Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)



Input alignment information:
Query sequenceMANVDAAAHRADGGRHGGGGGGSGDESKAKKTKPEEYEHPFWYVYRQRGVSYWDYKNARVDFNANLAPYELLQKIGRGKYSEVFRGRNRNNGCLCVLKLLKPVRYQKILREISILRNLCGGPNVVRLLDVLRDAESQTVVLVTEYVHNPTTLRNLLYSNKLSNFDMRYYLYEILRSLDFAHRRGIFHRDIKPYNVMIDHERKILRVIDWGLGEYYIHGQALNCGVATRHYKGPELLVGYRHYDYSLDIWCLGCVLAGMLFRSDPFFVGANNEDQLLQIVAVFGKKALYRYLDKYQCRISRVVESSMSALPDEHVDWRRYIKRGSIQESWCDATALDLLDKMLQFDHQDRIMAHEAMQHPFFAPVRDALAKDSQEHYPVARH
1NA7 Chain:A ((15-327))-------------------------------------------VNTHRPREYWDYASHVVEW-GNQDDYQLVRKLGRGKYSEVFEAINITNNEKVVVKILKPVKKNKIKREIKILENLRGGPNIITLADIVKDPVSRTPALVFEHVNN-TDFKQLYQT--LTDYDIRFYMYEILKALDYCHSMGIMHRDVKPHNVMIDHEHRKLRLIDWGLAEFYHPGQEYNVRVASRYFKGPELLVDYQMYDYSLDMWSLGCMLASMIFRKEPFFHGHDNYDQLVRIAKVLGTEDLYDYIDKYNIELDPRFNDILGRHSRKR--WERFVH--SENQHLVSPEALDFLDKLLRYDHQSRLTAREAMEHPYFYTV-----------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1NA7.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 1536 -230942 -150.35 -737.83
target 2D structure prediction score : 0.58
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.82

3D Compatibility (PKB) : -150.35
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.58
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.82
QMean score : 0.505

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1NA7.pdb:





(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1NA7-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1NA7.pdb: