Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKSWKNWLIKINYCVYKKKRKGRMRKFLIILLLPSFLTISKVVSTEKEVVYTSKEIYYLSQSDFGIYFREKLSSPMVYGEVPVYANEDLVVESGKLTPKTSFQITEWRLNKQGIPVFKLSNHQFIAADKRFLYDQSEVTPTIKKVWLESDFKLYNSPYDLKEVKSSLSAYSQVSIDKTMFVEGREFLHIDQAGWVAKESTSEEDNRMSKVQEMLSEKYQK--DSFSIYVKQLTTGKEAGINQDEKMYAASVLKLSYL-YYTQEKINEGLYQLDTTVKYVSAVNDFPGSYKPEGSGSLPKKEDNKEYSLKDLITKVSKESDNVAHN-LLGYYISNQSDATFKSK-MSAIMGDDWDPKEKLISSKMAGKFMEAIYNQNG----FVLESLT-KTDFDSQR-IAKGVSVKVAHKIGDADEFKHDTGVVYADSPFILSIFTKNSDYDTISKIAKDVYEVLK----------
3CJM Chain:A ((28-282))--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SANTVFFDKINDLLVASVKEFEGTVGISYLDLETGEQRSVNGQHEFYTASTIKVPLTML-VADTVASGQKKWTDLIPYNAEEDYEEGT-------GIIAYNIQPEYPLKTLQEYAITYSDNIAKNMLY---DTLGGDAKAKREMYQRYLHKTPSIEEPQFSSEDALVILQKLYTEKATKPDYQAIYDSMKQSVFHERMETPTTQGKVAHKIGSYDEFIHDMGILETPHPFALAIFTKGPDNAKSAAFIASVTDKLWQLQVSEYPNQ


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3CJM.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 1229 30528 24.84 130.46
target 2D structure prediction score : 0.60
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.60

3D Compatibility (PKB) : 24.84
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.60
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.60
QMean score : 0.460

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3CJM.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3CJM-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3CJM.pdb: