@TOME V2.3
(Nov 2016)

Ref. - - Doc.
Global output mode :
Sort entries by :
Sequence Color type :

Show alignment :
Column output:
Score:

Alignment:

3D Common Core:

Structural Clustering:

Modeller Result :

Complexes Modeling
Templates Information:
Sequence & Result Tab:

Values color: [ Good | Correct | Middling | Bad ]Sequence color : MutatedHelixStrandConserved

Query sequence : bsu02820: (2016-06-04 )
MRAKIPSEEVAVKLNEWYKLIRAFEADQAEALKQEIEYDLEDMEENQDLLLYFSLMEFRHRIMLDKLMPVKDSDTKPPFSDMLNEIESNQQKLTGLLEYYFYYFRGMYEFKQKNFILAIDHYKHAEEKLEYVEDEIEKAEFLFKVAEVYYHIKQTYFSMNYASQALDIYTKYELYGRRRVQCEFIIAGNLTDVYHHEKALTHLCSALEHARQLEEAYMIAAAYYNVGHCKYSLGDYKEAEGYFKTAAAIFEEHNFQQAVQAVFSLTHIYCKEGKYDKAVEAYDRGIKSAAEWEDDMYLTKFRLIHELYLGSGDLNVLTECFDLLESRQLLADAEDLLHDTAERFNQLEHYESAAFFYRRLMNIKKKLAEQRFQ

Atome Classification :

(20 SA) .........10........20........30........40...-.....50........60.......-.70..--.--.....80........-90........100.......110.......120.......130...-....140.......150..------------.....160.......170...-.-...180.......190...------------....200.......210.-..-....220.......230.......240.......250....-...-260.......270.......280.......290..---...-.----.300.....-..-310--.....--..320.......330.......340.......350.......360.......370.---
(Atome) (Ident) (Tito) (Num) (Ligand) (Uniprot) MRAKIPSEEVAVKLNEWYKLIRAFEADQAEALKQEIEYDLEDME-ENQDLLLYFSLMEFRHRIMLDKLM-PVKDS--D--TKPPFSDMLNEIESN-QQKLTGLLEYYFYYFRGMYEFKQKNFILAIDHYKHAEEKLEYVEDE-IEKAEFLFKVAEVYYHIKQ------------TYFSMNYASQALDIYTKYELY-G-RRRVQCEFIIAGNLTDVYH------------HEKALTHLCSALEHARQL-EE-AYMIAAAYYNVGHCKYSLGDYKEAEGYFKTAAAIFEEHNFQ-QAV-QAVFSLTHIYCKEGKYDKAVEAYDRGIKSAAEWED---DMY-L----TKFRLIHEL-YL-GSG--DLNVL--TECFDLLESRQLLADAEDLLHDTAERFNQLEHYESAAFFYRRLMNIKKKLAEQRFQ---
21 PsiBlast_CBE 98.18100%-118 - C2 -4GYO RAPJ_BACSU B:[7-371] ------SEEVAVKLNEWYKLIRAFEADQAEALKQEIEYDLEDME-ENQDLLLYFSLMEFRHRIMLDKLM-PVK----------PFSDMLNEIESN-QQKLTGLLEYYFYYFRGMYEFKQKNFILAIDHYKHAEEKLEYVEDE-IEKAEFLFKVAEVYYHIKQ------------TYFSMNYASQALDIYTKYELY-G-RRRVQCEFIIAGNLTDVYH------------HEKALTHLCSALEHARQL-EE-AYMIAAAYYNVGHCKYSLGDYKEAEGYFKTAAAIFEEHNFQ-QAV-QAVFSLTHIYCKEGKYDKAVEAYDRGIKSAAEWED---DMY-L----TKFRLIHEL-YL-GSG--DLNVL--TECFDLLESRQLLADAEDLLHDTAERFNQLEHYESAAFFYRRLMNIKKKLAEQR-----
38 HHSearch 97.37100%-120 - C2 -4GYO RAPJ_BACSU A:[6-371] -----PSEEVAVKLNEWYKLIRAFEADQAEALKQEIEYDLEDME-ENQDLLLYFSLMEFRHRIMLDKLM-PVK----------PFSDMLNEIESN----LTGLLEYYFYYFRGMYEFKQKNFILAIDHYKHAEEKLEYVEDE-IEKAEFLFKVAEVYYHIKQ------------TYFSMNYASQALDIYTKYELY-G-RRRVQCEFIIAGNLTDVYH------------HEKALTHLCSALEHARQL-EE-AYMIAAAYYNVGHCKYSLGDYKEAEGYFKTAAAIFEEHNFQ-QAV-QAVFSLTHIYCKEGKYDKAVEAYDRGIKSAAEWED---DMY-L----TKFRLIHEL-YL-GSG--DLNVL--TECFDLLESRQLLADAEDLLHDTAERFNQLEHYESAAFFYRRLMNIKKKLAEQR-----
1 PsiBlast_PDB 97.28100%-120 - C2 -4GYO RAPJ_BACSU A:[6-371] -----PSEEVAVKLNEWYKLIRAFEADQAEALKQEIEYDLEDME-ENQDLLLYFSLMEFRHRIMLDKLM-PVK----------PFSDMLNEIESN----LTGLLEYYFYYFRGMYEFKQKNFILAIDHYKHAEEKLEYVEDE-IEKAEFLFKVAEVYYHIKQ------------TYFSMNYASQALDIYTKYELY-G-RRRVQCEFIIAGNLTDVYH------------HEKALTHLCSALEHARQL-EE-AYMIAAAYYNVGHCKYSLGDYKEAEGYFKTAAAIFEEHNFQ-QAV-QAVFSLTHIYCKEGKYDKAVEAYDRGIKSAAEWED---DMY-L----TKFRLIHEL-YL-GSG--DLNVL--TECFDLLESRQLLADAEDLLHDTAERFNQLEHYESAAFFYRRLMNIKKKLAEQR-----
2 PsiBlast_PDB 81.8242%-111 - C2 -4I9E RAPF_BACSU A:[3-370] MTGVISSSSIGEKINEWYMYIRRFSIPDAEYLRREIKQELDQME-EDQDLHLYYSLMEFRHNLMLEYLE-PLEKMRIE--EQPRLSDLLLEIDKK-QARLTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYLSAIKFFKKAESKLIFVKDR-IEKAEFFFKMSESYYYMKQ------------TYFSMDYARQAYEIYKEHEAY-N-IRLLQCHSLFATNFLDLKQ------------YEDAISHFQKAYSMAEAE-KQ-PQLMGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEESNIL-PSLPQAYFLITQIHYKLGKIDKAHEYHSKGMAYSQKAGD---VIY-L----SEFEFLKSL-YL-SGP--DEEAI--QGFFDFLESKMLYADLEDFAIDVAKYYHERKNFQKASAYFLKVEQVRQ-----------
39 HHSearch 81.3743%-111 - C2 -3ULQ RAPF_BACSU A:[8-374] -----SSSSIGEKINEWYMYIRRFSIPDAEYLRREIKQELDQME-EDQDLHLYYSLMEFRHNLMLEYLE-PLEKM--RIEEQPRLSDLLLEIDKK-QARLTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYLSAIKFFKKAESKLIFVKDR-IEKAEFFFKMSESYYYMKQ------------TYFSMDYARQAYEIYKEHEAY-N-IRLLQCHSLFATNFLDLKQ------------YEDAISHFQKAYSMAEAE-KQ-PQLMGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEESNILPSLP-QAYFLITQIHYKLGKIDKAHEYHSKGMAYSQKAGD---VIY-L----SEFEFLKSL-YLSGPD---EEAI--QGFFDFLESKMLYADLEDFAIDVAKYYHERKNFQKASAYFLKVEQVRQLIQG-------
22 PsiBlast_CBE 80.9942%-113 - C2 -4I9E RAPF_BACSU B:[3-370] MTGVISSSSIGEKINEWYMYIRRFSIPDAEYLRREIKQELDQME-EDQDLHLYYSLMEFRHNLMLEYLE-PLEKMRIE--EQPRLSDLLLEIDKK-QARLTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYLSAIKFFKKAESKLIFVKDR-IEKAEFFFKMSESYYYMKQ------------TYFSMDYARQAYEIYKEHEAY-N-IRLLQCHSLFATNFLDLKQ------------YEDAISHFQKAYSMAEAE-KQ-PQLMGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEESNIL-PSLPQAYFLITQIHYKLGKIDKAHEYHSKGMAYSQKAGD---VIY-L----SEFEFLKSL-YL-SGP--DEEAI--QGFFDFLESKMLYADLEDFAIDVAKYYHERKNFQKASAYFLKVEQVRQ-----------
4 PsiBlast_PDB 80.7242%-112 - C2 -3ULQ RAPF_BACSU A:[8-370] -----SSSSIGEKINEWYMYIRRFSIPDAEYLRREIKQELDQME-EDQDLHLYYSLMEFRHNLMLEYLE-PLEKMRIE--EQPRLSDLLLEIDKK-QARLTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYLSAIKFFKKAESKLIFVKDR-IEKAEFFFKMSESYYYMKQ------------TYFSMDYARQAYEIYKEHEAY-N-IRLLQCHSLFATNFLDLKQ------------YEDAISHFQKAYSMAEAE-KQ-PQLMGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEESNIL-PSLPQAYFLITQIHYKLGKIDKAHEYHSKGMAYSQKAGD---VIY-L----SEFEFLKSL-YL-SGP--DEEAI--QGFFDFLESKMLYADLEDFAIDVAKYYHERKNFQKASAYFLKVEQVRQ-----------
3 PsiBlast_PDB 80.3242%-100 - C2 -4I9C RAPF_BACSU A:[3-368] --GVISSSSIGEKINEWYMYIRRFSIPDAEYLRREIKQELDQME-EDQDLHLYYSLMEFRHNLMLEYLE-PLEKMRIE--EQPRLSDLLLEIDKK-QARLTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYLSAIKFFKKAESKLIFVKDR-IEKAEFFFKMSESYYYMKQ------------TYFSMDYARQAYEIYKEHEAY-N-IRLLQCHSLFATNFLDLKQ------------YEDAISHFQKAYSMAEAE-KQ-PQLMGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEESNIL-PSLPQAYFLITQIHYKLGKIDKAHEYHSKGMAYSQKAGD---VIY-L----SEFEFLKSL-YL-SGP--DEEAI--QGFFDFLESKMLYADLEDFAIDVAKYYHERKNFQKASAYFLKVEQVRQ-----------
24 PsiBlast_CBE 79.9840%-116 - C2 -4I1A RAPI_BACSU B:[14-371] -------DLVTKKLNEWYTSIKNDQVEQAEIIKTEVEKELLNME-ENQDALLYYQLLEFRHEIMLSY------IE--D--LNNAY-ETIKEIEK--QGQLTGMLEYYFYFFKGMYEFRRKELISAISAYRIAESKLSEVEDE-IEKAEFFFKVSYVYYYMKQ------------TYFSMNYANRALKIFREYEEY-A-VQTVRCQFIVAGNLIDSLE------------YERALEQFLKSLEISKES-NI-EHLIAMSHMNIGICYDELKEYKKASQHLILALEIFEKSKHS-FLT-KTLFTLTYVEAKQQNYNVALIYFRKGRFIADKSDD---KEY-S----AKFKILEGL-FF-SDG--ETQLI--KNAFSYLASRKMFADVENFSIEVADYFHEQGNLMLSNEYYRMSIEARRKI---------
28 Fugue 78.8341%-115 - C2 -3Q15 RAPH_BACSU A:[6-378] ---AIPSSRVGVKINEWYKMIRQFSVPDAEILKAEVEQDIQQME-EDQDLLIYYSLMCFRHQLMLDYL-------------EPTVTELLETIETP-QKKLTGLLKYYSLFFRGMYEFDQKEYVEAIGYYREAEKELPFVSDD-IEKAEFHFKVAEAYYHMKQ------------THVSMYHILQALDIYQNHPLY-S-IRTIQSLFVIAGNYDDFKH------------YDKALPHLEAALELAMDI-QN-DRFIAISLLNIANSYDRSGDDQMAVEHFQKAAKVSREKVPD-LLP-KVLFGLSWTLCKAGQTQKAFQFIEEGLDHITARSH---KFY-K----ELFLFLQAV-YK-ETV--DERKI--HDLLSYFEKKNLHAYIEACARSAAAVFESSCHFEQAAAFYRKVLKAQEDILKGECLYAY
5 PsiBlast_PDB 78.2241%-118 - C2 -3Q15 RAPH_BACSU A:[6-369] ---AIPSSRVGVKINEWYKMIRQFSVPDAEILKAEVEQDIQQME-EDQDLLIYYSLMCFRHQLMLDYLE-P------------TVTELLETIETP-QKKLTGLLKYYSLFFRGMYEFDQKEYVEAIGYYREAEKELPFVSDD-IEKAEFHFKVAEAYYHMKQ------------THVSMYHILQALDIYQNHPLY-S-IRTIQSLFVIAGNYDDFKH------------YDKALPHLEAALELAMDI-QN-DRFIAISLLNIANSYDRSGDDQMAVEHFQKAAKVSREKVPD-LLP-KVLFGLSWTLCKAGQTQKAFQFIEEGLDHITARSH---KFY-K----ELFLFLQAV-YK-ETV--DERKI--HDLLSYFEKKNLHAYIEACARSAAAVFESSCHFEQAAAFYRKVLKAQEDI---------
41 HHSearch 77.6041%-117 - C2 -3Q15 RAPH_BACSU A:[7-371] ----IPSSRVGVKINEWYKMIRQFSVPDAEILKAEVEQDIQQ-MEEDQDLLIYYSLMCFRHQLMLDYLEPTVTE-------------LLETIETP-QKKLTGLLKYYSLFFRGMYEFDQKEYVEAIGYYREAEKELPFVSDD-IEKAEFHFKVAEAYYHMKQ------------THVSMYHILQALDIYQNH-PLYS-IRTIQSLFVIAGNYDDFKH------------YDKALPHLEAALELAMDI-QN-DRFIAISLLNIANSYDRSGDDQMAVEHFQKAAKVSREKVPD-LLP-KVLFGLSWTLCKAGQTQKAFQFIEEGLDHITARSH---KFY-K----ELFLFLQAV-YK-ETV--DERKI--HDLLSYFEKKNLHAYIEACARSAAAVFESSCHFEQAAAFYRKVLKAQEDILK-------
23 PsiBlast_CBE 75.5541%-119 - C2 -3Q15 RAPH_BACSU B:[6-369] ---AIPSSRVGVKINEWYKMIRQFSV--------------------DQDLLIYYSLMCFRHQLMLDY------------------------IETP-QKKLTGLLKYYSLFFRGMYEFDQKEYVEAIGYYREAEKELPFVSDD-IEKAEFHFKVAEAYYHMKQ------------THVSMYHILQALDIYQNHPLY-S-IRTIQSLFVIAGNYDDFKH------------YDKALPHLEAALELAMDI-QN-DRFIAISLLNIANSYDRSGDDQMAVEHFQKAAKVSREKVPD-LLP-KVLFGLSWTLCKAGQTQKAFQFIEEGLDHITA------KFY-K----ELFLFLQAV-YK-ETV--DERKI--HDLLSYFEKKNLHAYIEACARSAAAVFESSCHFEQAAAFYRKVLKAQEDI---------
6 PsiBlast_PDB 71.0040%-117 - C2 -4I1A RAPI_BACSU A:[101-371] -------------------------------------------------------------------------------------------------------LEYYFYFFKGMYEFRRKELISAISAYRIAESKLSEVEDE-IEKAEFFFKVSYVYYYMKQ------------TYFSMNYANRALKIFREYEEY-A-VQTVRCQFIVAGNLIDSLE------------YERALEQFLKSLEISKES-NI-EHLIAMSHMNIGICYDELKEYKKASQHLILALEIFEKSKHS-FLT-KTLFTLTYVEAKQQNYNVALIYFRKGRFIADKSDD---KEY-S----AKFKILEGL-FF-SDG--ETQLI--KNAFSYLASRKMFADVENFSIEVADYFHEQGNLMLSNEYYRMSIEARRKI---------
42 HHSearch 70.6140%-116 - C2 -4I1A RAPI_BACSU A:[101-373] -------------------------------------------------------------------------------------------------------LEYYFYFFKGMYEFRRKELISAISAYRIAESKLSEVEDE-IEKAEFFFKVSYVYYYMKQ------------TYFSMNYANRALKIFREY-EE-YAVQTVRCQFIVAGNLIDSLE------------YERALEQFLKSLEISKES-NI-EHLIAMSHMNIGICYDELKEYKKASQHLILALEIFEKSKHS-FLT-KTLFTLTYVEAKQQNYNVALIYFRKGRFIADKSDD---KEY-S----AKFKILEGL-FF-SDG--ETQLI--KNAFSYLASRKMFADVENFSIEVADYFHEQGNLMLSNEYYRMSIEARRKIKK-------
40 HHSearch 59.7219%-126 - C2 -4GPK ? A:[9-359] -----VEEDVKGKLDEWLNALVHLDKQQVERIYEELQGEMKH-V-LDFEIINYYKLLYTRYLIMKRDIS-ALEE-------------ELDKLKKV-YKKYSPFQKLLYMYGRGLLCCLQYRWKDGLDYLLKTEVMAKEQGY---HETGLYYNIALAYTHLDI------------HHLAIHFVNMALEGFRSE-YK-F-RNIINCQILIAVSYTEKGQ------------YEEALKMYESILREATSF-ADKDVLLAITLSNMGSIYYKKGKYQQAKKYYLDSLQLQKQIDL--NYL-DTIYEMALVCIKLEELEEARTLIDKGIDAAKQEER---FNAKL----YLLLMLRYKYFE-EAKDYKAFLE--NEAIPLYK----------VYVELAEHFSSLSRFEESNRYYRLVIDLMN-----------
7 PsiBlast_PDB 59.6819%-128 - C2 -4GPK ? A:[11-359] -------EDVKGKLDEWLNALVHLDKQQVERIYEELQGEMKHVL-DFE-IINYYKLLYTRYLIMKRDIS-ALEEE-------------LDKLKKV-YKKYSPFQKLLYMYGRGLLCCLQYRWKDGLDYLLKTEVMAK--EQG-YHETGLYYNIALAYTHLDI------------HHLAIHFVNMALEGF-RSEYK-F-RNIINCQILIAVSYTEKGQ------------YEEALKMYESILREATSFADK-DVLLAITLSNMGSIYYKKGKYQQAKKYYLDSLQLQKQIDL--NYL-DTIYEMALVCIKLEELEEARTLIDKGIDAAKQEERFNAKLY-L----L-LMLRYKY-FE-EAK--DYKAFLENEAIPLYK----------VYVELAEHFSSLSRFEESNRYYRLVIDLMN-----------
50 HHSearch 54.7714% -97 - C2 -3ULQ - RAPF_BACSU A:[97-330] ---------------------------------------------LTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYL-SAIK-------------FFKKAESKLIFVKDRIEKAEFFFKMSESYYYMKQTYFSMDYARQAYEIYKEHEAYNIRLLQCHSLFATNFLDLKQ------------YEDAISHFQKAYSMAEAE-KQ-P-QLMGRTLYNIGLCKNSQSQ------------YEDAIPYFKRAIAVFEES-NI-LPSLPQAYFLITQIHYKLGKIDKAHEYHSKGMAYSQKAGDV-IYL-SEFEFLKSLYL-SGPDEEAIQGFFDFLE-------------------------------------------------------------------------------------------------------
45 HHSearch 54.6314% -64 - C2 -4WND GPSM2_HUMAN A:[19-341] -------------------LCKSGDCRAGVSFFEAAVQVGT----EDLKTLSAIYSQLGNAYFYLHDYA-KALE-------------YHHHDLTLARTIGDQLGEAKASGNLGNTLKVLGNFDEAIVCCQRHLDISRELNDK-VGEARALYNLGNVYHAKGKSFGCFPEEVRDALQAAVDFYEENLSLVTAL-GD-R-AAQGRAFGNLGNTHYLLGN------------FRDAVIAHEQRLLIAKEF-GD-KAAERRAYSNLGNAYIFLGEFETASEYYKKTLLLARQLKDRAVEA-QSCYSLGNTYTLLQDYEKAIDYHLKHLAIAQELND---RIG-EGRACWSLGNAYT--AL-GNHDQAMHFA--EKHLEISREVG------------------------------------------------
44 HHSearch 54.0212% -77 - C2 -4WND GPSM2_HUMAN A:[5-341] -----------------------------------------------MEASCLELALEGERLCKSGDCR-AGVS-------------FFEAA-VQ-VGTEDLKTLSAIYSQLGNAYFYLHDYAKALEYHHHDLTLARTIGDQ-LGEAKASGNLGNTLKVLGN------------FDEAIVCCQRHLDISREL-ND-K-VGEARALYNLGNVYHAKGKSFGCFPEEVRDALQAAVDFYEENLSLVTAL-GD-RAAQGRAFGNLGNTHYLLGNFRDAVIAHEQRLLIAKEFGDKAAER-RAYSNLGNAYIFLGEFETASEYYKKTLLLARQLKD---RAV-EAQSCYSLGNTY-T-LL-QDYEKAIDYH--LKHLAIAQELNDRIGEGRACWSLGNAYTALGNHDQAMHFAEKHLEISREVG--------