Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMANVDAAAHRADGGRHGGGGGGSGDESKAKKTKPEEYEHPFWYVYRQRGVSYWDYKNARVDFNANLAPYELLQKIGRGKYSEVFRGRNRNNGCLCVLKLLKPVRYQKILREISILRNLCGGPNVVRLLDVLRDAESQTVVLVTEYVHNPTTLRNLLYSNKLSNFDMRYYLYEILRSLDFAHRRGIFHRDIKPYNVMIDHERKILRVIDWGLGEYYIHGQALNCGVATRHYKGPELLVGYRHYDYSLDIWCLGCVLAGMLFRSDPFFVGANNEDQLLQIVAVFGKKALYRYLDKYQCRISRVVESSMSALPDEHVDWRRYIKRGSIQESWCDATALDLLDKMLQFDHQDRIMAHEAMQHPFFAPVRDALAKDSQEHYPVARH
5OSL Chain:A ((14-328))-------------------------------------------VNTHRPSEYWDYESHVVEW-GNQDDYQLVRKLGRGKYSEVFEAINITNNEKVVVKILKPVAAAKIKREIKILENLRGGPNIITLADIVKDPVSRTPALVFEHVNN-TDFKQLYQT--LTDYDIRFYMYEILKALDYCHSMGIMHRDVKPHNVMIDHEHRKLRLIDWGLAEFYHPGQEYNVRVASRYFKGPELLVDYQMYDYSLDMWSLGCMLASMIFRKEPFFHGHDNYDQLVRIAKVLGTEDLYDYIDKYNIELDPRFNDILGRHSRKR--WERFVH--SENQHLVSPEALDFLDKLLRYDHQSRLTAREAMEHPYFYTV---VK------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 5OSL.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 1553 -222014 -142.96 -704.80
target 2D structure prediction score : 0.60
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.82

3D Compatibility (PKB) : -142.96
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.60
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.82
QMean score : 0.555

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_5OSL.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-5OSL-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_5OSL.pdb: