372O141[O],
GLU375OE13343[F], 9[O], 14[C], 4[N], 2[P],
GLU375CB1143[O], 8[C],
GLU375CG1943[F], 4[O], 11[C],
GLU375CD2743[F], 6[O], 13[C], 2[N], 2[P],
GLU375OE22943[F], 7[O], 1[N], 15[C], 2[P],
GLU375CA742[O], 5[C],
GLU375N241[O], 1[C],
GLU375C642[O], 4[C],
GLU375O642[O], 4[C],
ALA376N241[O], 1[C],
ALA378CB141[C],
LEU379CA242[C],
LEU379CB741[F], 1[O], 5[C],
LEU379CD21943[F], 1[O], 13[C], 1[N],
LEU379CG1243[F], 8[C],
LEU379N242[C],
LEU379CD11743[F], 1[O], 11[C], 1[N],
VAL388C242[C],
VAL388CB141[C],
VAL388CA242[C],
VAL388CG1141[C],
VAL389CA2041[F], 6[N], 13[C],
VAL389CB4043[F], 25[C], 11[N],
VAL389CG15243[F], 34[C], 14[N],
VAL389O641[F], 5[C],
VAL389CG24543[F], 1[O], 28[C], 12[N],
VAL389N1541[F], 11[C], 3[N],
VAL389C1041[F], 7[C], 2[N],
ARG390O641[F], 3[C], 1[N], 1[B],
ARG390C341[F], 2[C],
ARG390N541[F], 3[C], 1[N],
TYR391CD1141[F],
TYR391N141[F],
TYR391CA141[F],
LEU392CD1141[B],
GLY393O141[B],
TYR402C141[B],
TYR402CA141[B],
TYR402O141[B],
LEU403N441[F], 2[C],
LEU403C842[F], 5[C],
LEU403CB1342[F], 2[O], 8[C],
LEU403CG1041[F], 2[O], 6[C],
LEU403CD11442[F], 2[O], 9[C],
LEU403CD2941[O], 6[C], 1[N],
LEU403CA541[F], 3[C],
LEU403O1343[F], 9[C],
VAL404CG1141[B],
VAL404CB241[C],
VAL404C1142[F], 7[C], 1[N],
VAL404CG2141[B],
VAL404N541[F], 3[C],
VAL404CA641[F], 4[C],
VAL404O742[F], 4[C],
MET405C3242[F], 20[C], 9[N],
MET405CB4343[F], 28[C], 11[N],
MET405SD5243[F], 4[O], 31[C], 12[N], 1[P],
MET405CE5943[F], 3[O], 39[C], 12[N], 1[P],
MET405N2642[F], 5[N], 18[C],
MET405O3742[F], 24[C], 10[N],
MET405CA3343[F], 21[C], 8[N],
MET405CG5343[F], 2[O], 33[C], 14[N],
GLU406O5643[F], 37[C], 15[N],
GLU406C4342[F], 26[C], 14[N],
GLU406CD342[C], 1[N],
GLU406CG1246[N], 6[C],
GLU406CB1447[N], 7[C],
GLU406OE1342[C], 1[N],
GLU406N2842[F], 7[N], 18[C],
GLU406CA2341[F], 8[N], 13[C],
LYS407C4642[O], 29[C], 15[N],
LYS407CB4442[O], 29[C], 13[N],
LYS407N37424[C], 12[N],
LYS407CA5042[O], 33[C], 15[N],
LYS407CE4141[S], 2[O], 11[N], 27[C],
LYS407CG5041[S], 3[O], 31[C], 15[N],
LYS407O3741[O], 11[N], 25[C],
LYS407CD3941[S], 2[O], 12[N], 24[C],
LYS407NZ2841[S], 1[O], 10[N], 16[C],
LEU408CB6041[S], 1[F], 4[O], 16[N], 38[C],
LEU408CG5443[F], 2[O], 34[C], 15[N],
LEU408N5941[S], 1[F], 3[O], 16[N], 38[C],
LEU408O5841[S], 5[O], 16[N], 36[C],
LEU408C5541[S], 5[O], 15[N], 34[C],
LEU408CA5241[S], 3[O], 16[N], 32[C],
LEU408CD24241[F], 27[C], 14[N],
LEU408CD15243[F], 3[O], 14[N], 32[C],
GLY409O6842[F], 1[S], 8[O], 15[N], 42[C],
GLY409CA4741[F], 1[S], 6[O], 12[N], 27[C],
GLY409C5342[F], 1[S], 6[O], 12[N], 32[C],
GLY409N5241[S], 5[O], 14[N], 32[C],
SER410CA4343[F], 1[S], 7[O], 8[N], 24[C],
SER410C4343[F], 1[S], 7[O], 8[N], 24[C],
SER410N4143[F], 1[S], 6[O], 9[N], 22[C],
SER410OG2343[F], 1[S], 4[O], 2[N], 13[C],
SER410CB2743[F], 1[S], 5[O], 4[N], 14[C],
SER410O3442[F], 1[S], 6[O], 6[N], 19[C],
ASN411C1842[F], 4[O], 2[N], 10[C],
ASN411ND25048[O], 8[N], 33[C], 1[P],
ASN411CB5541[F], 1[S], 8[O], 9[N], 36[C],
ASN411N4543[F], 1[S], 8[O], 8[N], 25[C],
ASN411OD13041[S], 1[F], 6[O], 5[N], 17[C],
ASN411CA4242[F], 1[S], 8[O], 6[N], 25[C],
ASN411O2243[F], 1[S], 4[O], 2[N], 12[C],
ASN411CG4841[S], 8[O], 8[N], 31[C],
LEU412N541[F], 2[O], 2[C],
LEU412CA241[F], 1[O],
LEU412O141[F],
LEU412C141[F],
ALA413C941[F], 1[O], 7[C],
ALA413O1042[F], 1[O], 7[C],
ALA413CA241[F], 1[O],
ALA413N341[F], 2[O],
ALA413CB242[O],
GLU414O1443[F], 2[O], 1[N], 8[C],
GLU414OE23243[F], 1[S], 6[O], 4[N], 18[C],
GLU414CD2943[F], 1[S], 6[O], 4[N], 15[C],
GLU414CA1743[F], 3[O], 9[C], 2[N],
GLU414C1543[F], 2[O], 1[N], 9[C],
GLU414OE13543[F], 1[S], 8[O], 5[N], 18[C],
GLU414CB2443[F], 1[S], 5[O], 2[N], 13[C],
GLU414N1843[F], 4[O], 9[C], 2[N],
GLU414CG2243[F], 1[S], 4[O], 12[C], 2[N],
LEU415CG1243[F], 2[O], 1[N], 6[C],
LEU415CB943[F], 1[O], 5[C],
LEU415CD1843[F], 2[O], 3[C],
LEU415N1443[F], 2[O], 1[N], 8[C],
LEU415C843[F], 1[O], 4[C],
LEU415CD21243[F], 2[O], 1[N], 6[C],
LEU415O843[F], 1[O], 4[C],
LEU415CA1243[F], 1[O], 8[C],
ARG416N543[F], 2[C],
ARG416CA141[F],
ARG416C141[F],
ARG417N542[F], 3[C],
ARG417CZ444[C],
ARG417C742[F], 5[C],
ARG417CD741[F], 6[C],
ARG417O442[F], 2[C],
ARG417NE444[C],
ARG417CA642[F], 4[C],
ARG417CB1042[F], 1[O], 7[C],
ARG417CG541[F], 4[C],
ARG418CA943[F], 1[O], 5[C],
ARG418C643[F], 3[C],
ARG418CD1043[F], 2[O], 5[C],
ARG418CB1143[F], 1[O], 7[C],
ARG418CZ743[F], 1[O], 3[C],
ARG418N1043[F], 1[O], 6[C],
ARG418NE743[F], 1[O], 3[C],
ARG418CG943[F], 1[O], 5[C],
ARG418O342[F], 1[C],
SER419N342[F], 1[C],
HIS450CE1241[O], 1[N],
HIS450NE2642[O], 1[N], 3[C],
ASP452CB342[O], 1[N],
ASP452CG644[O], 1[N], 1[P],
ASP452OD1342[O], 1[N],
ASP452O443[O], 1[N],
ASP452OD21146[O], 1[N], 2[C], 2[P],
LYS454CD944[O], 1[N], 3[C], 1[P],
LYS454O542[O], 1[N], 2[C],
LYS454NZ1647[O], 1[N], 6[C], 2[P],
LYS454CG844[O], 1[N], 3[C],
LYS454CE2048[O], 1[N], 9[C], 2[P],
PRO455C642[O], 4[C],
PRO455CA141[O],
PRO455O743[O], 4[C],
SER456O5541[F], 12[O], 9[N], 31[C], 2[P],
SER456OG2348[O], 2[N], 11[C], 2[P],
SER456C3349[O], 3[N], 19[C], 2[P],
SER456N1143[O], 1[N], 7[C],
SER456CA2248[O], 2[N], 11[C], 1[P],
SER456CB2549[O], 2[N], 12[C], 2[P],
ASN457ND22349[O], 2[N], 10[C], 2[P],
ASN457CG3041[F], 9[O], 4[N], 14[C], 2[P],
ASN457OD14941[F], 13[O], 6[N], 27[C], 2[P],
ASN457N2649[O], 3[N], 12[C], 2[P],
ASN457CA3349[O], 6[N], 16[C], 2[P],
ASN457CB2347[O], 3[N], 11[C], 2[P],
ASN457C2746[O], 5[N], 15[C], 1[P],
ASN457O2241[F], 4[O], 3[N], 13[C], 1[P],
PHE458N1643[O], 2[N], 10[C], 1[P],
PHE458C1343[O], 2[N], 8[C],
PHE458O1444[O], 2[N], 8[C],
PHE458CA743[O], 4[C],
VAL459CB6341[S], 7[O], 16[N], 39[C],
VAL459O644[N], 2[C],
VAL459CG17141[S], 2[F], 6[O], 18[N], 44[C],
VAL459CA4445[O], 12[N], 27[C],
VAL459CG26942[F], 8[O], 16[N], 42[C], 1[P],
VAL459C1547[N], 8[C],
VAL459N2943[O], 7[N], 19[C],
THR460O2641[S], 2[O], 9[N], 14[C],
THR460C542[C], 3[N],
THR460OG1942[F], 1[S], 1[O], 4[C], 1[N],
THR460N643[C], 3[N],
LEU462CG841[S], 4[C], 3[N],
LEU462CB141[C],
LEU462CD1841[S], 2[N], 5[C],
LEU462CD21341[S], 1[O], 6[C], 5[N],
HIS468CE1141[F],
HIS468NE2141[F],
TYR472CG844[N], 4[C],
TYR472O843[N], 5[C],
TYR472C141[C],
TYR472CD1242[N],
TYR472CD2342[C], 1[N],
TYR472CB1646[N], 10[C],
LEU473CG242[C],
LEU473CB242[C],
LEU473CA444[C],
LEU473O2842[F], 2[O], 17[C], 7[N],
LEU473C2342[F], 1[O], 15[C], 5[N],
LEU473N242[C],
ILE474CG28543[F], 12[O], 17[N], 52[C], 1[P],
ILE474CB8543[F], 12[O], 16[N], 52[C], 2[P],
ILE474N4542[F], 5[O], 9[N], 28[C], 1[P],
ILE474C5843[F], 9[O], 11[N], 33[C], 2[P],
ILE474CD19043[F], 15[O], 17[N], 53[C], 2[P],
ILE474O4242[F], 8[O], 7[N], 23[C], 2[P],
ILE474CA6443[F], 7[O], 12[N], 41[C], 1[P],
ILE474CG18743[F], 14[O], 16[N], 52[C], 2[P],
ASP475C3343[F], 8[O], 3[N], 17[C], 2[P],
ASP475CA5343[F], 9[O], 7[N], 31[C], 2[P],
ASP475CG5243[F], 10[O], 6[N], 31[C], 2[P],
ASP475OD25243[F], 10[O], 5[N], 32[C], 2[P],
ASP475N6443[F], 9[O], 11[N], 38[C], 2[P],
ASP475OD13943[F], 9[O], 4[N], 21[C], 2[P],
ASP475O2642[F], 7[O], 13[C], 2[N], 2[P],
ASP475CB5743[F], 10[O], 8[N], 34[C], 2[P],
PHE476CD21642[F], 3[O], 10[C], 1[N],
PHE476CZ842[O], 6[C],
PHE476CB1142[O], 9[C],
PHE476CG1241[F], 2[O], 9[C],
PHE476CE21341[F], 2[O], 8[C], 2[N],
PHE476O542[O], 3[C],
PHE476N2843[F], 6[O], 14[C], 3[N], 2[P],
PHE476CD1942[O], 7[C],
PHE476C1144[O], 7[C],
PHE476CE1842[O], 6[C],
PHE476CA1344[O], 9[C],
GLY477CA1144[O], 1[N], 6[C],
GLY477O141[O],
GLY477C343[O],
GLY477N1545[O], 1[N], 8[C], 1[P],
LEU478CG242[O],
LEU478N343[O],
LEU478CD1342[O], 1[N],
THR501OG1241[O], 1[N],
TRP609CB443[F], 1[C],
TRP609CE2242[F],
TRP609CA141[F],
TRP609CG443[F], 1[C],
TRP609NE1242[F],
TRP609O342[F], 1[C],
TRP609CD1342[F], 1[C],
TRP609CE3141[F],
TRP609CD2242[F],
TRP609C141[F],
Total = 386Download csv file of statistical distribution of contacts