Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)



Input alignment information:
Query sequenceMTKFAQKTIYQVYPKSFYDTTGDGTGDIPGITAKLDYLQKLGIEMIWLNPFYPSPQNDNGYDIADYTAVDPLFGTMDDVTTLIKEAKKRNIGIMIDLVLNHTSTEHPWFKKALAG--DPFYRDFYYFRPAKADGSPPTNWVSKFGGNAWEKLPDSSEYYLHLYDVTQADLDWANPNVREALFAVVNFWIDKGVEGFRLDVLNVIAKPKFLEDDFEGDGRRF---YTDGPGIHAYLKELHERTFGDKPIITVGEMSSTDIDNCIRYSNPDEKELSMVFHFHHLKVDYPDGEKWRLADVNFENLKSIFHTWQVAMSDENGWDALFWNNHDQPRALGRFASDKPEHYYHSATLLGATIHFMRGTPFVYMGEEIGMMNPKFPTIDDYVDVETLNHF-DILQKNGLSEQEVMEIIKERSRDNSRTPMQWDDSQNAGFTTGTPWLKVADNANEINVQTALSNKTSIFYFYQKLIALRKEHPVIQTGDYTPYLTEEDSIIAYKRSNETTSLLSIHHFGSEKKKIQLPTEFLNAEVLLSNYERQRISS---ELELAPYETLTLIQ
4HOZ Chain:A ((5-552))-TWWKQAVFYQVYPRSFKDTNGDGIGDLNGIIENLDYLKKLGIDAIWINPHYDSPNTDNGYDIRDYRKIMKEYGTMEDFDRLISEMKKRNMRLMIDIVINHTSDQHAWFVQSKSGKNNP-YRDYYFWRDGK-DGHAPNNYPSFFGGSAWEKDDKSGQYYLHYFAKQQPDLNWDNPKVRQDLYDMLRFWLDKGVSGLRFATVATYSKIPNFPDLSQQQLKNFAEEYTKGPKIHDYVNEMNREVLSHYDIATAGEIFGVPLDKSIKFFDRRRNELNIAFTFDLIRLDRDADERWRRKDWTLSQFRKIVDKVD-QTAGEYGWNAFFLDNHDNPRAVSHFGDDRPQWREHAAKALATLTLTQRATPFIYQGSELGMTNYPFKKIDDFDDVEVKGFWQDYVETGKVKAEEFLQNVRQTSRDNSRTPFQWDASKNAGFTSGTPWLKINPNYKEINSADQINNPNSVFNYYRKLINIRHDIPALTYGSYIDLDPDNNSVYAYTRTLGAEKYLVVINFKEEVMHYTLPGDLSINKVITENNSHTIVNKNDRQLRLEPWQS-----


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4HOZ.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -191661 for 4720 contacts (-40.6/contact) +
2D Compatibility (PS) -57643 + (NN) -34715 + (LL) 1404
1D Compatibility (HY) -43600 + (ID) 11000
Total energy: -337215.0 ( -71.44 by residue)
QMean score : 0.506

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4HOZ.pdb:





(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4HOZ-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4HOZ.pdb: