Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMAEKETFYITTPIYYPSGKLHIGNSYTTIACDAIARYKRLMGFDVFYLTGVDEHGQKIETKAEELGVKPQEYVDKMAADVKKLWKTLDISYDKFIRTTDDYHKAAVQKIFDRLLEQGDIYLGEYEGWYSVSDEEFFTETQLAEVYKDDEGNVIGGKAPSGHEVELVKEESYFFRMSKYADRLLEYYEEHPEFIQPESRKNEMINNFIKPGLEDLAVSRTTFTWGVPVKSDPKHVVYVWIDALSNYITALGYGSEDESLFEKYWPADVQMVGKEIVRFHTIYWPIMLMALDLPLPKKVFGHGWLLMKDGKMSKSKGNVVYPEMLVERYGLDALRYYLLRAVPFGSDGVFTPEDFVSRVNYDLANDLGNLLNRTIAMINKYCDGLVPDYASLVTPFDSELSTTAANVVGRYHDAMEKMEFNTALAEIWVLISRANKYIDETEPWVLAKDEEKKAELNSVMIHLAESLRIAAILLQPIMTETPEKIFNQLGLDSETMNLEGLHFGEFPSGTKVVAKGTPIFPRLDMEEEVAFIQEKMSEGTQTNEDTVKWDPEETELVSTKEKQIKFDVFEKVELKVAEVINCQKVEGADKLLQFRLDAGDSQDRQILSGIAEFYPDPSELIGKKVVIVANLKPRKMRGQISQGMILSAEAPDGSLQVIEAPKSMPNGSEIA
4PY2 Chain:C ((24-528))---REKYYITTAIAYPNGKPHIGHAYELIATDAMARFQRLNGMDVYFLTGTDEHGIKMLQSARKEGITPRDLADRNTSAFRRMAEVLNSSNDDYIRTSEERHYKASQAIWQAMVANGDIYKGGYAGWYSVRDEAYYGEEE-TEVRAD--GVRYG---PQGTPVEWVEEESYFFRLSAYQDKLLDLYENNPGFIMPAERRNEIVS-FVKSGLKDLSISRTTFDWGIPVPGDEKHVMYVWVDALTNYITALGYPDTTDERW-AYWPANAHIIGKDISRFHAVYWPAFLMSAQLPLPKRVFAHGFLFNR-----------IDPFELVERYGLDQLRYFLMREVPFGQDGSYSHEAIVNRTNADLANDLGNLAQRSLSMIAKNCEGKVPQPGAF-SEADKAILDQADAALETARKAMDDQALHLALGAIFAVVAEANRYFAGQEPWALRKTD--PARMGTVLYVTAEVLRRVGIMVQPFIPQSAEKLLDILAVPADKRQFADVLASPLAGGTDLPAP-QPVFPR-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4PY2.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain C - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 2624 -297723 -113.46 -602.68
target 2D structure prediction score : 0.68
Monomeric hydrophicity matching model chain C : 0.78

3D Compatibility (PKB) : -113.46
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.68
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.78
QMean score : 0.621

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4PY2.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4PY2-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4PY2.pdb: