Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMANVDAAAHRADGGRHGGGGGGSGDESKAKKTKPEEYEHPFWYVYRQRGVSYWDYKNARVDFNANLAPYELLQKIGRGKYSEVFRGRNRNNGCLCVLKLLKPVRYQKILREISILRNLCGGPNVVRLLDVLRDAESQTVVLVTEYVHNPTTLRNLLYSNKLSNFDMRYYLYEILRSLDFAHRRGIFHRDIKPYNVMIDHERKILRVIDWGLGEYYIHGQALNCGVATRHYKGPELLVGYRHYDYSLDIWCLGCVLAGMLFRSDPFFVGANNEDQLLQIVAVFGKKALYRYLDKYQCRISRVVESSMSALPDEHVDWRRYIKRGSIQESWCDATALDLLDKMLQFDHQDRIMAHEAMQHPFFAPVRDALAKDSQEHYPVARH
6EHK Chain:A ((14-328))-------------------------------------------VNTHRPSEYWDYESHVVEW-GNQDDYQLVRKLGRGKYSEVFEAINITNNEKVVVKILKPVAAAKIKREIKILENLRGGPNIITLADIVKDPVSRTPALVFEHVNN-TDFKQLYQT--LTDYDIRFYMYEILKALDYCHSMGIMHRDVKPHNVMIDHEHRKLRLIDWGLAEFYHPGQEYNVRVASRYFKGPELLVDYQMYDYSLDMWSLGCMLASMIFRKEPFFHGHDNYDQLVRIAKVLGTEDLYDYIDKYNIELDPRFNDILGRHSRKR--WERFVH--SENQHLVSPEALDFLDKLLRYDHQSRLTAREAMEHPYFYTV---VK------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 6EHK.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 1554 -225495 -145.11 -715.86
target 2D structure prediction score : 0.59
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.82

3D Compatibility (PKB) : -145.11
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.59
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.82
QMean score : 0.536

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_6EHK.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-6EHK-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_6EHK.pdb: