Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKFTIQKDRLVESVQDVLKAVSSRTTIPILTGIKIVASDDGVSFTGSDSDISIESFIPKEEGDKEIVTIEQPGSIVLQARFFSEIVKKLPMATVEIEVQNQYLTIIRSGKAEFNLNGLDADEYPHLPQIEEHHAIQIPTDLLKNLIRQTVFAVSTSETRPILTGVNWKVEQSELLCTATDSHRLALRKAKLDIPEDRSYNVVIPGKSLTELSKILDDNQELVDIVITETQVLFKAKNVLFFSRLLDGNYPDTTSLIPQDSKTEIIVNTKEFLQAIDRASLLAREGRNNVVKLSAKPAESIEISSNSPEIGKVVEAIVADQIEGEELNISFSPKYMLDALKVLEGAEIRVSFTGAMRPFLIRTPNDETIVQLILPVRTY
4TR6 Chain:A ((3-379))MKFTIQKDRLVESVQDVLKAVSSRTTIPILTGIKIVASDDGVSFTGSDSDISIESFIPKEEGDKEIVTIEQPGSIVLQARFFSEIVKKLPMATVEIEVQNQYLTIIRSGKAEFNLNGLDADEYPHLPQIEEHHAIQIPTDLLKNLIRQTVFAVSTSETRPILTGVNWKVEQSELLCTATDSHRLALRKAKLDIPEDRSYNVVIPGKSLTELSKILDDNQELVDIVITETQVLFKAKNVLFFSRLLDGNYPDTTSLIPQDSKTEIIVNTKEFLQAIDRASLLAREGRNNVVKLSAKPAESIEISSNSPEIGKVVEAIVADQIEGEELNISFSPKYMLDALKVLEGAEIRVSFTGAMRPFLIRTPNDETIVQLILPVRT-


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4TR6.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -258951 for 3039 contacts (-85.2/contact) +
2D Compatibility (PS) -41079 + (NN) -16973 + (LL) 92
1D Compatibility (HY) -53200 + (ID) 18850
Total energy: -388961.0 ( -127.99 by residue)
QMean score : 0.598

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4TR6.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4TR6-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4TR6.pdb: