Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMTKFAQKTIYQVYPKSFYDTTGDGTGDIPGITAKLDYLQKLGIEMIWLNPFYPSPQNDNGYDIADYTAVDPLFGTMDDVTTLIKEAKKRNIGIMIDLVLNHTSTEHPWFKKALAG--DPFYRDFYYFRPAKADGSPPTNWVSKFGGNAWEKLPDSSEYYLHLYDVTQADLDWANPNVREALFAVVNFWIDKGVEGFRLDVLNVIAKPKFLEDDFEGDGRRF---YTDGPGIHAYLKELHERTFGDKPIITVGEMSSTDIDNCIRYSNPDEKELSMVFHFHHLKVDYPDGEKWRLADVNFENLKSIFHTWQVAMSDENGWDALFWNNHDQPRALGRFASDKPEHYYHSATLLGATIHFMRGTPFVYMGEEIGMMNPKFPTIDDYVDVETLNHF-DILQKNGLSEQEVMEIIKERSRDNSRTPMQWDDSQNAGFTTGTPWLKVADNANEINVQTALSNKTSIFYFYQKLIALRKEHPVIQTGDYTPYLTEEDSIIAYKRSNETTSLLSIHHFGSEKKKIQLPTEFLNAEVLLSNYERQRISS---ELELAPYETLTLIQ
4HOX Chain:A ((5-552))-TWWKQAVFYQVYPRSFKDTNGDGIGDLNGIIENLDYLKKLGIDAIWINPHYDSPNTDNGYDIRDYRKIMKEYGTMEDFDRLISEMKKRNMRLMIDIVINHTSDQHAWFVQSKSGKNNP-YRDYYFWRDGK-DGHAPNNYPSFFGGSAWEKDDKSGQYYLHYFAKQQPDLNWDNPKVRQDLYDMLRFWLDKGVSGLRFDTVATYSKIPNFPDLSQQQLKNFAEEYTKGPKIHDYVNEMNREVLSHYDIATAGEIFGVPLDKSIKFFDRRRNELNIAFTFDLIRLDRDADERWRRKDWTLSQFRKIVDKVD-QTAGEYGWNAFFLDNHDNPRAVSHFGDDRPQWREHAAKALATLTLTQRATPFIYQGSELGMTNYPFKKIDDFDDVEVKGFWQDYVETGKVKAEEFLQNVRQTSRDNSRTPFQWDASKNAGFTSGTPWLKINPNYKEINSADQINNPNSVFNYYRKLINIRHDIPALTYGSYIDLDPDNNSVYAYTRTLGAEKYLVVINFKEEVMHYTLPGDLSINKVITENNSHTIVNKNDRQLRLEPWQS-----


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4HOX.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -187361 for 4707 contacts (-39.8/contact) +
2D Compatibility (PS) -57462 + (NN) -32671 + (LL) 1404
1D Compatibility (HY) -43600 + (ID) 11050
Total energy: -330740.0 ( -70.27 by residue)
QMean score : 0.507

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4HOX.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4HOX-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4HOX.pdb: