Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMEHQKRSPFPKDFLWGSASAAYQIEGAWDADGKGKSVWDEYVRI-PGTTFKGTNGDVAVDHYHRYKEDVKLMADAGLKAYRFSIAWTRIFPNGKGEVNEAGLQFYDNLIDELLKYDIEPLVTLYHWDIPQALFDEYGGWESRQVIEDFTNYSTTLFKRYGDRVKYWVSLNEQNIFVGMGYGQALHPPKVSDP------------KRMYAVNHIANLANASVI---KAFHEIVPDGKIGPSFAYTPHYPIDTDPKNVQAADDAEELNSYFWMDMYAFGRYPKAVWKYLEENDIAPVIEDGDMELLASAKPDFMGVNYYQSATVAYNPLDGVGQNNEMNFTGKKGSTKETGVPGVYKKVVNPFVKTTNWDWTIDPKGLQIALRRINSRYA-LPILITENGLG--EFDKLVDGEVNDDYRIDYLSAHATAIRDAISDGVDMLGYCTWSFTDLLSWLNGYQKRYGFVYVDRDVEDDAPMTRIPKKSYYWYKQVIETNGADL
3AIW Chain:A ((70-540))----KRDWFSKDFLFGASTSAYQIEGAWNEDGKGPSTWDHFCHTYPERISDGTNGDVAANSYHMYEEDVKALKDMGMKVYRFSISWSRILPNGTGKPNQKGIDYYNNLINSLIRHGIVPYVTIWHWDTPQALEDKYGGFLDKQIVNDYKYFAELCFQSFGDRVKNWFTFNEPHTYCCFSYGEGIHAPGRCSPGLDCAVPEGDSLREPYTAGHHILLAHAEAVELFKAHYNKHGDSKIGMAFDVMGYEPYQDSFLDDQARERSIDYNMGWFLEPVVRGDYPFSMRSLI--GDRLPMFTKEEQEKLASSC-DIMGLNYYTSRFSKHVDISS-DYTPTLNTDDAYASSETTGSDG---NEIGP-ITGTYWIYMY-PKGLTDLLLIMKEKYGNPPIFITENGIADVEGDPEMPDPLDDWKRLDYLQRHISAVKDAIDQGADVRGHFTWGLIDNFEWGSGYSSRFGLVYIDKEDGN----KRKLKKSAKWFAK---------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3AIW.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -157314 for 4040 contacts (-38.9/contact) +
2D Compatibility (PS) -47623 + (NN) -12774 + (LL) 1820
1D Compatibility (HY) -26800 + (ID) 8750
Total energy: -251441.0 ( -62.24 by residue)
QMean score : 0.523

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3AIW.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3AIW-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3AIW.pdb: