Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKSWKNWLIKINYCVYKKKRKGRMRKFLIILLLPSFLTISKVVSTEKEVVYTSKEIYYLSQSDFGIYFREKLSSPMVYGEVPVYANEDLVVESGKLTPKTSFQITEWRLNKQGIPVFKLSNHQFIAADKRFLYDQSEVTPTIKKVWLESDFKLYNSPYDLKEVKSSLSAYSQVSIDKTMFVEGREFLHIDQAGWVAKESTSEEDNRMSKVQEMLSEKY--QKDSFSIYVKQLTTGKEAGINQDEKMYAASVLKLSYLYYTQEKINEGLYQLDTTVKYVSAVNDFPGSYKPEGSGSLPKKEDNKEYSLKDLITKVSKESDNVAHNLLGYYISNQSDA--TFKSKMSAIMGDDWDPKEKLISSKMAGKFMEAIYNQN------GFVLESLTKTDFDSQRIAKGVS-VKVAHKIGDADEFKHDTGVVYADSPFILSIFTKNSDY----DTISKIAKDVYEVLK
3CJM Chain:A ((28-276))--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SANTVFFDKINDLLVASVKEFEGTVGISYLDLETGEQRSVNGQHEFYTASTIKVPLTMLVADTVASGQKKWTDLIPYNAEE------DYEEGTGIIAY-NIQPEYPLKTLQEYAITYSDNIAKNMLYDTLGGDAKAKREMYQRY---LHKTPSIEEPQFSSEDALVILQKLYTEKATKPDYQAIYDSMKQSVFH-ERMETPTTQGKVAHKIGSYDEFIHDMGILETPHPFALAIFTKGPDNAKSAAFIASVTDKLWQLQV


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3CJM.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 1229 4446 3.62 19.00
target 2D structure prediction score : 0.66
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.63

3D Compatibility (PKB) : 3.62
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.66
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.63
QMean score : 0.538

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3CJM.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3CJM-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3CJM.pdb: