Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKSWKNWLIKINYCVYKKKRKGRMRKFLIILLLPSFLTISKVVSTEKEVVYTSKEIYYLSQSDFGIYFREKLSSPMVYGEVPVYANEDLVVESGKLTPKTSFQITEWRLNKQGIPVFKLSNHQFIAADKRFLYDQSEVTPTIKKVWLESDFKLYNSPYDLKEVKSSLSAYSQVSIDKTMFVEGREFLHIDQAGWVAKESTSEEDNRMSKVQEMLSEKYQKDSFSIYVKQLTTGKEAGINQDEKMYAASVLKLSYLYYTQEKINEGLYQLDTTVKYVSAVNDFPGSYKPEGSGSLPKKEDNKEYSLKDLITKVSKESDNVAHNLLGYYISNQSDATFKSKM-SAIMGDDWDPKEKLISSKMAGKFMEAIYNQNG------FVLESLTKTDFDSQRIAKGVSVKVAHKIGDADEFKHDTGVVYADSPFILSIFTKNSDYDTISKIAKDVYEVLK
3CJM Chain:A ((59-256))-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LETGEQRSVNGQHEFYTASTIKVPLTMLVADTVASGQKKWTDLIPY-NAEEDYE-----EGTGIIAYN-IQPEYPLKTLQEYAITYSDNIAKNML--YDTLGGDAKAKREMYQRYLHKTPSIEEPQFSSEDALVILQKLYTEKATKPDYQAIYDSMKQSVFHERMETPTTQGKVAHKIGSYDEFIHDMGILETPHPFALAIFTKGPD----------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3CJM.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 951 19568 20.58 102.45
target 2D structure prediction score : 0.61
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.61

3D Compatibility (PKB) : 20.58
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.61
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.61
QMean score : 0.468

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3CJM.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3CJM-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3CJM.pdb: