Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMSGPVPSRARVYTDVNTHRPREYWDYESHVVEWGNQDDYQLVRKLGRGKYSEVFEAINITNNEKVVVKILKPVKKKKIKREIKILENLRGGPNIITLADIVKDPVSRTPALVFEHVNNTDFKQLYQTLTDYDIRFYMYEILKALDYCHSMGIMHRDVKPHNVMIDHEHRKLRLIDWGLAEFYHPGQEYNVRVASRYFKGPELLVDYQMYDYSLDMWSLGCMLASMIFRKEPFFHGHDNYDQLVRIAKVLGTEDLYDYIDKYNIELDPRFNDILGRHSRKRWERFVHSENQHLVSPEALDFLDKLLRYDHQSRLTAREAMEHPYFYTVVKDQARMGSSSMPGGSTPVSSANMMSGISSVPTPSPLGPLAGSPVIAAANPLGMPVPAAAGAQQ
3BE9 Chain:A ((21-342))-----MSKARVYADVNVLRPKEYWDYEALTVQWGEQDDYEVVRKVGRGKYSEVFEGINVNNNEKCIIKILKPVKKKKIKREIKILQNLCGGPNIVKLLDIVRDQHSKTPSLIFEYVNNTDFKVLYPTLTDYDIRYYIYELLKALDYCHSQGIMHRDVKPHNVMIDHELRKLRLIDWGLAEFYHPGKEYNVRVASRYFKGPELLVDLQDYDYSLDMWSLGCMFAGMIFRKEPFFYGHDNHDQLVKIAKVLGTDGLNAYLNKYRIELDPQLEALVGRHSRKPWLKFMNADNQHLVSPEAIDFLDKLLRYDHQERLTALEAMTHPYFQQVRAAENS----------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3BE9.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -223454 for 2613 contacts (-85.5/contact) +
2D Compatibility (PS) -33947 + (NN) -8536 + (LL) 1244
1D Compatibility (HY) -44400 + (ID) 12450
Total energy: -321543.0 ( -123.06 by residue)
QMean score : 0.765

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3BE9.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3BE9-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3BE9.pdb: