Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKSWKNWLIKINYCVYKKKRKGRMRKFLIILLLPSFLTISKVVSTEKEVVYTSKEIYYLSQSDFGIYFREKLSSPMVYGEVPVYANEDLVVESGKLTPKTSFQITEWRLNKQGIPVFKLSNHQFIAADKRFLYDQSEVTPTIKKVWLESDFKLYNSPYDLKEVKSSLSAYSQVSIDKTMFVEGREFLHIDQAGWVAKESTSEEDNRMSKVQEMLSEKYQKDSFSIYVKQLTTGKEAGINQDEKMYAASVLKLSYLYYTQEKINEGLYQLDTTVKYVSAVNDFPGSYKPEGSGSLPKKEDNKEYSLKDLITKVSKESDNVAHNLLGYYISNQSDATFKSKMSAIMGDDWDPKEKLISSKMAGKFMEAIYNQNGFVLESLTKTDFDSQRIAKGVSVKVAHKIGDADEFKHDTGVVYADSPFILSIFTKNSDYDTISKIAKDVYEVLK-
4XYW Chain:A ((1-338))-------MKNVGFIVTKSEIGG---------AQTWVNEISNLIKEECNIFLITSEEGWLTHKD-------VFAGVFVIPGIKKYFD-----------FLTLFKLRK-ILKENNISTLIASS-ANAGVYARLVRLLVD----FKCIYVSHGWSCLKSIFCIVEKYLSLLTDVIWCVSKNDEKKAIENIGIKEPKIITVSNSVPQMPRCKQLQY----------KVLFVGRLTHPK-----RPELLANVISKKPQYSLHIVGSLKKQFSECEN-IHFLGEVNNF------------------YNYHEYDLFSLISDSE-------------GLPMSGLEAHTAAIP---------LLLSDVGG-CFELI-EGNGLLVEN------------------------TEDDIGYKLDKIFDDYENYREQAIRASGKFVIENYASAYKSIILG


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4XYW.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 1842 -138362 -75.12 -428.37
target 2D structure prediction score : 0.45
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.65

3D Compatibility (PKB) : -75.12
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.45
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.65
QMean score : 0.208

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4XYW.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4XYW-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4XYW.pdb: