Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMTKKVGLLVMAYGTPYKDEDIERYYTDIRHGHKPSEEMIADLRGRYHAIGGLSPLAKITEAQAYGLEKALNDSQDEVEFKAYIGLKHIEPFIEDAVEAMHKDGIEEAISIVLAPHYSSFSVEAYNKRAKEAADKLGGPRINAINDWYKQPKFIQMWADRINETAKQIPADELLDTVLIVSAHSLPEKIKQHNDPYPNQLQETADFIFEKVVVPHYALGWQSEGKTGEPWLGPDVQDLTRELYGREKYKHFIYTPVGFVAEHLEVLYDNDYECKVVTDEVGAAYHRPPMPNSDPEFLEVLRTVVWEKYSN
1C9E Chain:A ((1-303))---KMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHIRRGRKPEPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDEITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLGGLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGVSEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLFEQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLYDNDYECKVVTDDIGASYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKK---


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1C9E.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -148865 for 2545 contacts (-58.5/contact) +
2D Compatibility (PS) -33207 + (NN) -18982 + (LL) 308
1D Compatibility (HY) -35200 + (ID) 10150
Total energy: -246096.0 ( -96.70 by residue)
QMean score : 0.603

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1C9E.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1C9E-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1C9E.pdb: