Binding Site Information :
Doc...
Information extracted from the bests complexes created by comparative docking.Prediction Binding Site :


Binding Site Prediction
[Download fasta file] - [Download text file]

Binding Site Number :C1_S1
Best Complexes choosen after comparative docking [pKd > 3] : 5 (5 maxi)

Complexes [Theoretical pKd]FileVolume (A3)
(FPocket)
Hydrophobicity
Score(FPocket)
Contacts Ligand/Receptor [<4A] in Site C1_S1
Complex: 34U_A_2(4QMQ) / Model_20(4QMQ/A) = [8.0] Download1314.1233.39MTGRFTRPQWSLATGRHYASSGHSAASSCSTHTLKVNQTESYRPGPDDSGTYSANLRDSPSRTMSNTSVSVSPMDSSSPQEWGRSFRLFNSCRFLTSASGSRQRDGSIGQLYRSTFLHGRQGRGSSVGPEAERPLLGSSMIHQPQSSFFGAFSGQGGRYSFWPPDVNASGVLTAASPYAASNPSAPLSTASPLLGSSRFLGTGISPRGLADGHAVHRVVASCAMGSVVCTVSPGQNELPLAMNALRTHLALRGKTIIQGDAAHPLEIRKGPLIGAGGFAKVFAGVDTVRGELVAIKEIDISGVDDVKALNAIEAEFALLKSLHHPNIVSYSLFEHSKSQKVCRIAMELLAGDSTLHLLQKFGPLTEAVLRIVARSVLRAIRFIHKEGIFHRDIKPANILVSHRGEVKLCDFGCSKRVSELNKAASCIIGTPVYMAPEFIKGEANHKADIWSMACALFELSTGLLPWYHSGVKDNLPLMFYITTTSESPMVLPSPEAKSEFSAEFLSFMELCFTRNVANRPEADDLLKHPWITGSRLAPVPNLPSAVLSLHQESSAVFRAFGSPGKSSTFSSPRDSAADRDDMSFNGSDGLQKSVSTTPTLNPAEEEMACQQELETVAAATALELCSLLVCSLEIPPRTAQETVTGEVGSGTGDTSPSLTRTFSIHSPALSHRGGGVSASVAEFLSPVYTPEHSMVHENFYYSQVPLGASAGNFVLPPGLDLDGAPPQQQYLRINEEGNLDMVYLPGDEMEDSVHGRSTFGDSVYGSFHAGRIVSPARNSSFSRGTLSPRVAAGPNTVGVADGPFSPLLGISGVFSRRESPSRGGPSVPSSPQGIPAPPLLYRPGPSTTFVSQPSSHTGSMHTSHVSPTSTSKAGSNVDAATPHTPRSNSPTSTQRSESFRGLPEKLKTHADGKLHMSFSVNTAPGCAVNVELNVDVADVQCKVVDNQPNFVVAFTDDVRSQIANKIKEVAEHSSSGKPAQTAGTHASSLSPLCGMEARRSVSAGGGHFYNSPLFAAASKATPRPLSRVSTGSAQRLVAVPREALAGYSSYSGEEGSDVDSHTSSPVTAGWNERVGK
Complex: STU_A_2(3CKX) / Model_9(3CKX/A) = [7.9] Download1015.2627.50MTGRFTRPQWSLATGRHYASSGHSAASSCSTHTLKVNQTESYRPGPDDSGTYSANLRDSPSRTMSNTSVSVSPMDSSSPQEWGRSFRLFNSCRFLTSASGSRQRDGSIGQLYRSTFLHGRQGRGSSVGPEAERPLLGSSMIHQPQSSFFGAFSGQGGRYSFWPPDVNASGVLTAASPYAASNPSAPLSTASPLLGSSRFLGTGISPRGLADGHAVHRVVASCAMGSVVCTVSPGQNELPLAMNALRTHLALRGKTIIQGDAAHPLEIRKGPLIGAGGFAKVFAGVDTVRGELVAIKEIDISGVDDVKALNAIEAEFALLKSLHHPNIVSYSLFEHSKSQKVCRIAMELLAGDSTLHLLQKFGPLTEAVLRIVARSVLRAIRFIHKEGIFHRDIKPANILVSHRGEVKLCDFGCSKRVSELNKAASCIIGTPVYMAPEFIKGEANHKADIWSMACALFELSTGLLPWYHSGVKDNLPLMFYITTTSESPMVLPSPEAKSEFSAEFLSFMELCFTRNVANRPEADDLLKHPWITGSRLAPVPNLPSAVLSLHQESSAVFRAFGSPGKSSTFSSPRDSAADRDDMSFNGSDGLQKSVSTTPTLNPAEEEMACQQELETVAAATALELCSLLVCSLEIPPRTAQETVTGEVGSGTGDTSPSLTRTFSIHSPALSHRGGGVSASVAEFLSPVYTPEHSMVHENFYYSQVPLGASAGNFVLPPGLDLDGAPPQQQYLRINEEGNLDMVYLPGDEMEDSVHGRSTFGDSVYGSFHAGRIVSPARNSSFSRGTLSPRVAAGPNTVGVADGPFSPLLGISGVFSRRESPSRGGPSVPSSPQGIPAPPLLYRPGPSTTFVSQPSSHTGSMHTSHVSPTSTSKAGSNVDAATPHTPRSNSPTSTQRSESFRGLPEKLKTHADGKLHMSFSVNTAPGCAVNVELNVDVADVQCKVVDNQPNFVVAFTDDVRSQIANKIKEVAEHSSSGKPAQTAGTHASSLSPLCGMEARRSVSAGGGHFYNSPLFAAASKATPRPLSRVSTGSAQRLVAVPREALAGYSSYSGEEGSDVDSHTSSPVTAGWNERVGK
Complex: 3JB_A_2(4W8E) / Model_6(4W8E/A) = [7.5] Download1203.7325.56MTGRFTRPQWSLATGRHYASSGHSAASSCSTHTLKVNQTESYRPGPDDSGTYSANLRDSPSRTMSNTSVSVSPMDSSSPQEWGRSFRLFNSCRFLTSASGSRQRDGSIGQLYRSTFLHGRQGRGSSVGPEAERPLLGSSMIHQPQSSFFGAFSGQGGRYSFWPPDVNASGVLTAASPYAASNPSAPLSTASPLLGSSRFLGTGISPRGLADGHAVHRVVASCAMGSVVCTVSPGQNELPLAMNALRTHLALRGKTIIQGDAAHPLEIRKGPLIGAGGFAKVFAGVDTVRGELVAIKEIDISGVDDVKALNAIEAEFALLKSLHHPNIVSYSLFEHSKSQKVCRIAMELLAGDSTLHLLQKFGPLTEAVLRIVARSVLRAIRFIHKEGIFHRDIKPANILVSHRGEVKLCDFGCSKRVSELNKAASCIIGTPVYMAPEFIKGEANHKADIWSMACALFELSTGLLPWYHSGVKDNLPLMFYITTTSESPMVLPSPEAKSEFSAEFLSFMELCFTRNVANRPEADDLLKHPWITGSRLAPVPNLPSAVLSLHQESSAVFRAFGSPGKSSTFSSPRDSAADRDDMSFNGSDGLQKSVSTTPTLNPAEEEMACQQELETVAAATALELCSLLVCSLEIPPRTAQETVTGEVGSGTGDTSPSLTRTFSIHSPALSHRGGGVSASVAEFLSPVYTPEHSMVHENFYYSQVPLGASAGNFVLPPGLDLDGAPPQQQYLRINEEGNLDMVYLPGDEMEDSVHGRSTFGDSVYGSFHAGRIVSPARNSSFSRGTLSPRVAAGPNTVGVADGPFSPLLGISGVFSRRESPSRGGPSVPSSPQGIPAPPLLYRPGPSTTFVSQPSSHTGSMHTSHVSPTSTSKAGSNVDAATPHTPRSNSPTSTQRSESFRGLPEKLKTHADGKLHMSFSVNTAPGCAVNVELNVDVADVQCKVVDNQPNFVVAFTDDVRSQIANKIKEVAEHSSSGKPAQTAGTHASSLSPLCGMEARRSVSAGGGHFYNSPLFAAASKATPRPLSRVSTGSAQRLVAVPREALAGYSSYSGEEGSDVDSHTSSPVTAGWNERVGK
Complex: ADP_A_2(3A7J) / Model_14(3A7J/A) = [6.8] Download944.5421.38MTGRFTRPQWSLATGRHYASSGHSAASSCSTHTLKVNQTESYRPGPDDSGTYSANLRDSPSRTMSNTSVSVSPMDSSSPQEWGRSFRLFNSCRFLTSASGSRQRDGSIGQLYRSTFLHGRQGRGSSVGPEAERPLLGSSMIHQPQSSFFGAFSGQGGRYSFWPPDVNASGVLTAASPYAASNPSAPLSTASPLLGSSRFLGTGISPRGLADGHAVHRVVASCAMGSVVCTVSPGQNELPLAMNALRTHLALRGKTIIQGDAAHPLEIRKGPLIGAGGFAKVFAGVDTVRGELVAIKEIDISGVDDVKALNAIEAEFALLKSLHHPNIVSYSLFEHSKSQKVCRIAMELLAGDSTLHLLQKFGPLTEAVLRIVARSVLRAIRFIHKEGIFHRDIKPANILVSHRGEVKLCDFGCSKRVSELNKAASCIIGTPVYMAPEFIKGEANHKADIWSMACALFELSTGLLPWYHSGVKDNLPLMFYITTTSESPMVLPSPEAKSEFSAEFLSFMELCFTRNVANRPEADDLLKHPWITGSRLAPVPNLPSAVLSLHQESSAVFRAFGSPGKSSTFSSPRDSAADRDDMSFNGSDGLQKSVSTTPTLNPAEEEMACQQELETVAAATALELCSLLVCSLEIPPRTAQETVTGEVGSGTGDTSPSLTRTFSIHSPALSHRGGGVSASVAEFLSPVYTPEHSMVHENFYYSQVPLGASAGNFVLPPGLDLDGAPPQQQYLRINEEGNLDMVYLPGDEMEDSVHGRSTFGDSVYGSFHAGRIVSPARNSSFSRGTLSPRVAAGPNTVGVADGPFSPLLGISGVFSRRESPSRGGPSVPSSPQGIPAPPLLYRPGPSTTFVSQPSSHTGSMHTSHVSPTSTSKAGSNVDAATPHTPRSNSPTSTQRSESFRGLPEKLKTHADGKLHMSFSVNTAPGCAVNVELNVDVADVQCKVVDNQPNFVVAFTDDVRSQIANKIKEVAEHSSSGKPAQTAGTHASSLSPLCGMEARRSVSAGGGHFYNSPLFAAASKATPRPLSRVSTGSAQRLVAVPREALAGYSSYSGEEGSDVDSHTSSPVTAGWNERVGK
Complex: 3FE_A_3(4U8Z) / Model_4(4U8Z/A) = [6.6] Download781.1925.96MTGRFTRPQWSLATGRHYASSGHSAASSCSTHTLKVNQTESYRPGPDDSGTYSANLRDSPSRTMSNTSVSVSPMDSSSPQEWGRSFRLFNSCRFLTSASGSRQRDGSIGQLYRSTFLHGRQGRGSSVGPEAERPLLGSSMIHQPQSSFFGAFSGQGGRYSFWPPDVNASGVLTAASPYAASNPSAPLSTASPLLGSSRFLGTGISPRGLADGHAVHRVVASCAMGSVVCTVSPGQNELPLAMNALRTHLALRGKTIIQGDAAHPLEIRKGPLIGAGGFAKVFAGVDTVRGELVAIKEIDISGVDDVKALNAIEAEFALLKSLHHPNIVSYSLFEHSKSQKVCRIAMELLAGDSTLHLLQKFGPLTEAVLRIVARSVLRAIRFIHKEGIFHRDIKPANILVSHRGEVKLCDFGCSKRVSELNKAASCIIGTPVYMAPEFIKGEANHKADIWSMACALFELSTGLLPWYHSGVKDNLPLMFYITTTSESPMVLPSPEAKSEFSAEFLSFMELCFTRNVANRPEADDLLKHPWITGSRLAPVPNLPSAVLSLHQESSAVFRAFGSPGKSSTFSSPRDSAADRDDMSFNGSDGLQKSVSTTPTLNPAEEEMACQQELETVAAATALELCSLLVCSLEIPPRTAQETVTGEVGSGTGDTSPSLTRTFSIHSPALSHRGGGVSASVAEFLSPVYTPEHSMVHENFYYSQVPLGASAGNFVLPPGLDLDGAPPQQQYLRINEEGNLDMVYLPGDEMEDSVHGRSTFGDSVYGSFHAGRIVSPARNSSFSRGTLSPRVAAGPNTVGVADGPFSPLLGISGVFSRRESPSRGGPSVPSSPQGIPAPPLLYRPGPSTTFVSQPSSHTGSMHTSHVSPTSTSKAGSNVDAATPHTPRSNSPTSTQRSESFRGLPEKLKTHADGKLHMSFSVNTAPGCAVNVELNVDVADVQCKVVDNQPNFVVAFTDDVRSQIANKIKEVAEHSSSGKPAQTAGTHASSLSPLCGMEARRSVSAGGGHFYNSPLFAAASKATPRPLSRVSTGSAQRLVAVPREALAGYSSYSGEEGSDVDSHTSSPVTAGWNERVGK
Consensus
[pKd Mean = 7.36]
-1051
(s=188)
26
(s=3)
MTGRFTRPQWSLATGRHYASSGHSAASSCSTHTLKVNQTESYRPGPDDSGTYSANLRDSPSRTMSNTSVSVSPMDSSSPQEWGRSFRLFNSCRFLTSASGSRQRDGSIGQLYRSTFLHGRQGRGSSVGPEAERPLLGSSMIHQPQSSFFGAFSGQGGRYSFWPPDVNASGVLTAASPYAASNPSAPLSTASPLLGSSRFLGTGISPRGLADGHAVHRVVASCAMGSVVCTVSPGQNELPLAMNALRTHLALRGKTIIQGDAAHPLEIRKGPLIGAGGFAKVFAGVDTVRGELVAIKEIDISGVDDVKALNAIEAEFALLKSLHHPNIVSYSLFEHSKSQKVCRIAMELLAGDSTLHLLQKFGPLTEAVLRIVARSVLRAIRFIHKEGIFHRDIKPANILVSHRGEVKLCDFGCSKRVSELNKAASCIIGTPVYMAPEFIKGEANHKADIWSMACALFELSTGLLPWYHSGVKDNLPLMFYITTTSESPMVLPSPEAKSEFSAEFLSFMELCFTRNVANRPEADDLLKHPWITGSRLAPVPNLPSAVLSLHQESSAVFRAFGSPGKSSTFSSPRDSAADRDDMSFNGSDGLQKSVSTTPTLNPAEEEMACQQELETVAAATALELCSLLVCSLEIPPRTAQETVTGEVGSGTGDTSPSLTRTFSIHSPALSHRGGGVSASVAEFLSPVYTPEHSMVHENFYYSQVPLGASAGNFVLPPGLDLDGAPPQQQYLRINEEGNLDMVYLPGDEMEDSVHGRSTFGDSVYGSFHAGRIVSPARNSSFSRGTLSPRVAAGPNTVGVADGPFSPLLGISGVFSRRESPSRGGPSVPSSPQGIPAPPLLYRPGPSTTFVSQPSSHTGSMHTSHVSPTSTSKAGSNVDAATPHTPRSNSPTSTQRSESFRGLPEKLKTHADGKLHMSFSVNTAPGCAVNVELNVDVADVQCKVVDNQPNFVVAFTDDVRSQIANKIKEVAEHSSSGKPAQTAGTHASSLSPLCGMEARRSVSAGGGHFYNSPLFAAASKATPRPLSRVSTGSAQRLVAVPREALAGYSSYSGEEGSDVDSHTSSPVTAGWNERVGKStatistical distribution of contacts between receptors and ligands in all complexes :
(only contacts < 8A are taken into consideration)


Res_NameRes_NumRes_AtNb_ContactsNb_ComplexesNb[At_Ligand]
PRO271O2132[C],
PRO271C2132[C],
PRO271CA1131[C],
PRO271CB3131[O], 2[C],
PRO271CG3131[O], 2[C],
LEU272C49131[S], 1[F], 9[O], 5[N], 33[C],
LEU272CB3131[O], 2[C],
LEU272CD22131[F], 1[C],
LEU272CD113131[F], 4[O], 8[C],
LEU272N3131[O], 2[C],
LEU272O38131[S], 1[F], 8[O], 3[N], 25[C],
LEU272CA4131[F], 1[O], 2[C],
LEU272CG7131[F], 3[O], 3[C],
ILE273CA213131[F], 3[S], 20[O], 44[N], 145[C],
ILE273N162131[F], 3[S], 17[O], 30[N], 111[C],
ILE273CG1279132[F], 4[S], 25[O], 58[N], 190[C],
ILE273C251132[F], 4[S], 25[O], 48[N], 172[C],
ILE273CG2191131[F], 3[S], 18[O], 43[N], 126[C],
ILE273O260132[F], 4[S], 27[O], 51[N], 176[C],
ILE273CD1276132[F], 4[S], 23[O], 187[C], 60[N],
ILE273CB251131[F], 4[S], 22[O], 55[N], 169[C],
GLY274N241132[F], 4[S], 28[O], 39[N], 167[C], 1[P],
GLY274CA245132[F], 3[S], 30[O], 38[N], 170[C], 2[P],
GLY274O157131[F], 2[S], 24[O], 105[C], 23[N], 2[P],
GLY274C209132[F], 2[S], 31[O], 34[N], 136[C], 4[P],
ALA275N198132[F], 2[S], 32[O], 30[N], 127[C], 5[P],
ALA275O171132[F], 1[S], 36[O], 22[N], 103[C], 7[P],
ALA275CB89131[F], 1[S], 19[O], 9[N], 57[C], 2[P],
ALA275C169132[F], 2[S], 36[O], 22[N], 100[C], 7[P],
ALA275CA156131[F], 1[S], 31[O], 23[N], 94[C], 6[P],
GLY276CA155132[F], 2[S], 38[O], 19[N], 87[C], 7[P],
GLY276C113131[F], 1[S], 31[O], 10[N], 63[C], 7[P],
GLY276N168132[F], 2[S], 38[O], 22[N], 97[C], 7[P],
GLY276O80131[F], 1[S], 24[O], 9[N], 38[C], 7[P],
GLY277C411317[O], 5[N], 13[C], 6[P],
GLY277O291312[O], 9[C], 4[N], 4[P],
GLY277CA581322[O], 6[N], 23[C], 7[P],
GLY277N97131[F], 27[O], 9[N], 53[C], 7[P],
PHE278O29131[F], 11[O], 11[C], 2[N], 4[P],
PHE278CE2441316[O], 18[C], 3[N], 6[P],
PHE278CE1321315[O], 1[N], 11[C], 4[P],
PHE278CD1351315[O], 2[N], 13[C], 4[P],
PHE278CD2411316[O], 2[N], 17[C], 5[P],
PHE278CZ341314[O], 1[N], 13[C], 5[P],
PHE278CG361315[O], 2[N], 14[C], 4[P],
PHE278C241314[O], 5[C], 1[N], 4[P],
PHE278CA231313[O], 1[N], 3[C], 5[P],
PHE278N461320[O], 4[N], 15[C], 7[P],
PHE278CB291313[O], 1[N], 11[C], 3[P],
ALA279CB201310[O], 5[C], 2[N], 3[P],
ALA279CA16138[O], 3[C], 2[N], 3[P],
ALA279C38131[F], 13[O], 15[C], 5[N], 4[P],
ALA279N281313[O], 7[C], 3[N], 5[P],
ALA279O71131[F], 1[S], 16[O], 7[N], 42[C], 4[P],
LYS280N23131[F], 9[O], 8[C], 2[N], 3[P],
LYS280CB5131[F], 2[O], 2[C],
LYS280O65131[F], 1[S], 12[O], 8[N], 41[C], 2[P],
LYS280CA41131[F], 11[O], 3[N], 24[C], 2[P],
LYS280C88131[F], 1[S], 17[O], 11[N], 56[C], 2[P],
VAL281CA213131[F], 2[S], 20[O], 37[N], 151[C], 2[P],
VAL281CB289132[F], 3[S], 33[O], 61[N], 185[C], 4[P],
VAL281N160131[F], 2[S], 22[O], 24[N], 109[C], 2[P],
VAL281CG2279132[F], 2[S], 37[O], 56[N], 175[C], 6[P],
VAL281CG1288132[F], 3[S], 30[O], 59[N], 190[C], 3[P],
VAL281O163131[F], 3[S], 14[O], 29[N], 116[C],
VAL281C183131[F], 2[S], 15[O], 30[N], 135[C],
PHE282CA42131[F], 1[O], 10[N], 30[C],
PHE282C119131[F], 1[S], 5[O], 33[N], 79[C],
PHE282O146131[F], 2[S], 6[O], 46[N], 91[C],
PHE282N142131[F], 2[S], 9[O], 29[N], 101[C],
ALA283N93131[F], 1[S], 4[O], 26[N], 61[C],
ALA283CB73131[S], 5[O], 21[N], 46[C],
ALA283CA80131[S], 4[O], 25[N], 50[C],
LEU292C1131[O],
LEU292O4132[O], 2[N],
VAL293CB2132[N],
VAL293C86134[O], 29[N], 53[C],
VAL293CA41133[O], 21[N], 17[C],
VAL293N12133[O], 1[C], 8[N],
VAL293O83133[O], 33[N], 47[C],
ALA294C145131[S], 1[F], 5[O], 40[N], 98[C],
ALA294CB221131[F], 3[S], 9[O], 56[N], 151[C],
ALA294O119131[S], 5[O], 31[N], 82[C],
ALA294N125131[S], 5[O], 79[C], 40[N],
ALA294CA166131[F], 2[S], 5[O], 110[C], 48[N],
ILE295C70131[S], 1[F], 2[O], 17[N], 49[C],
ILE295N131131[S], 1[F], 5[O], 35[N], 89[C],
ILE295CA48131[S], 2[O], 14[N], 31[C],
ILE295O63131[S], 1[F], 5[O], 12[N], 44[C],
LYS296CB120131[F], 2[S], 17[O], 19[N], 77[C], 4[P],
LYS296CG108131[F], 2[S], 21[O], 16[N], 63[C], 5[P],
LYS296C11132[O], 6[C], 3[N],
LYS296O1131[N],
LYS296CD137131[F], 2[S], 23[O], 19[N], 86[C], 6[P],
LYS296CE121131[F], 2[S], 24[O], 18[N], 70[C], 6[P],
LYS296N81131[S], 1[F], 4[O], 18[N], 57[C],
LYS296CA82131[S], 1[F], 15[O], 13[N], 50[C], 2[P],
LYS296NZ123131[F], 2[S], 25[O], 18[N], 71[C], 6[P],
GLU297O3133[O],
GLU297C1131[O],
GLU297N3132[O], 1[N],
ILE298CB1131[O],
ILE298CD112137[O], 3[N], 2[P],
ILE298CG18135[O], 2[N], 1[P],
ILE298CG21131[O],
ALA311CB2132[O],
ALA311O1131[O],
ALA311C1131[O],
ILE312CG12132[O],
GLU315CD521315[O], 26[C], 6[N], 5[P],
GLU315CG24136[O], 13[C], 3[N], 2[P],
GLU315CB10133[O], 5[C], 2[N],
GLU315OE283131[S], 19[O], 13[N], 45[C], 5[P],
GLU315OE1521318[O], 22[C], 6[N], 6[P],
PHE316CD13132[C], 1[N],
PHE316CE13132[C], 1[N],
PHE316CZ1131[C],
LEU319CD133131[S], 1[O], 6[N], 25[C],
LEU319CB1131[C],
LEU319CG141311[C], 3[N],
LEU319CD226133[N], 23[C],
ILE327C2132[C],
VAL328CG1154131[S], 1[F], 6[O], 40[N], 105[C],
VAL328O23139[N], 13[C],
VAL328CB130131[S], 1[F], 5[O], 34[N], 88[C],
VAL328N291311[N], 17[C],
VAL328CG2173131[F], 2[S], 6[O], 45[N], 118[C],
VAL328C311311[N], 19[C],
VAL328CA67131[S], 3[O], 18[N], 44[C],
SER329CA5133[N], 2[C],
SER329OG2131[N], 1[C],
SER329C14136[N], 8[C],
SER329O321311[N], 21[C],
SER329N251311[N], 14[C],
ILE344O24139[N], 15[C],
ILE344CD17132[O], 2[N], 3[C],
ILE344C3131[N], 2[C],
ILE344CG2141311[C], 3[N],
ILE344CB7132[N], 5[C],
ILE344CA1131[N],
ILE344CG11131[N],
ALA345O7133[N], 4[C],
ALA345CA1131[C],
ALA345C17138[N], 9[C],
MET346CB135131[S], 4[O], 40[N], 89[C],
MET346N63131[S], 3[O], 19[N], 40[C],
MET346CA89131[S], 4[O], 27[N], 57[C],
MET346CE188132[F], 2[S], 14[O], 45[N], 122[C], 2[P],
MET346O93131[S], 5[O], 27[N], 60[C],
MET346CG132131[S], 4[O], 33[N], 93[C],
MET346C98131[S], 5[O], 27[N], 65[C],
MET346SD172132[F], 2[S], 11[O], 42[N], 111[C], 3[P],
GLU347CB74133[O], 22[N], 49[C],
GLU347C131131[S], 5[O], 86[C], 39[N],
GLU347N95131[S], 5[O], 27[N], 62[C],
GLU347CA89131[S], 4[O], 27[N], 57[C],
GLU347CD42132[O], 20[N], 20[C],
GLU347CG61134[O], 22[N], 35[C],
GLU347OE2251312[N], 13[C],
GLU347O172132[S], 5[O], 115[C], 49[N],
GLU347OE115132[C], 13[N],
LEU348CD296131[S], 4[O], 35[N], 56[C],
LEU348N119131[S], 4[O], 75[C], 39[N],
LEU348CG143131[S], 5[O], 39[N], 98[C],
LEU348CD1184132[S], 7[O], 50[N], 125[C],
LEU348C147132[S], 5[O], 44[N], 96[C],
LEU348CB126131[S], 4[O], 35[N], 86[C],
LEU348O113131[S], 3[O], 34[N], 75[C],
LEU348CA152132[S], 5[O], 47[N], 98[C],
LEU349CA166131[S], 5[O], 48[N], 112[C],
LEU349CD296134[O], 59[C], 33[N],
LEU349CG157132[S], 5[O], 47[N], 102[C],
LEU349CD1160131[F], 2[S], 5[O], 105[C], 46[N],
LEU349CB181132[S], 7[O], 50[N], 122[C],
LEU349C175131[S], 7[O], 50[N], 117[C],
LEU349O218132[S], 14[O], 54[N], 148[C],
LEU349N183132[S], 6[O], 50[N], 125[C],
ALA350N138131[S], 6[O], 40[N], 91[C],
ALA350CA126132[S], 7[O], 29[N], 88[C],
ALA350O95132[S], 7[O], 27[N], 59[C],
ALA350C104132[S], 7[O], 28[N], 67[C],
ALA350CB73131[S], 6[O], 22[N], 44[C],
GLY351N101132[S], 7[O], 28[N], 64[C],
GLY351O70132[S], 4[O], 13[N], 51[C],
GLY351CA76132[S], 5[O], 15[N], 54[C],
GLY351C95132[S], 8[O], 22[N], 63[C],
ASP352CB127132[S], 13[O], 27[N], 85[C],
ASP352O145131[F], 2[S], 12[O], 95[C], 35[N],
ASP352OD1102132[S], 9[O], 21[N], 70[C],
ASP352CA173132[S], 18[O], 41[N], 112[C],
ASP352CG99132[S], 8[O], 18[N], 71[C],
ASP352OD270132[S], 6[O], 13[N], 49[C],
ASP352N151132[S], 12[O], 37[N], 100[C],
ASP352C174131[F], 2[S], 17[O], 39[N], 115[C],
SER353CA145131[F], 2[S], 15[O], 100[C], 27[N],
SER353OG141131[F], 2[S], 16[O], 100[C], 22[N],
SER353O46132[S], 5[O], 31[C], 8[N],
SER353C59131[F], 2[S], 7[O], 6[N], 43[C],
SER353CB179131[F], 3[S], 19[O], 32[N], 124[C],
SER353N190131[F], 2[S], 20[O], 39[N], 128[C],
THR354CA1131[C],
THR354C1131[C],
THR354N10133[O], 2[N], 5[C],
LEU355CD11131[C],
LEU355N3131[C], 2[N],
LEU355CB7132[O], 2[N], 3[C],
LEU355O3131[N], 2[C],
LEU355C4132[N], 2[C],
LEU355CA3131[C], 2[N],
LEU355CD25132[N], 3[C],
LEU355CG3131[C], 2[N],
HIS356CA36131[S], 4[O], 9[N], 22[C],
HIS356CB77132[S], 12[O], 11[N], 52[C],
HIS356O15131[S], 1[O], 3[N], 10[C],
HIS356C18131[S], 2[O], 11[C], 4[N],
HIS356NE2134132[F], 2[S], 19[O], 24[N], 87[C],
HIS356ND1120132[S], 16[O], 21[N], 81[C],
HIS356CD2107132[S], 16[O], 16[N], 73[C],
HIS356N30131[S], 5[O], 17[C], 7[N],
HIS356CG97132[S], 14[O], 14[N], 67[C],
HIS356CE1139132[F], 2[S], 20[O], 22[N], 93[C],
LEU357CD214131[S], 1[O], 2[N], 10[C],
LEU357CB3131[N], 2[C],
LEU357CA4132[N], 2[C],
LEU357CD12131[N], 1[C],
LEU357CG6131[O], 2[N], 3[C],
LEU357N12131[S], 1[O], 7[C], 3[N],
GLN359CD6131[S], 1[O], 1[N], 3[C],
GLN359NE29131[S], 2[O], 2[N], 4[C],
GLN359CG1131[N],
GLN359OE110131[S], 3[O], 2[N], 4[C],
LYS360CE8132[N], 6[C],
LYS360NZ10133[N], 7[C],
LYS360CD6134[C], 2[N],
HIS390NE23131[F], 2[C],
HIS390CE11131[C],
ASP392CB1131[O],
ASP392OD2231311[O], 1[N], 6[C], 5[P],
ASP392CG3133[O],
ASP392OD11131[O],
LYS394O7131[F], 1[N], 5[C],
LYS394CG7131[O], 2[N], 4[C],
LYS394CE26138[O], 3[N], 13[C], 2[P],
LYS394CD7131[O], 2[N], 4[C],
LYS394NZ221310[O], 3[N], 7[C], 2[P],
PRO395CA2131[N], 1[C],
PRO395O15131[F], 4[O], 2[N], 8[C],
PRO395C11131[F], 3[O], 2[N], 5[C],
ALA396N18131[F], 4[O], 2[N], 11[C],
ALA396O201132[F], 2[S], 31[O], 31[N], 131[C], 3[P],
ALA396CA56131[F], 1[S], 10[O], 6[N], 37[C], 1[P],
ALA396CB63131[F], 1[S], 13[O], 7[N], 38[C], 3[P],
ALA396C104131[F], 1[S], 16[O], 13[N], 69[C], 3[P],
ASN397O75131[F], 2[S], 7[O], 10[N], 53[C], 1[P],
ASN397C67131[F], 1[S], 9[O], 9[N], 45[C], 1[P],
ASN397N65131[F], 1[S], 10[O], 9[N], 42[C], 2[P],
ASN397ND264131[F], 1[S], 16[O], 8[N], 33[C], 5[P],
ASN397CA100131[F], 2[S], 12[O], 12[N], 70[C], 2[P],
ASN397OD1151132[F], 2[S], 31[O], 17[N], 91[C], 7[P],
ASN397CG99131[F], 1[S], 18[O], 13[N], 61[C], 5[P],
ASN397CB76131[F], 1[S], 11[O], 11[N], 48[C], 3[P],
ILE398CB2131[F], 1[C],
ILE398C23131[F], 4[O], 4[N], 14[C],
ILE398CA16131[F], 2[O], 1[N], 12[C],
ILE398O25131[F], 4[O], 3[N], 17[C],
ILE398N31131[F], 5[O], 5[N], 20[C],
LEU399N87131[F], 6[O], 15[N], 64[C],
LEU399CD2297132[F], 3[S], 29[O], 62[N], 199[C], 1[P],
LEU399CG285132[F], 3[S], 27[O], 60[N], 191[C], 1[P],
LEU399O3131[O], 2[N],
LEU399CB240131[F], 3[S], 14[O], 57[N], 164[C],
LEU399CA183131[S], 1[F], 9[O], 51[N], 120[C],
LEU399CD1296132[F], 3[S], 30[O], 61[N], 197[C], 2[P],
LEU399C84131[F], 2[O], 28[N], 53[C],
VAL400CG21131[C],
VAL400CA8133[N], 5[C],
VAL400C40131[S], 2[O], 15[N], 22[C],
VAL400O100131[S], 5[O], 27[N], 67[C],
VAL400N78131[S], 3[O], 49[C], 25[N],
SER401N4131[O], 3[N],
SER401CA11131[O], 8[N], 2[C],
LYS407C2131[F], 1[C],
LYS407CB5132[N], 3[C],
LYS407CG1131[N],
LYS407O8131[F], 6[C],
LYS407CD1131[C],
LEU408CB1131[C],
LEU408N1131[C],
LEU408O68131[S], 1[F], 3[O], 15[N], 47[C],
LEU408C62131[S], 1[F], 3[O], 7[N], 49[C],
LEU408CA3131[F], 1[C],
CYS409CA153131[F], 2[S], 11[O], 29[N], 108[C], 1[P],
CYS409O101131[F], 2[S], 11[O], 12[N], 73[C], 1[P],
CYS409C132131[F], 2[S], 15[O], 22[N], 89[C], 2[P],
CYS409CB238132[F], 2[S], 21[O], 54[N], 156[C], 2[P],
CYS409SG264132[F], 2[S], 31[O], 57[N], 166[C], 5[P],
CYS409N101131[F], 2[S], 5[O], 17[N], 74[C], 1[P],
ASP410CG139132[F], 2[S], 29[O], 15[N], 83[C], 7[P],
ASP410CB153132[F], 2[S], 28[O], 18[N], 95[C], 7[P],
ASP410CA132132[F], 2[S], 23[O], 16[N], 82[C], 6[P],
ASP410N163132[F], 2[S], 20[O], 28[N], 104[C], 6[P],
ASP410O62131[F], 9[O], 7[N], 41[C], 3[P],
ASP410C86131[F], 2[S], 14[O], 10[N], 54[C], 4[P],
ASP410OD1125131[F], 2[S], 27[O], 12[N], 75[C], 7[P],
ASP410OD2142132[F], 2[S], 31[O], 14[N], 85[C], 7[P],
PHE411CE1121311[C],
PHE411CD118131[N], 16[C],
PHE411C16132[O], 3[N], 11[C],
PHE411N70131[S], 1[F], 10[O], 8[N], 47[C], 2[P],
PHE411CZ10139[C],
PHE411O5132[N], 3[C],
PHE411CD221131[O], 3[N], 16[C],
PHE411CB19131[O], 3[N], 14[C],
PHE411CE214131[O], 1[N], 11[C],
PHE411CA28132[O], 5[N], 20[C],
PHE411CG14131[O], 2[N], 10[C],
GLY412CA17133[O], 10[C], 3[N], 1[P],
GLY412C3131[O], 2[N],
GLY412N31137[O], 5[N], 17[C], 2[P],
CYS413N1131[O],
THR430CB1131[O],
THR430CG21131[O],
THR430OG12131[O], 1[P],
Total = 323Download csv file of statistical distribution of contacts