Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKSWKNWLIKINYCVYKKKRKGRMRKFLIILLLPSFLTISKVVSTEKEVVYTSKEIYYLSQSDFGIYFREKLSSPMVYGEVPVYANEDLVVESGKLTPKTSFQITEWRLNKQGIPVFKLSNHQFIAADKRFLYDQSEVTPTIKKVWLESDFKLYNSPYDLKEVKSSLSAYSQVSIDKTMFVEGREFLHIDQAGWVAKESTSEEDNRMSKVQEMLSEKYQKDSFSIYVKQLTTGKEAGINQDEKMYAASVLKLSYLYYTQEKINEGLYQLDTTVKYVSAVNDFPGSYKPEGSGSLPKKEDNKEYSLKDLITKVSKESDNVAHNLLGYYIS-NQSDATFKSKMSAIMGDDW------------DPKEKLISSKMAGKFMEAIYNQN-------GFVLESLTKTDFDSQRIAKGVS--VKVAHKIGDA-DEFKHDTGVVYAD---SPFILSIFTKNSDY------DTISKIAKDVYEVLK
3LEZ Chain:A ((3-259))---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDLKKLEEEF--DVRLGVYAIDTGADKEISYRENERFAYTSTFKPLAVGAVLQTKSDE--ELEETITYSEED-------LVTYSPITEQ-HVDEGMTLVEIADAAIRYSDNTAGNLLLEAMGGPDELETILRDIG-DETIEMDRYETELNEAKPGDIRDTSTAKAMATTLQQYVLEDVLDADRREVLTNMLINNTTGDALIRAGVPDGWTVGDKTGAGGYGTRNDIGIIWPEGDEEPIVIAIMSSRDEEDADYDDKLIEKATEIVLQELR


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3LEZ.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 1179 16234 13.77 72.15
target 2D structure prediction score : 0.59
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.61

3D Compatibility (PKB) : 13.77
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.59
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.61
QMean score : 0.454

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3LEZ.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3LEZ-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3LEZ.pdb: