Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKSWKNWLIKINYCVYKKKRKGRMRKFLIILLLPSFLTISKVVSTEKEVVYTSKEIYYLSQSDFGIYFREKLSSPMVYGEVPVYANEDLVVESGKLTPKTSFQITEWRLNKQGIPVFKLSNHQFIAADKRFLYDQSEVTPTIKKVWLESDFKLYNSPYDLKEVKSSLSAYSQVSIDKTMFVEGREFLHIDQAGWVAKESTSEEDNRMSKVQEMLSEKYQKDSFSIYVKQLTTGKEAGINQDEKMYAASVLKLSYLYYTQEKINEGLY----QLDTTVKYVSAVNDFPGSYKPEGSGSLPKKEDNKEYSLKDLITKVSKESDNVAHNLL-----GYYISNQSDATFKSKMS-----AIMGDDWDPKEKLISSKMA--GKFMEAIYNQNG--------FVLESLTKTDFDSQRIAKGV--SVKVAHKIGDADEF--KHDTGVVY---ADSPFILSIFT-KNSDYDT-----ISKIAKDVYEVLK
1KGG Chain:A ((8-254))-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EKKYNAHIGVYALDTKSGKEVKFNSDKRFAYAS---------TSKAINSAILLEQVPYNKLNKKVHINKDDIVAYSP-----ILEKYVGKDITLKALIEASMTYSDNTANNKIIKEIGGIKKVKQRLKELGDKVTNPVRYQIELDYYSPKSKKDTSTPAAFGKTLNKLI-ANGKLSKENKKFLLDLMLNNKSGDTLIKDGVPKDYKVADKSGQAITYASRNDVAFVYPKGQSEPIVLVIFTNKDNKSDKPNDKLISETAKSV-----


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1KGG.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 1039 89384 86.03 425.64
target 2D structure prediction score : 0.48
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.60

3D Compatibility (PKB) : 86.03
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.48
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.60
QMean score : 0.233

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1KGG.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1KGG-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1KGG.pdb: