Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMIHQHPESFPKHFLWGSASAAYQIEGAWNEDGKGPSVWDVFTKIPGK--TFKGTNGEIAVDHYHRFKEDVALMAEMGLKAYRFSVSWPRVFPKGK--GEINEAGLAFYDSLIDELLSHHIEPVLTLYHWDLPQALMDEYGGFESRNIIEDFNHYCITLYKRFGDRVKYWVTLNEQNYNFNHGFITAMHPPGVK-D-----------RKRFYEANHIAFLANAKAIESFREYV--PEGKIGPSFAYSPAYPLSSH-PEDILAFENAEEFTNNWWLDMYCWGTYPQIPFRCLEKQGWAPTIEAGDMDLLAKGKPDFVGVNYYQTITYERNPLDGVSEGKMNTTGQK-GTNQ--ETGIPGVFKTKKNPHLTTSNWDWTIDPIGLRIGLRRITSRY-QLPVFITENGLGEFDKV-EDGTVQDDYRIDYLRSHLEQCRQAI-SDGVDLIGYCSWSFTDLLSWLNGYQKRYGFVYVNRDEESTSDLKRLKKKSFYWYQDVIKTNGESL
1E4M Chain:M ((19-500))--ALNSSSFSSDFIFGVASSAYQIEGTI---GRGLNIWDGFTHRYPNKSGPDHGNGDTTCDSFSYWQKDIDVLDELNATGYRFSIAWSRIIPRGKRSRGVNEKGIDYYHGLISGLIKKGITPFVTLFHWDLPQTLQDEYEGFLDPQIIDDFKDYADLCFEEFGDSVKYWLTINQLYSVPTRGYGSALDAPGRCSPTVDPSCYAGNSSTEPYIVAHHQLLAHAKVVDLYRKNYTHQGGKIGPTMITRWFLPYNDTDRHSIAATERMKEFFLGWFMGPLTNGTYPQIMIDTV-GERL-PSFSPEESNLVKG-SYDFLGLNYYFTQYAQPSPNPVNSTNHTAMMDAGAKLTYINASGHYIG-P-LFEKDKADSTDNIYYYPKGIYSVMDYFKNKYYNPLIYVTENGISTPGDENRNQSMLDYTRIDYLCSHLCFLNKVIKEKDVNVKGYLAWALGDNYEFNKGFTVRFGLSYIDWNN----VTDRDLKKSGQWYQSFIS------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1E4M.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain M - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 2755 -214739 -77.95 -469.89
target 2D structure prediction score : 0.64
Monomeric hydrophicity matching model chain M : 0.75

3D Compatibility (PKB) : -77.95
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.64
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.75
QMean score : 0.459

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1E4M.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1E4M-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1E4M.pdb: