Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMIHQHPESFPKHFLWGSASAAYQIEGAWNEDGKGPSVWDVFTKIPGK-TFKGTNGEIAVDHYHRFKEDVALMAEMGLKAYRFSVSWPRVFPKGKGEINEAGLAFYDSLIDELLSHHIEPVLTLYHWDLPQALMDEYGGFESRNIIEDFNHYCITLYKRFGDRVKYWVTLNEQNYNFNHGFITAMHPPGVKD------------RKRFYEANHIAFLANAKAIESFREYV---PEGKIGPSFAYSPAYPLSSHPEDILAFENAEEFTNNWWLDMYCWGTYPQIPFRCLEKQGWAPTIEAGDMDLLAKGKPDFVGVNYYQTITYERNPLDGVSEGKMNTTGQKGTNQETGIPGVFKTKKNPHLTTSNWDW-TIDPIGLRIGLRRITSRY-QLPVFITENGLGEFDKV--EDGTVQDDYRIDYLRSHLEQCRQAISDGVDLIGYCSWSFTDLLSWLNGYQKRYGFVYVNRDEESTSDLKRLKKKSFYWYQDVIKTNGESL
2DGA Chain:A ((69-546))---PKRDWFDKDFLFGASTSAYQIEGAWNEDGKGPSTWDHFCHTYPERISDMTNGDVAANSYHLYEEDVKALKDMGMKVYRFSISWSRILPDGTGKVNQAGIDYYNKLINSLIDNDIVPYVTIWHWDTPQALEDKYGGFLNRQIVDDYKQFAEVCFKNFGDRVKNWFTFNEPHTYCCFSYGEGIHAPGRCSPGMDCAVPEGDSLREPYTAGHHILLAHAEAVQLFKARYNMHGDSKIGMAFDVMGYEPYQDSFLDDQARERSIDYNMGWFLEPVVRGDYPFSMRSLI-GDRL-PMFTKEEQEKLAS-SCDIMGLNYYTSRFSKHVDMSPDFTPT-LNTD-DAYAS-SETT--GS-DGNDIGPITGTYWIYMYPKGLTDLLLIMKEKYGNPPVFITENGIADVEGDESMPDPLDDWKRLDYLQRHISAVKDAIDQGADVRGHFTWGLIDNFEWSLGYSSRFGLVYIDKND----GNKRKLKKSAKWFSKFNSVPK---


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2DGA.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 2790 -178154 -63.85 -388.98
target 2D structure prediction score : 0.60
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.75

3D Compatibility (PKB) : -63.85
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.60
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.75
QMean score : 0.541

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2DGA.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2DGA-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2DGA.pdb: