Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMTKFAQKTIYQVYPKSFYDTTGDGTGDIPGITAKLDYLQKLGIEMIWLNPFYPSPQNDNGYDIADYTAVDPLFGTMDDVTTLIKEAKKRNIGIMIDLVLNHTSTEHPWFKKALAG--DPFYRDFYYFRPAKADGSPPTNWVSKFGGNAWEKLPDSSEYYLHLYDVTQADLDWANPNVREALFAVVNFWIDKGVEGFRLDVLNVIAKPKFLEDDFEGDGRRF---YTDGPGIHAYLKELHERTFGDKPIITVGEMSSTDIDNCIRYSNPDEKELSMVFHFHHLKVDYPDGEKWRLADVNFENLKSIFHTWQVAMSDENGWDALFWNNHDQPRALGRFASDKPEHYYHSATLLGATIHFMRGTPFVYMGEEIGMMNPKFPTIDDYVDVETLNHF-DILQKNGLSEQEVMEIIKERSRDNSRTPMQWDDSQNAGFTTGTPWLKVADNANEINVQTALSNKTSIFYFYQKLIALRKEHPVIQTGDYTPYLTEEDSIIAYKRSNETTSLLSIHHFGSEKKKIQLPTEFLNAEVLLSNYERQRISS---ELELAPYETLTLIQ
4HPH Chain:A ((5-552))-TWWKQAVFYQVYPRSFKDTNGDGIGDLNGIIENLDYLKKLGIDAIWINPHYDSPNTDNGYDIRDYRKIMKEYGTMEDFDRLISEMKKRNMRLMIDIVINHTSDQHAWFVQSKSGKNNP-YRDYYFWRDGK-DGHAPNNYPSFFGGSAWEKDDKSGQYYLHYFAKQQPDLNWDNPKVRQDLYDMLRFWLDKGVSGLRFDTVATYSKIPNFPDLSQQQLKNFAEEYTKGPKIHDYVNEMNREVLSHYDIATAGQIFGVPLDKSIKFFDRRRNELNIAFTFDLIRLDRDADERWRRKDWTLSQFRKIVDKVD-QTAGEYGWNAFFLDNHDNPRAVSHFGDDRPQWREHAAKALATLTLTQRATPFIYQGSELGMTNYPFKKIDDFDDVEVKGFWQDYVETGKVKAEEFLQNVRQTSRDNSRTPFQWDASKNAGFTSGTPWLKINPNYKEINSADQINNPNSVFNYYRKLINIRHDIPALTYGSYIDLDPDNNSVYAYTRTLGAEKYLVVINFKEEVMHYTLPGDLSINKVITENNSHTIVNKNDRQLRLEPWQS-----


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4HPH.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -183872 for 4712 contacts (-39.0/contact) +
2D Compatibility (PS) -57495 + (NN) -32704 + (LL) 1404
1D Compatibility (HY) -43600 + (ID) 11000
Total energy: -327267.0 ( -69.45 by residue)
QMean score : 0.504

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4HPH.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4HPH-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4HPH.pdb: