Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKSWKNWLIKINYCVYKKKRKGRMRKFLIILLLPSFLTISKVVSTEKEVVYTSKEIYYLSQSDFGIYFREKLSSPMVYGEVPVYANEDLVVESGKLTPKTSFQITEWRLNKQGIPVFKLSNHQFIAADKRFLYDQSEVTPTIKKVWLESDFKLYNSPYDLKEVKSSLSAYSQVSIDKTMFVEGREFLHIDQAGWVAKESTSEEDNRMSKVQEMLSEKYQKDSFSIYVKQLTTGKEAGINQDEKMYAASVLKLSYLYYTQEKINEGLYQLDTTVKYVSAVNDFPGSYKPEGSGSLPKKEDNKEYSLKDLITKVSKESDNVAHNLLGYYISN-QSDATFKSKMSAIMGDDW------------DPKEKLISSKMAGKFMEAIYNQN-------GFVLESLTKTDFDSQRIAKGVS--VKVAHKIGDADE--FKHDTGVVYAD---SPFILSIFTKNSDY------DTISKIAKDVYEVLK
1DJA Chain:A ((31-290))---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KELNDLEK-KY-NAHIGVYALDTKSGKEVKFNSDKRFAYASTSHAINSAILLEQVPYNK--LNKKVHINKD-------DIVAYSPILEK-YVGKDITLKALIEASMTYSDNTANNKIIKEIGGIKKVKQRLKELG-DKVTNPVRYEIELNYYSPKSKKDTSTPAAFGKTLNKLIANGKLSKENKKFLLDLMLNNKSGDTLIKDGVPKDYKVADKSGQAITYASRNDVAFVYPKGQSEPIVLVIFTNKDNKSDKPNDKLISETAKSVMKEF-


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1DJA.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 1105 20392 18.45 91.03
target 2D structure prediction score : 0.61
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.61

3D Compatibility (PKB) : 18.45
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.61
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.61
QMean score : 0.445

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1DJA.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1DJA-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1DJA.pdb: