@TOME V2.3
(Nov 2016)

Ref. - - Doc.
Global output mode :
Sort entries by :
Sequence Color type :

Show alignment :
Column output:
Score:

Alignment:

3D Common Core:

Structural Clustering:

Modeller Result :

Complexes Modeling
Templates Information:
Sequence & Result Tab:

Values color: [ Good | Correct | Middling | Bad ]Sequence color : MutatedHelixStrandConserved

Query sequence : bsu10130: (2016-06-15 )
MSRKKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHIRRGRKPEPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDEITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLGGLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGVSEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLFEQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLYDNDYECKVVTDDIGASYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR

Atome Classification :

(20 SA) .........10........20........-------30....-------------....40........50........60........70......-..80........90........100.......110.......120.......130.....---..140.......150.......160.......170.......180.......190.......200.......210.-......220.......230.......240.-......250.......260.....--..270...-....280-.......290.......300.......310
(Atome) (Ident) (Tito) (Num) (Ligand) (Uniprot) MSRKKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------EPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLF-EQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLY--DNDYECKV-VTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR
14 PsiBlast_PDB 89.7899%-107 - C2 -2AC4 - HEMH_BACSU A:[2-310] -SRKKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------EPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSACSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLF-EQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLY--DNDYECKV-VTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR
3 PsiBlast_PDB 89.60100%-102 - C2 -1N0I HEMH_BACSU A:[2-310] -SRKKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------EPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLF-EQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLY--DNDYECKV-VTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR
10 PsiBlast_PDB 89.5599%-105 - C2 -3GOQ HEMH_BACSU A:[3-309] --RKKMGLLVMAMGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------EPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLF-EQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLY--DNDYECKV-VTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLG-
16 PsiBlast_PDB 89.29100%-105 - C2 -1C9E HEMH_BACSU A:[1-306] ----KMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------EPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLF-EQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLY--DNDYECKV-VTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR
9 PsiBlast_PDB 89.10100%-102 - C2 -3M4Z HEMH_BACSU A:[1-309] -SRKKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------EPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLF-EQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLY--DNDYECKV-VTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR
15 PsiBlast_PDB 89.0499%-107 - C2 -2Q2O HEMH_BACSU A:[3-309] ---KKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------EPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSACSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLF-EQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLY--DNDYECKV-VTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR
2 PsiBlast_PDB 89.04100%-101 - C2 -1LD3 HEMH_BACSU A:[2-310] -SRKKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------EPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLF-EQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLY--DNDYECKV-VTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR
1 PsiBlast_PDB 88.95100%-105 - C2 -1C1H HEMH_BACSU A:[5-310] ----KMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------EPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLF-EQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLY--DNDYECKV-VTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR
8 PsiBlast_PDB 88.93100%-100 - C2 -2Q2N HEMH_BACSU A:[1-309] -SRKKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------EPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLF-EQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLY--DNDYECKV-VTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR
13 PsiBlast_PDB 88.8599%-106 - C2 -2Q3J HEMH_BACSU A:[4-309] ----KMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------EPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAASLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLF-EQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLY--DNDYECKV-VTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR
4 PsiBlast_PDB 88.70100%-102 - C2 -2HK6 HEMH_BACSU A:[2-310] -SRKKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------EPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLF-EQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLY--DNDYECKV-VTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR
5 PsiBlast_PDB 88.49100%-102 - C2 -1AK1 - HEMH_BACSU A:[3-310] --RKKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------EPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLF-EQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLY--DNDYECKV-VTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR
7 PsiBlast_PDB 88.45100% -99 - C2 -1DOZ HEMH_BACSU A:[1-309] -SRKKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------EPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLF-EQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLY--DNDYECKV-VTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR
6 PsiBlast_PDB 88.4099%-100 - C2 -2H1V HEMH_BACSU A:[2-310] -SRKKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------EPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLAHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLF-EQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLY--DNDYECKV-VTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR
12 PsiBlast_PDB 88.1799% -98 - C2 -2AC2 HEMH_BACSU A:[1-309] -SRKKMGLLVMAFGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------EPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLF-EQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLY--DNDYECKV-VTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR
32 HHSearch 87.1799%-100 - C2 -2H1V HEMH_BACSU A:[2-310] -SRKKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------EPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLAHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLFEQ-KGYQAFVYVPVGFVADHLEVLY--DNDYECKV-VTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR
11 PsiBlast_PDB 86.8699% -95 - C2 -2H1W HEMH_BACSU A:[2-310] -SRKKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------EPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAASLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLF-EQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLY--DNDYECKV-VTDDIGA-SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR
22 Fugue 84.9696%-107 - C2 -1DOZ HEMH_BACSU A:[1-309] -SRKKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHIRRGRKPE--------------------PEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDE-ITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLG---GLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGV-SEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLF-EQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLYDNDYECK-VV-TDDIGA--SYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKKLGR
17 PsiBlast_PDB 82.5973%-108 - C2 -2C8J - HEMH1_BACAN A:[2-306] --KKKIGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHI-------RRGRKP-------------SPEMLEDLTERYRAIGGISPLATITLEQAKKLEKRLNEVQDE-VEYHMYLGLKHIEPFIEDAVKEMHNDGIQDAIALVLAPHYSTFSVKSYVGRAQEEAEKLG---NLTIHGIDSWYKEPKFIQYWVDAVKSIYSGMSDAEREKAVLIVSAHSLPEKIIAMGDPYPDQLNETADYIARGAEV-ANYAVGWQSAGNTPDPWIGPDVQDLTRELN-EKYGYTSFVYAPVGFVAEHLEVLY--DNDFECKV-VTDEIGA-KYYRPEMPNASDAFIDCLTDVVVKK---
31 HHSearch 58.6826% -84 - C2 -3HCN HEMH_HUMAN A:[1-326] -RKPKTGILMLNMGGPETLGDVHDFLLRL-------FLDRDLMTLPIQNKLAPFIAKRRTPKIQEQYRRIGGGSPIKIWTSKQGEGMVKLLDELSPNTAPHKYYIGFRYVHPLTEEAIEEMERDGLERAIAFTQYPQYSCSTTGSSLNAIYRYYNQVGRKPTMKWSTIDRWPTHHLLIQCFADHILKELDHFPLEKRSEVVILFSAHSLPMSVVNRGDPYPQEVSATVQKVMERLEYCNPYRLVWQSKVGP-MPWLGPQTDESIKGLC-E-RGRKNILLVPIAFTSDHIETLY--ELDIEYSQVLAKECGVENIRRAESLNGNPLFSKALADLVHSHIQ-