Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMGETLGDPPVDPEHGAFADALPMSTSQEITMVDTEMPFWPTNFGISSVDLSVMDDHSHSFDIKPFTTVDFSSISAPHYEDIPFTRADPMVADYKYDLKLQEYQSAIKVEPASPPYYSEKTQLYNRPHEEPSNSLMAIECRVCGDKASGFHYGVHACEGCKGFFRRTIRLKLIYDRCDLNCRIHKKSRNKCQYCRFQKCLAVGMSHNAIRFGRMPQAEKEKLLAEISSDIDQLNPESADLRALAKHLYDSYIKSFPLTKAKARAILTGKTTDKSPFVIYDMNSLMMGEDKIKFKHITPLQEQSKEVAIRIFQGCQFRSVEAVQEITEYAKNIPGFINLDLNDQVTLLKYGVHEIIYTMLASLMNKDGVLISEGQGFMTREFLKSLRKPFGDFMEPKFEFAVKFNALELDDSDLAIFIAVIILSGDRPGLLNVKPIEDIQDNLLQALELQLKLNHPESSQLFAKVLQKMTDLRQIVTEHVQLLHVIKKTETDMSLHPLLQEIYKDLY
3V9V Chain:A ((13-283))------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESADLRALAKHLYDSYIKSFPLTKAKARAILTGKTTDKSPFVIYDMNSLMMGEDKI-------------EVAIRIFQGCQFRSVEAVQEITEYAKSIPGFVNLDLNDQVTLLKYGVHEIIYTMLASLMNKDGVLISEGQGFMTREFLKSLRKPFGDFMEPKFEFAVKFNALELDDSDLAIFIAVIILSGDRPGLLNVKPIEDIQDNLLQALELQLKLNHPESSQLFAKLLQKMTDLRQIVTEHVQLLQVIKKTETDMSLHPLLQEIYKDLY


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3V9V.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -181935 for 1998 contacts (-91.1/contact) +
2D Compatibility (PS) -28282 + (NN) -20828 + (LL) 13980
1D Compatibility (HY) -41200 + (ID) 12700
Total energy: -270965.0 ( -135.62 by residue)
QMean score : 0.770

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3V9V.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3V9V-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3V9V.pdb: