Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMSSRSSPKSPASDGAHRYAHVNVNKPSSYWDYDSLRVQWNSPDRYEVVQKIGRGKYSDVFLGVDTKVPRQVVIKVLKPVKKKKILRELMVLQTLKGGPNIVDLFDVVREPNSKTPSFVFEYVKSCDFRTVFPTFTDLEVRSYIFQVLMALEYAHSHGIMHRDVKPNNVCLDYKTGKLKLIDWGLAEFYHPATSYNARVASRYFKGPELLVELPMYDYRLDMWSLGCMLAAMIFIREPFFRGKDNTDQLVRIVKVLGTDDLQVYLKKHNASLPPVLEATLGYHAKKPWRSFVNGQNEHLCPPEALAFLDKLLQYDHMKRIQAAEAMMDPYFDPVRPKDFTLDGITVAAENGGGGASVCNEENVHEKRVPRIES
1ZOH Chain:A ((4-326))--------------ARVYADVNVLRPKEYWDYEALTVQWGEQDDYEVVRKVGRGKYSEVFEGINVNNNEKCIIKILKPVKKKKIKREIKILQNLCGGPNIVKLLDIVRDQHSKTPSLIFEYVNNTDFKVLYPTLTDYDIRYYIYELLKALDYCHSQGIMHRDVKPHNVMIDHELRKLRLIDWGLAEFYHPGKEYNVRVASRYFKGPELLVDLQDYDYSLDMWSLGCMFAGMIFRKEPFFYGHDNHDQLVKIAKVLGTDGLNVYLNKYRIELDPQLEALVGRHSRKPWLKFMNADNQHLVSPEAIDFLDKLLRYDHQERLTALEAMTHPYFQQVRAAE-----------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1ZOH.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 1626 -218310 -134.26 -675.88
target 2D structure prediction score : 0.65
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.85

3D Compatibility (PKB) : -134.26
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.65
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.85
QMean score : 0.559

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1ZOH.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1ZOH-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1ZOH.pdb: