@TOME V2.3
(Nov 2016)

Ref. - - Doc.
Global output mode :
Sort entries by :
Sequence Color type :

Show alignment :
Column output:
Score:

Alignment:

3D Common Core:

Structural Clustering:

Modeller Result :

Complexes Modeling
Templates Information:
Sequence & Result Tab:

Values color: [ Good | Correct | Middling | Bad ]Sequence color : MutatedHelixStrandConserved

Query sequence : bsu39330: (2016-08-05 )
MFNRLFRVCFLAALIMAFTLPNSVYAQKPIFKEVSVHDPSIIETNGTFYVFGSHLASAKSNDLMQWQQLTTSVSNDNPLIPNVYEELKETFEWAQSDTLWAADVTQLADGKYYMYYNACRGDSPRSAMGVAVADNIEGPYKNKGIFLKSGMEGTSSDGTPYDATKHPNVVDPHTFFDKDGKLWMVYGSYSGGIFILEMNPKTGFPLPGQGYGKKLLGGNHSRIEGPYVLYNPDTQYYYLYLSYGGLDATGGYNIRVARSKKPDGPYYDAEGNPMLDVRGKGGTFFDDRSIEPYGVKLMGSYTFETENEKGTGYVSPGHNSAYYDEKTGRSYLIFHTRFPGRGEEHEVRVHQLFMNKDGWPVAAPYRYAGETLKEVKQKDITGTYKLIQHGKDISADIKQTINIQLNKNHTISGEMTGTWRKTGKNTADITLAGKKYNGVFLRQWDSVREKNVMTFSVLNTSGEAVWGSK

Atome Classification :

(20 SA) .........10........20........30........40.--..--.....50--........60........70---.....-----------------------.-------...80.------------.......90....--------.-...100......-.110.......120.......130......-----.140.......150--.....---------------....160.-----.------------------------.....170.......180.......190.......200.-------.....---------------.210------......-----...220.......230.......240..----....--------.250.......260.......270.......280.......290.......300......---.310........320.......330.......340.......350.......360.......370.--------......380.......390...---....400-.........410.......420...-.....430----...---....440.......450.......460.......
(Atome) (Ident) (Tito) (Num) (Ligand) (Uniprot) MFNRLFRVCFLAALIMAFTLPNSVYAQKPIFKEVSVHDPSII--ET--NGTFYVF--GSHLASAKSNDLMQWQQLT----TSVSN-----------------------D-------NPLIPN------------VYEELKETFEWAQ--------S-DTLWAADVTQLA-DGKYYMYYNACRGDSPRSAMGVAVADNIEG-----PYKNKGIFLKSG----MEGTS---------------SDGTPYDA-----T------------------------KHPNVVDPHTFFDKDGKLWMVYGSYSGGIFILEMNPKTG-------FPLPG---------------QG--------YGKKLL-----GGNHSRIEGPYVLYNPDTQYYYLYLSYG----GLDA--------TGGYNIRVARSKKPDGPYYDAEGNPMLDVRGKGGTFFDDRSIEPYGVKLMGSYTFETENE---KG-TGYVSPGHNSAYYDEKTGRSYLIFHTRFPGRGEEHEVRVHQLFMNKDGWPVAAPYRYAGETLK--------EVKQKDITGTYKLIQHGKDISA---DIKQT---INIQLNKNHTISGEMTGTWR-KTGK-NTADITLA----GKK---YNGVFLRQWDSVREKNVMTFSVLNTSGEAVWGSK
22 PsiBlast_CBE 92.5499% -61 - C1 -2X8S EABN2_BACSU B:[28-469] ---------------------------KPIFKEVSVHDPSII--ET--NGTFYVF--GSHLASAKSNDLMQWQQLT----TSVSN-----------------------D-------NPLIPN------------VYEELKETFEWAQ--------S-DTLWAADVTQLA-DGKYYMYYNACRGDSPRSAMGVAVADNIEG-----PYKNKGIFLKSG----MEGTS---------------SDGTPYDA-----T------------------------KHPNVVAPHTFFDKDGKLWMVYGSYSGGIFILEMNPKTG-------FPLPG---------------QG--------YGKKLL-----GGNHSRIEGPYVLYNPDTQYYYLYLSYG----GLDA--------TGGYNIRVARSKKPDGPYYDAEGNPMLDVRGKGGTFFDDRSIEPYGVKLMGSYTFETENE---KG-TGYVSPGHNSAYYDEKTGRSYLIFHTRFPGRGEEHEVRVHQLFMNKDGWPVAAPYRYAGETLK--------EVKQKDITGTYKLIQHGKDISA---DIKQT---INIQLNKNHTISGEMTGTWR-KTGK-NTADITLA----GKK---YNGVFLRQWDSVREKNVMTFSVLNTSGEAVWGSK
73 HHSearch 91.71100% -59 - C1 -2X8S EABN2_BACSU A:[28-469] ---------------------------KPIFKEVSVHDPSII--ET--NGTFYVF--GSHLASAKSNDLMQWQQLT----TSVSN-----------------------D-------NPLIPN------------VYEELKETFEWAQ--------S-DTLWAADVTQLA-DGKYYMYYNACRGDSPRSAMGVAVADNIEG-----PYKNKGIFLKSG----MEGTS---------------SDGTPYDA-----T------------------------KHPNVVAPHTFFDKDGKLWMVYGSYSGGIFILEMNPKTG-------FPLPG---------------QG--------YGKKLL-----GGNHSRIEGPYVLYNPDTQYYYLYLSYG----GLDA--------TGGYNIRVARSKKPDGPYYDAEGNPMLDVRGKGGTFFDDRSIEPYGVKLMGSYTFETENE---KG-TGYVSPGHNSAYYDEKTGRSYLIFHTRFPGRGEEHEVRVHQLFMNKDGWPVAAPYRYAGETLK--------EVKQKDITGTYKLIQHGKDISA---DIKQT---INIQLNKNHTISGEMTGTWR-KTGK-NTADITLA----GKK---YNGVFLRQWDSVREKNVMTFSVLNTSGEAVWGSK
21 PsiBlast_CBE 91.66100% -61 - C1 -2X8F EABN2_BACSU B:[28-469] ---------------------------KPIFKEVSVHDPSII--ET--NGTFYVF--GSHLASAKSNDLMQWQQLT----TSVSN-----------------------D-------NPLIPN------------VYEELKETFEWAQ--------S-DTLWAADVTQLA-DGKYYMYYNACRGDSPRSAMGVAVADNIEG-----PYKNKGIFLKSG----MEGTS---------------SDGTPYDA-----T------------------------KHPNVVDPHTFFDKDGKLWMVYGSYSGGIFILEMNPKTG-------FPLPG---------------QG--------YGKKLL-----GGNHSRIEGPYVLYNPDTQYYYLYLSYG----GLDA--------TGGYNIRVARSKKPDGPYYDAEGNPMLDVRGKGGTFFDDRSIEPYGVKLMGSYTFETENE---KG-TGYVSPGHNSAYYDEKTGRSYLIFHTRFPGRGEEHEVRVHQLFMNKDGWPVAAPYRYAGETLK--------EVKQKDITGTYKLIQHGKDISA---DIKQT---INIQLNKNHTISGEMTGTWR-KTGK-NTADITLA----GKK---YNGVFLRQWDSVREKNVMTFSVLNTSGEAVWGSK
4 PsiBlast_PDB 91.5799% -60 - C1 -2X8T EABN2_BACSU A:[28-469] ---------------------------KPIFKEVSVHDPSII--ET--NGTFYVF--GSHLASAKSNDLMQWQQLT----TSVSN-----------------------D-------NPLIPN------------VYEELKETFEWAQ--------S-DTLWAADVTQLA-DGKYYMYYNACRGDSPRSAMGVAVADNIEG-----PYKNKGIFLKSG----MEGTS---------------SDGTPYDA-----T------------------------KHPNVVDPHTFFDKDGKLWMVYGSYSGGIFILEMNPKTG-------FPLPG---------------QG--------YGKKLL-----GGNHSRIEGPYVLYNPDTQYYYLYLSYG----GLDA--------TGGYNIRVARSKKPDGPYYDAEGNPMLDVRGKGGTFFDDRSIEPYGVKLMGSYTFETENE---KG-TGYVSPGANSAYYDEKTGRSYLIFHTRFPGRGEEHEVRVHQLFMNKDGWPVAAPYRYAGETLK--------EVKQKDITGTYKLIQHGKDISA---DIKQT---INIQLNKNHTISGEMTGTWR-KTGK-NTADITLA----GKK---YNGVFLRQWDSVREKNVMTFSVLNTSGEAVWGSK
2 PsiBlast_PDB 91.5199% -59 - C1 -2X8S EABN2_BACSU A:[28-469] ---------------------------KPIFKEVSVHDPSII--ET--NGTFYVF--GSHLASAKSNDLMQWQQLT----TSVSN-----------------------D-------NPLIPN------------VYEELKETFEWAQ--------S-DTLWAADVTQLA-DGKYYMYYNACRGDSPRSAMGVAVADNIEG-----PYKNKGIFLKSG----MEGTS---------------SDGTPYDA-----T------------------------KHPNVVAPHTFFDKDGKLWMVYGSYSGGIFILEMNPKTG-------FPLPG---------------QG--------YGKKLL-----GGNHSRIEGPYVLYNPDTQYYYLYLSYG----GLDA--------TGGYNIRVARSKKPDGPYYDAEGNPMLDVRGKGGTFFDDRSIEPYGVKLMGSYTFETENE---KG-TGYVSPGHNSAYYDEKTGRSYLIFHTRFPGRGEEHEVRVHQLFMNKDGWPVAAPYRYAGETLK--------EVKQKDITGTYKLIQHGKDISA---DIKQT---INIQLNKNHTISGEMTGTWR-KTGK-NTADITLA----GKK---YNGVFLRQWDSVREKNVMTFSVLNTSGEAVWGSK
23 PsiBlast_CBE 91.3699% -59 - C1 -2X8T EABN2_BACSU B:[28-469] ---------------------------KPIFKEVSVHDPSII--ET--NGTFYVF--GSHLASAKSNDLMQWQQLT----TSVSN-----------------------D-------NPLIPN------------VYEELKETFEWAQ--------S-DTLWAADVTQLA-DGKYYMYYNACRGDSPRSAMGVAVADNIEG-----PYKNKGIFLKSG----MEGTS---------------SDGTPYDA-----T------------------------KHPNVVDPHTFFDKDGKLWMVYGSYSGGIFILEMNPKTG-------FPLPG---------------QG--------YGKKLL-----GGNHSRIEGPYVLYNPDTQYYYLYLSYG----GLDA--------TGGYNIRVARSKKPDGPYYDAEGNPMLDVRGKGGTFFDDRSIEPYGVKLMGSYTFETENE---KG-TGYVSPGANSAYYDEKTGRSYLIFHTRFPGRGEEHEVRVHQLFMNKDGWPVAAPYRYAGETLK--------EVKQKDITGTYKLIQHGKDISA---DIKQT---INIQLNKNHTISGEMTGTWR-KTGK-NTADITLA----GKK---YNGVFLRQWDSVREKNVMTFSVLNTSGEAVWGSK
1 PsiBlast_PDB 91.35100% -60 - C1 -2X8F EABN2_BACSU A:[28-469] ---------------------------KPIFKEVSVHDPSII--ET--NGTFYVF--GSHLASAKSNDLMQWQQLT----TSVSN-----------------------D-------NPLIPN------------VYEELKETFEWAQ--------S-DTLWAADVTQLA-DGKYYMYYNACRGDSPRSAMGVAVADNIEG-----PYKNKGIFLKSG----MEGTS---------------SDGTPYDA-----T------------------------KHPNVVDPHTFFDKDGKLWMVYGSYSGGIFILEMNPKTG-------FPLPG---------------QG--------YGKKLL-----GGNHSRIEGPYVLYNPDTQYYYLYLSYG----GLDA--------TGGYNIRVARSKKPDGPYYDAEGNPMLDVRGKGGTFFDDRSIEPYGVKLMGSYTFETENE---KG-TGYVSPGHNSAYYDEKTGRSYLIFHTRFPGRGEEHEVRVHQLFMNKDGWPVAAPYRYAGETLK--------EVKQKDITGTYKLIQHGKDISA---DIKQT---INIQLNKNHTISGEMTGTWR-KTGK-NTADITLA----GKK---YNGVFLRQWDSVREKNVMTFSVLNTSGEAVWGSK
3 PsiBlast_PDB 90.4599% -56 - C1 -4COT EABN2_BACSU A:[27-469] --------------------------QKPIFKEVSVHDPSII--ET--NGTFYVF--GSHLASAKSNDLMQWQQLT----TSVSN-----------------------D-------NPLIPN------------VYEELKETFEWAQ--------S-DTLWAADVTQLA-DGKYYMYYNACRGDSPRSAMGVAVADNIEG-----PYKNKGIFLKSG----MEGTS---------------SDGTPYDA-----T------------------------KHPNVVDPHTFFDKDGKLWMVYGSYSGGIFILEMNPKTG-------FPLPG---------------QG--------YGKKLL-----GGNHSRIEGPYVLYNPDTQYYYLYLSYG----GLDA--------TGGYNIRVARSKKPDGPYYDAEGNPMLDVRGKGGTFFDDRSIEPYGVKLMGSYTFETENE---KG-TGYVSPGQNSAYYDEKTGRSYLIFHTRFPGRGEEHEVRVHQLFMNKDGWPVAAPYRYAGETLK--------EVKQKDITGTYKLIQHGKDISA---DIKQT---INIQLNKNHTISGEMTGTWR-KTGK-NTADITLA----GKK---YNGVFLRQWDSVREKNVMTFSVLNTSGEAVWGSK
5 PsiBlast_PDB 82.8773% -62 - C1 -3LV4 ? A:[5-441] ---------------------------KPVFSEVTVHDPSII--KA--NGTYYVF--GSHLASAKSTDLMNWTQIS----SSVHD-----------------------G-------NPLIPN------------VYEELKETFEWAE--------S-DTLWAPDVTQLE-DGKFYMYYNACRGDSPRSALGLAVADDIEG-----PYKNKGIFLKSG----MDGIS---------------NDGTPYDA-----T------------------------KHPNVVDPHTFFDQNGKLWMVYGSYSGGIFILEMDKKTG-------FPLPG---------------QG--------YGKKLI-----GGNHSRIEGAYILYHPETQYYYLYMSFG----GLAA--------DGGYNIRVARSKNPDGPYYDAEGHAMIDVRGKEGTLFDDRSIEPYGVKLMGNFSFNNKN--------GYVSPGHNSAFYDEKSGKSYLIFHTRFPGRGEEHEVRVHQLLMNKQGWPVVAPHRYAGEKLE--------KVKKSDVIGDYELVRHGKDISA---DIKES---KEIRLNQNGKITGAVAGTWK-NTGH-NKIELKID----GKT---YDGVFLRQWDAASERKVMTFSALSREGDAVWGS-
74 HHSearch 69.6454% 18 - C1 -4KC7 EABN_THEP1 A:[25-471] ---------------------------QPTFRWAVVHDPSII--KV--GNMYYVF--GTHLQVAKSKDLMHWEQIN----TSAHD-----------------------K-------NPIIPN------------INEELKETLSWART-------R-NDIWAPQVIQLS-DGRYYMYYCASTFGSPRSAIGIAVSDDIEG-----PYKHYAVIVKSG----QVYSVDGPS-----------EDGTPYDS-----R------------------------KHPNALDPGVFYDKEGNLWMVYGSWFGGIYILKLDPNTG-------LPLPG---------------QG--------YGKRLV-----GGNHSSMEGPYILYSPDTDYYYLFLSFG----GLDY--------RGGYNIRVARSKNPNGPYYDPEGKSMENCMGS------KTVISNYGAKLVGNFILSESNTIDFKA-FGYVSPGHNSAYYDPETGKYFIFFHTRFPGRGETYQLRVHQLFLNEDGWFVMAPFPYGGETVS--------KLPNEEIVGEYQFINHGKEITD---KIKQP---VRIKLNSDGSITGAVEGRWE-RKE--HYITLKIIEGNTTVI---YKGVLLKQWHYSEKKWVTVFTALSNQGVSVWGIR
6 PsiBlast_PDB 69.6052% 22 - C1 -4KC7 EABN_THEP1 A:[25-471] ---------------------------QPTFRWAVVHDPSII--KV--GNMYYVF--GTHLQVAKSKDLMHWEQIN----TSAHD-----------------------K-------NPIIPN------------INEELKETLSWAR--------TRNDIWAPQVIQLS-DGRYYMYYCASTFGSPRSAIGIAVSDDIEG-----PYKHYAVIVKSGQVYSVDGPS---------------EDGTPYDS-----R------------------------KHPNALDPGVFYDKEGNLWMVYGSWFGGIYILKLDPNTG-------LPLPG---------------QG--------YGKRLV-----GGNHSSMEGPYILYSPDTDYYYLFLSFG----GLDY--------RGGYNIRVARSKNPNGPYYDPEGKSMENCMG------SKTVISNYGAKLVGNFILSESNTIDFKA-FGYVSPGHNSAYYDPETGKYFIFFHTRFPGRGETYQLRVHQLFLNEDGWFVMAPFPYGGETVS--------KLPNEEIVGEYQFINHGKEITD---KIKQP---VRIKLNSDGSITGAVEGRWE-RKEH-YITLKIIE----GNTTVIYKGVLLKQWHYSEKKWVTVFTALSNQGVSVWGIR
26 PsiBlast_CBE 69.2852% 22 - C1 -4KC7 EABN_THEP1 B:[25-471] ---------------------------QPTFRWAVVHDPSII--KV--GNMYYVF--GTHLQVAKSKDLMHWEQIN----TSAHD-----------------------K-------NPIIPN------------INEELKETLSWAR--------TRNDIWAPQVIQLS-DGRYYMYYCASTFGSPRSAIGIAVSDDIEG-----PYKHYAVIVKSGQVYSVDGPS---------------EDGTPYDS-----R------------------------KHPNALDPGVFYDKEGNLWMVYGSWFGGIYILKLDPNTG-------LPLPG---------------QG--------YGKRLV-----GGNHSSMEGPYILYSPDTDYYYLFLSFG----GLDY--------RGGYNIRVARSKNPNGPYYDPEGKSMENCMG------SKTVISNYGAKLVGNFILSESNTIDFKA-FGYVSPGHNSAYYDPETGKYFIFFHTRFPGRGETYQLRVHQLFLNEDGWFVMAPFPYGGETVS--------KLPNEEIVGEYQFINHGKEITD---KIKQP---VRIKLNSDGSITGAVEGRWE-RKEH-YITLKIIE----GNTTVIYKGVLLKQWHYSEKKWVTVFTALSNQGVSVWGIR