Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKRRTRKCSLVFILGILIFSCLSGFGTNVFAMDGEYHSPYGDDDLYTVQPTERSPRDPKAGEDVILNITTWPIENGQDVWVEWTKNGVAQENVTAAYDYNSGNNTYWKADLGKFEKGDEITYTTKGSTNGGTAYESGPFTFYVTDWEYVQDVTSVVDNGDSITLNMTATAGDFSPKLYLSFEDLDTLRMELSPTGKETGHAGKSGYTVEDTAEKVTVTTEDLSIEIQKSPYRMEVHQADGTLLTSEYTTANSLGWLTDGKNVINQYQNNFMTPSDEAFYGFGERYDTINQRGKDVETYVYNEYQDQAQTERTYLAVPFFVSANKYGMYVNSDFHSQFQMASKVEDKYSFVLDNDGDMTNMLDYYVISGKDQNDIVNNYTDITGKTTLLPKWAFGLWMSANEWDRESDVSSALSNAKANDIPATGFVLEQWSDEETYYIWNNATYTAKKNGEAFSYDDFTFNGKWTDPKGMVDSVHDAGMNIVLWQVPVLKDDGTVYEQRDNDEEYMISQGYSADDGTGAPYRVPASQWFGNGILLDFTNKDAVDWWTSQREYLLTEVGIDGFKTDGGEMVWGRDTTFSNGEKGQEMRNRYPTDYVSSYFDFAKSINPEAVSFSRSGTSGAQKSGIYWSGDQTSTFDSFQASLKAGLSASTSGVSYWAWDMAGFTGDYPTAELYKRATAMAAFAPIMQFHSEKSDPSPSEERSPWNAVARTGDETILPTFQKYLYTRMNLLPYIYTAAKDTADNGKSMMRQMAMDYPEDVNARDLDEQYMFGDDLLVAPIVQEGQTEKEVYLPEGEWVDIWNGGVHPGGETISYYADVDTLPVFAKAGAIIPMNMTDGYQLGQNVGNDLKSYDNLTFRVYPSGDSEYSFYDDVNGGEMRDISVSEDFANEKVSVDLPAMADETTMQVFSTEPTSVTIDGADVAKADTLDAFNEATTGYYYDTVQNLTYVKAAAKDAKQAIVLNGVNHAPYEAEFGHLTNVTTASDHAGYTGTGFVAGFDAEKEAVEFDIDAVDGASDYTMEVRYSAGVEDATRTVYINGKKQQITLPKTANWDTWNTVEVPVTLQAGNNQVVFDFEADDTAGINFDHVVIKK
4KMQ Chain:A ((26-1084))--------------------------------DGEYHSPYGDDDLYTVQPTERSPRDPKAGEDVILNITTWPIENGQDVWVEWTKNGVAQENVTAAYDYNSGNNTYWKADLGKFEKGDEITYTTKGSTNGGTAYESGPFTFYVTDWEYVQDVTSVVDNGDSITLNMTATAGDFSPKLYLSFEDLDTLRMELSPTGKETGHAGKSGYTVEDTAEKVTVTTEDLSIEIQKSPYRMEVHQADGTLLTSEYTTANSLGWLTDGKNVINQYQNNFMTPSDEAFYGFGERYDTINQRGKDVETYVYNEYQDQAQTERTYLAVPFFVSANKYGMYVNSDFHSQFQMASKVEDKYSFVLDNDGDMTNMLDYYVISGKDQNDIVNNYTDITGKTTLLPKWAFGLWMSANEWDRESDVSSALSNAKANDIPATGFVLEQWSDEETYYIWNNATYTAKKNGEAFSYDDFTFNGKWTDPKGMVDSVHDAGMNIVLWQVPVLKDDGTVYEQRDNDEEYMISQGYSADDGTGAPYRVPASQWFGNGILLDFTNKDAVDWWTSQREYLLTEVGIDGFKTDGGEMVWGRDTTFSNGEKGQEMRNRYPTDYVSSYFDFAKSINPEAVSFSRSGTSGAQKSGIYWSGDQTSTFDSFQASLKAGLSASTSGVSYWAWDMAGFTGDYPTAELYKRATAMAAFAPIMQFHSEKSDPSPSEERSPWNAVARTGDETILPTFQKYLYTRMNLLPYIYTAAKDTADNGKSMMRQMAMDYPEDVNARDLDEQYMFGDDLLVAPIVQEGQTEKEVYLPEGEWVDIWNGGVHPGGETISYYADVDTLPVFAKAGAIIPMNMTDGYQLGQNVGNDLKSYDNLTFRVYPSGDSEYSFYDDVNGGEMRDISVSEDFANEKVSVDLPAMADETTMQVFSTEPTSVTIDGADVAKADTLDAFNEATTGYYYDTVQNLTYVKAAAKDAKQAIVLNGVNHAPYEAEFGHLTNVTTAS-HAGYTGTGFVAGFDAEKEAVEFDIDAVDGASDYTMEVRYSAGVEDATRTVYINGKKQQITLPKTANWDTWNTVEVPVTLQAGNNQVVFDFEADDTAGINFDHVVIKK


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4KMQ.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -206050 for 9556 contacts (-21.6/contact) +
2D Compatibility (PS) -113811 + (NN) -41163 + (LL) 2676
1D Compatibility (HY) -130800 + (ID) 52900
Total energy: -542048.0 ( -56.72 by residue)
QMean score : 0.488

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4KMQ.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4KMQ-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4KMQ.pdb: