@TOME V2.3
(Nov 2016)

Ref. - - Doc.
Global output mode :
Sort entries by :
Sequence Color type :

Show alignment :
Column output:
Score:

Alignment:

3D Common Core:

Structural Clustering:

Modeller Result :

Complexes Modeling
Templates Information:
Sequence & Result Tab:

Values color: [ Good | Correct | Middling | Bad ]Sequence color : MutatedHelixStrandConserved

Query sequence : Lmo0201: (2016-03-13 )
LYKNYLQRTLVLLLCFILYFFTFPLGGKAYSLNNWNKPIKNSVTTKQWMSALPDTTNLAALSIPGTHDTMSYNGDITWTLTKPLAQTQTMSLYQQLEAGIRYIDIRAKDNLNIYHGPIFLNASLSGVLETITQFLKKNPKETIIMRLKDEQNSNDSFDYRIQPLINIYKDYFYTTPRTDTSNKIPTLKDVRGKILLLSENHTKKPLVINSRKFGMQFGAPNQVIQDDYNGPSVKTKFKEIVQTAYQASKADNKLFLNHISATSLTFTPRQYAAALNNKVEQFVLNLTSEKVRGLGILIMDFPEKQTIKNIIKNNKFN

Atome Classification :

(22 SA) .........10........20........30........40........50........60........70........80...----..----...90........100......----.110-........120.......130.......140.......150--....-.....160...-....170.......180---.........190.......-200..-.....------210..----...------------..-220-.........230..--.....240.....---.----.250..--.....260.---..---....270.......280.......290.......300...----....310.....
(Atome) (Ident) (Tito) (Num) (Ligand) (Uniprot) LYKNYLQRTLVLLLCFILYFFTFPLGGKAYSLNNWNKPIKNSVTTKQWMSALPDTTNLAALSIPGTHDTMSYNGDITWTLTKPL----AQ----TQTMSLYQQLEAGIRYIDIRAK----DN-L-NIYHGPIFLNASLSGVLETITQFLKKNPKETIIMRLKDE----QNSN-DSFDYRIQPLI-NIYKDYFYTTPRTDT-----SNKIPTLKDVRGKILLLSE-NHTKK-PLVIN------SRKFG----MQF------------GA-P---NQVIQDDYNGPSVK--TKFKEIVQTAYQA---S----KADNKL--FLNHISATS---LT---FTPRQYAAALNNKVEQFVLNLTSEKVRGLGILIMDFPEKQ----TIKNIIKNNKFN
1 PsiBlast_PDB 98.38100% -83 - C5 -1AOD PLC_LISMO A:[15-288] ------------------------------------------VTTKQWMSALPDTTNLAALSIPGTHDTMSYNGDITWTLTKPL----AQ----TQTMSLYQQLEAGIRYIDIRAK----DN-L-NIYHGPIFLNASLSGVLETITQFLKKNPKETIIMRLKDE----QNSN-DSFDYRIQPLI-NIYKDYFYTTPRTDT-----SNKIPTLKDVRGKILLLSE-NHTKK-PLVIN------SRKFG----MQF------------GA-P---NQVIQDDYNGPSVK--TKFKEIVQTAYQA---S----KADNKL--FLNHISATS---LT---FTPRQYAAALNNKVEQFVLNLTSEKVRGLGILIMDFPEKQ----TIKNIIKNNKF-
29 HHSearch 98.28100% -82 - C5 -2PLC - PLC_LISMO A:[21-294] ------------------------------------------VTTKQWMSALPDTTNLAALSIPGTHDTMSYNGDITWTLTKPL----AQ----TQTMSLYQQLEAGIRYIDIRAK----DN-L-NIYHGPIFLNASLSGVLETITQFLKKNPKETIIMRLKDE----QNSN-DSFDYRIQPLI-NIYKDYFYTTPRTDT-----SNKIPTLKDVRGKILLLSE-NHTKK-PLVIN------SRKFG----MQF------------GA-P---NQVIQDDYNGPSVK--TKFKEIVQTAYQA---S----KADNKL--FLNHISATS---LT---FTPRQYAAALNNKVEQFVLNLTSEKVRGLGILIMDFPEKQ----TIKNIIKNNKF-
2 PsiBlast_PDB 98.28100% -82 - C5 -2PLC - PLC_LISMO A:[21-294] ------------------------------------------VTTKQWMSALPDTTNLAALSIPGTHDTMSYNGDITWTLTKPL----AQ----TQTMSLYQQLEAGIRYIDIRAK----DN-L-NIYHGPIFLNASLSGVLETITQFLKKNPKETIIMRLKDE----QNSN-DSFDYRIQPLI-NIYKDYFYTTPRTDT-----SNKIPTLKDVRGKILLLSE-NHTKK-PLVIN------SRKFG----MQF------------GA-P---NQVIQDDYNGPSVK--TKFKEIVQTAYQA---S----KADNKL--FLNHISATS---LT---FTPRQYAAALNNKVEQFVLNLTSEKVRGLGILIMDFPEKQ----TIKNIIKNNKF-
20 PsiBlast_PDB 68.8830% -73 - C5 -2PTD - PLC_BACCE A:[6-275] ------------------------------ELENWSK----------WMQPIPDSIPLARISIPGTHDSG------TFKLQNPI----KQVWGMTQEYDFRYQMDHGARIFDIRGRLTD-DNTI-VLHHGPLYLYVTLHEFINEAKQFLKDNPSETIIMSLKKEYEDMKGAE-DSFSSTFE-------KKYFVDPIFLKT-----EGNI-KLGDARGKIVLLKRYSGSNE-PGGYNNFYWPDNETFT----TTV------------NQNA---NVTVQEKYK-VSYD--EKVKSIKDTMDETMNNS----EDLNHL--YINFTSLSSGGTAW---NSPYYYASYINPEIANYIKQKNPARV---GWVIQDY--------------------
16 PsiBlast_PDB 68.7530% -80 - C5 -7PTD - PLC_BACCE A:[6-275] ------------------------------ELENWSK----------WMQPIPDSIPLARISIPGTHDSG------TFKLQNPI----KQVWGMTQEYDFRYQMDHGARIFDIRGRLTD-DNTI-VLHHGPLYLYVTLHEFINEAKQFLKDNPSETIIMSLKKEYEDMKGAE-DSFSSTFE-------KKYFVDPIFLKT-----EGNI-KLGDARGKIVLLKKYSGSNE-PGGYNNFYWPDNETFT----TTV------------NQNA---NVTVQDKYK-VSYD--EKVKSIKDTMDETMNNS----EDLNHL--YINFTSLSSGGTAW---NSPYYYASYINPEIANYIKQKNPARV---GWVIQDY--------------------
17 PsiBlast_PDB 68.3530% -76 - C5 -1GYM PLC_BACCE A:[6-275] ------------------------------ELENWSK----------WMQPIPDSIPLARISIPGTHDSG------TFKLQNPI----KQVWGMTQEYDFRYQMDHGARIFDIRGRLTD-DNTI-VLHHGPLYLYVTLHEFINEAKQFLKDNPSETIIMSLKKEYEDMKGAE-DSFSSTFE-------KKYFVDPIFLKT-----EGNI-KLGDARGKIVLLKRYSGSNE-PGGYNNFYWPDNETFT----TTV------------NQNA---NVTVQDKYK-VSYD--EKVKSIKDTMDETMNNS----EDLNHL--YINFTSLSSGGTAW---NSPYYYASYINPEIANYIKQKNPARV---GWVIQDY--------------------
18 PsiBlast_PDB 68.2330% -74 - C5 -1PTD - PLC_BACCE A:[6-275] ------------------------------ELENWSK----------WMQPIPDSIPLARISIPGTHDSG------TFKLQNPI----KQVWGMTQEYDFRYQMDHGARIFDIRGRLTD-DNTI-VLHHGPLYLYVTLHEFINEAKQFLKDNPSETIIMSLKKEYEDMKGAE-DSFSSTFE-------KKYFVDPIFLKT-----EGNI-KLGDARGKIVLLKRYSGSNE-PGGYNNFYWPDNETFT----TTV------------NQNA---NVTVQDKYK-VSYD--EKVKSIKDTMDETMNNS----EDLNHL--YINFTSLSSGGTAW---NSPYYYASYINPEIANYIKQKNPARV---GWVIQDY--------------------
30 HHSearch 67.7327% -57 * C5 *3EA1 PLC_BACTU A:[7-294] -----------------------------------------LENWSKWMQPIPDNIPLARISIPGTHDSGTFKLQN--PIKQVW----GM----TQEYDFRYQMDHGARIFDIRGRLTDDNT-I-VLHHGPLYLYVTLHEFINEAKQFLKDNPSETIIMSLKKE----YEDMKGAEGSFSSTFEKNYFVDPI-----FLK-----TEGNIKLGDARGKIVLLKR-YSGSNESGGYN------NFYWPDNETFTT------------TV-NQNVNVTVQDKYKVN-YD--EKVK-SIKDTMDE---TMNNSEDLNHL--YINFTSLSS---GGTAWNSPYSYASSINPEIANDIKQK---NPTRVGWVIQDYINEKWSPLLYQEVIRANKS-
10 PsiBlast_PDB 67.6227% -72 - C5 -3V1H PLC_STAAE A:[3-281] -----------------------------------------SKSPENWMSKLDDGKHLTEINIPGSHDSGSF------TLKDPVKSVWAK----TQDKDYLTQMKSGVRFFDIRGRASA-DN-MISVHHGMVYLHHELGKFLDDAKYYLSAYPNETIVMSMKKD----YDSD-SKV---TKTFE-EIFREYYYNNPQYQNLFYTGSNANPTLKETKGKIVLFNRMGGTYI-KSGYG------ADTSG----IQWADNATFETKINNGS-L---NLKVQDEYKDYYDKKVEAVKNLLAKAKTD---S----NKDNVYVNFLSVASGGS---AF---NSTYNYASYINPEIAKTI--KANGKAR-TGWLIVDYA-------------------
19 PsiBlast_PDB 67.4730% -77 - C5 -1PTG PLC_BACCE A:[6-275] ------------------------------ELENWSK----------WMQPIPDSIPLARISIPGTHDSG------TFKLQNPI----KQVWGMTQEYDFRYQMDHGARIFDIRGRLTD-DNTI-VLHHGPLYLYVTLHEFINEAKQFLKDNPSETIIMSLKKEYEDMKGAE-DSFSSTFE-------KKYFVDPIFLKT-----EGNI-KLGDARGKIVLLKRYSGSNE-PGGYNNFYWPDNETFT----TTV------------NQNA---NVTVQDKYK-VSYD--EKVKSIKDTMDETMNNS----EDLNHL--YINFTSLSSGGTAW---NSPYYYASYINPEIANYIKQKNPARV---GWVIQDY--------------------
14 PsiBlast_PDB 67.4227% -73 - C5 -4I8Y PLC_STAAE A:[5-282] -----------------------------------------SKSPENWMSKLDDGKHLTEINIPGSHDSGSF------TLKDPVKSVWAK----TQDKDYLTQMKSGVRFFDIRGRASA-DN-MISVHHGMVYLHHELGKFLDDAKYYLSAYPNETIVMSMKKD----YDSD-SKV---TKTFE-EIFREYYYNNPQYQNLFYTGSNANPTLKETKGKIVLFNRMGGTYI-KSGYG------ADTSG----IQWADNATFETKINNGS-L---NLKVQDEYKDYYDKKVEAVKNLLAKAKTD---S----NKDNVYVNFLSVASGGS---AF---NSTYYYASYINPEIAKTI--KANGKAR-TGWLIVDY--------------------
4 PsiBlast_PDB 67.3527% -70 - C5 -4F2T PLC_STAAE A:[5-282] -----------------------------------------SKSPENWMSKLDDGKHLTEINIPGSHDSGSF------TLKDPVKSVWAK----TQDKDYLTQMKSGVRFFDIRGRASA-DN-MISVHHGMVYLHHELGKFLDDAKYYLSAYPNETIVMSMKKD----YDSD-SKV---TKTFE-EIFREYYYNNPQYQNLFYTGSNANPTLKETKGKIVLFNRMGGTYI-KSGYG------ADTSG----IQWADNATFETKINNGS-L---NLKVQDEYKDYYDKKVEAVKNLLAKAKTD---S----NKDNVYVNFLSVASGGS---AF---NSTSNYASHINPEIAKTI--KANGKAR-TGWLIVDY--------------------
12 PsiBlast_PDB 67.3127% -72 - C5 -4I9J PLC_STAAE A:[5-282] -----------------------------------------SKSPENWMSKLDDGKHLTEINIPGSHDSGSF------TLKDPVKSVWAK----TQDKDYLTQMKSGVRFFDIRGRASA-DN-MISVHHGMVYLHHELGKFLDDAKYYLSAYPNETIVMSMKKD----YDSD-SKV---TKTFE-EIFREYYYNNPQYQNLFYTGSNANPTLKETKGKIVLFNRMGGTYI-KSGYG------ADTSG----IQWADNATFETKINNGS-L---NLKVQDEYKDYYDKKVEAVKNLLAKAKTD---S----NKDNVYVNFLSVASGGS---AF---NSTYYYASYINPEIAKTI--KANGKAR-TGWLIVDY--------------------
9 PsiBlast_PDB 67.1027% -70 - C5 -4I9T PLC_STAAE A:[5-282] -----------------------------------------SKSPENWMSKLDDGKHLTEINIPGSHDSGSF------TLKDPVKSVWAK----TQDKDYLTQMKSGVRFFDIRGRASA-DN-MISVHHGMVYLHHELGKFLDDAKYYLSAYPNETIVMSMKKD----YDSD-SKV---TKTFE-EIFREYYYNNPQYQNLFYTGSNANPTLKETKGKIVLFNRMGGTYI-KSGYG------ADTSG----IQWADNATFETKINNGS-L---NLKVQDEYKDYYDKKVEAVKNLLAKAKTD---S----NKDNVYVNFLSVASGGS---AF---NSTYNYASYINPEIAKTI--KANGKAR-TGWLIVDY--------------------
15 PsiBlast_PDB 66.9927% -72 - C5 -4I90 PLC_STAAE A:[5-282] -----------------------------------------SKSPENWMSKLDDGKHLTEINIPGSHDSGSF------TLKDPVKSVWAK----TQDKDYLTQMKSGVRFFDIRGRASA-DN-MISVHHGMVYLHHELGKFLDDAKYYLSAYPNETIVMSMKKD----YDSD-SKV---TKTFE-EIFREYYYNNPQYQNLFYTGSNANPTLKETKGKIVLFNRMGGTYI-KSGYG------ADTSG----IQWADNATFETKINNGS-L---NLKVQDEYKDYYDKKVEAVKNLLAKAKTD---S----NKDNVYVNFLSVASGGS---AF---NSTYYYASYINPEIAKTI--KANGKAR-TGWLIVDY--------------------
3 PsiBlast_PDB 66.7327% -68 - C5 -4S3G PLC_STAAE A:[5-282] -----------------------------------------SKSPENWMSKLDDGKHLTEINIPGSHDSGSF------TLKDPVKSVWAK----TQDKDYLTQMKSGVRFFDIRGRASA-DN-MISVHHGMVYLHHELGKFLDDAKYYLSAYPNETIVMSMKKD----YDSD-SKV---TKTFE-EIFREYYYNNPQYQNLFYTGSNANPTLKETKGKIVLFNRMGGTYI-KSGYG------ADTSG----IQWADNATFETKINNGS-L---NLKVQDEYKDYYDKKVEAVKNLLAKAKTD---S----NKDNVYVNFLSVASGGS---A----NSTYNYASHINPEIAKTI--KANGKAR-TGWLIVDY--------------------
6 PsiBlast_PDB 66.4527% -70 - C5 -3V18 PLC_STAAE A:[4-281] -----------------------------------------SKSPENWMSKLDDGKHLTEINIPGSHDSGSF------TLKDPVKSVWAK----TQDKDYLTQMKSGVRFFDIRGRASA-DN-MISVHHGMVYLHHELGKFLDDAKYYLSAYPNETIVMSMKKD----YDSD-SKV---TKTFE-EIFREYYYNNPQYQNLFYTGSNANPTLKETKGKIVLFNRMGGTYI-KSGYG------ADTSG----IQWADNATFETKINNGS-L---NLKVQDEYKDYYDKKVEAVKNLLAKAKTD---S----NKDNVYVNFLSVASGGS---AF---NSTYNYASHINPEIAKTI--KANGKAR-TGWLIVDY--------------------
13 PsiBlast_PDB 66.3827% -69 - C5 -4I9M PLC_STAAE A:[5-282] -----------------------------------------SKSPENWMSKLDDGKHLTEINIPGSHDSGSF------TLKDPVKSVWAK----TQDKDYLTQMKSGVRFFDIRGRASA-DN-MISVHHGMVYLHHELGKFLDDAKYYLSAYPNETIVMSMKKD----YDSD-SKV---TKTFE-EIFREYYYNNPQYQNLFYTGSNANPTLKETKGKIVLFNRMGGTYI-KSGYG------ADTSG----IQWADNATFETKINNGS-L---NLKVQDEYKDYYDKKVEAVKNLLAKAKTD---S----NKDNVYVNFLSVASGGS---AF---NSTYYYASYINPEIAKTI--KANGKAR-TGWLIVDY--------------------
11 PsiBlast_PDB 66.3827% -69 - C5 -4F2U PLC_STAAE A:[5-282] -----------------------------------------SKSPENWMSKLDDGKHLTEINIPGSHDSGSF------TLKDPVKSVWAK----TQDKDYLTQMKSGVRFFDIRGRASA-DN-MISVHHGMVYLHHELGKFLDDAKYYLSAYPNETIVMSMKKD----YDSD-SKV---TKTFE-EIFREYYYNNPQYQNLFYTGSNANPTLKETKGKIVLFNRMGGTYI-KSGYG------ADTSG----IQWADNATFETKINNGS-L---NLKVQDEYKDYYDKKVEAVKNLLAKAKTD---S----NKDNVYVNFLSVASGGS---AF---NSTYYYASYINPEIAKTI--KANGKAR-TGWLIVDY--------------------
5 PsiBlast_PDB 66.2527% -75 - C5 -4RV3 PLC_STAAE A:[4-281] -----------------------------------------SKSPENWMSKLDDGKHLTEINIPGSHDSGSF------TLKDPVKSVWAK----TQDKDYLTQMKSGVRFFDIRGRASA-DN-MISVHHGMVYLHHELGKFLDDAKYYLSAYPNETIVMSMKKD----YDSD-SKV---TKTFE-EIFREYYYNNPQYQNLFYTGSNANPTLKETKGKIVLFNRMGGTYI-KSGYG------ADTSG----IQWADNATFETKINNGS-L---NLKVQDEYKDYYDKKVEAVKNLLAKAKTD---S----NKDNVYVNFLSVASGGS---AF---NSTYNYAS-INPEIAKTI--KANGKAR-TGWLIVDY--------------------
21 PsiBlast_CBE 56.7636% -94 - C5 -3EA2 PLC_BACTU B:[7-161] -------------------------------LENWSK----------WMQPIPDNIPLARISIPGTHDSG------TFKLQNPI----KQVWGMTQEYDFRYQMDHGARIFDIRGRLTD-DNTI-VLHHGPLYLYVTLHEFINEAKQFLKDNPSETIIMSLKKEYEDMKGAE-GSFSSTFE-------KNYFVDPIFLKT-----EGNI-KLGDARGKIVLL-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 PsiBlast_CBE 56.0636% -95 - C5 -3EA2 PLC_BACTU A:[7-161] -------------------------------LENWSK----------WMQPIPDNIPLARISIPGTHDSG------TFKLQNPI----KQVWGMTQEYDFRYQMDHGARIFDIRGRLTD-DNTI-VLHHGPLYLYVTLHEFINEAKQFLKDNPSETIIMSLKKEYEDMKGAE-GSFSSTFE-------KNYFVDPIFLKT-----EGNI-KLGDARGKIVLL-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------