Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMANVDAAAHRADGGRHGGGGGGSGDESKAKKTKPEEYEHPFWYVYRQRGVSYWDYKNARVDFNANLAPYELLQKIGRGKYSEVFRGRNRNNGCLCVLKLLKPVRYQKILREISILRNLCGGPNVVRLLDVLRDAESQTVVLVTEYVHNPTTLRNLLYSNKLSNFDMRYYLYEILRSLDFAHRRGIFHRDIKPYNVMIDHERKILRVIDWGLGEYYIHGQALNCGVATRHYKGPELLVGYRHYDYSLDIWCLGCVLAGMLFRSDPFFVGANNEDQLLQIVAVFGKKALYRYLDKYQCRISRVVESSMSALPDEHVDWRRYIKRGSIQESWCDATALDLLDKMLQFDHQDRIMAHEAMQHPFFAPVRDALAKDSQEHYPVARH
5CVF Chain:A ((14-326))-------------------------------------------VNTHRPSEYWDYESHVVEW-GNQDDYQLVRKLGRGKYSEVFEAINITNNEKVVVKILKPVA--KIKREIKILENLRGGPNIITLADIVKDPVSRTPALVFEHVNN-TDFKQLYQT--LTDYDIRFYMYEILKALDYCHSMGIMHRDVKPHNVMIDHEHRKLRLIDWGLAEFYHPGQEYNVRVASRYFKGPELLVDYQMYDYSLDMWSLGCMLASMIFRKEPFFHGHDNYDQLVRIAKVLGTEDLYDYIDKYNIELDPRFNDILGRHSRKR--WERFVH--SENQHLVSPEALDFLDKLLRYDHQSRLTAREAMEHPYFYTV-----------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 5CVF.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 1549 -222431 -143.60 -715.21
target 2D structure prediction score : 0.60
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.82

3D Compatibility (PKB) : -143.60
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.60
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.82
QMean score : 0.552

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_5CVF.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-5CVF-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_5CVF.pdb: