Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)



Input alignment information:
Query sequenceMKEKDWWKKSVVYQIYPKSFNDSNGDGVGDIQGIIEKLDYLKELGVDVIWLSPVYDSPQDDNGYDIRDYQKIYEEYGDMATFDQLLQGLHDRDMKLVMDLVVNHTSDEHKWFEESRKSKDNPYRDYYFWREENE---INNWGSIFSGPAWELDEKTGEYYLHLFSKKQPDLNWENPKLRQDVYNMMKFWLDKGIDGFRMDVINFISKNTDFPDGPVPDGQIYGDAGNDFCNGPRIHEFLQEMNQEVTSKYDVMTVGEMPGASTTDAQIYTNPANNEVDMIFTFEHMNLDSDSDNKWDLKPIYLPDLKENMSEWQVALQENGWNSLYWNNHDQPRIVSRFGNDN-RFRVRSAKMLATCLHMMKGTPYIYQGEEIGMTNVHFETLDDYRDIETLNMYKERKEQGH-SHESIMQSIYTKGRDNARTPYQWDNSENAGFTTGTPWLKVNPRYTEINNEEALKNPDSIFYYYQNLIKLRKTTEIITTGNYRLLLPKDEAIFAYERYTENEKLVVLCNFTEE------------EQVISDETILNEIQKGSVLVNNVPNIIEGTLRPYEAIVYQIK
3GBD Chain:A ((5-556))-----WWKEAVFYQVYPRSFKDTNGDGIGDINGIIEKLDYLKALGIDAIWINPHYDSPNTDNGYDIRDYRKIMKEYGTMEDFDRLISEMKKRNMRLMIDVVINHTSDQNEWFVKSKSSKDNPYRGYYFWKDAKEGQAPNNYPSFFGGSAWQKDEKTNQYYLHYFAKQQPDLNWDNPKVRQDLYAMLRFWLDKGVSGLRFDTVATYSKIPDFPN--LTQQQLKNFAA-EYTKGPNIHRYVNEMNKEVLSHYDIATAGEIFGVPLDQSIKFFDRRRDELNIAFTFDLIRLDRDSDQRWRRKDWKLSQFRQIIDNVDRTAGEYGWNAFFLDNHDNPRAVSHFGDDRPQWREPSAKALATLTLTQRATPFIYQGSELGMTNYPFKAIDEFDDIEVKGFWHDYVETGKVKADEFLQNVRLTSRDNSRTPFQWDGSKNAGFTSGKPWFKVNPNYQEINAVSQVTQPDSVFNYYRQLIKIRHDIPALTYGTYTDLDPANDSVYAYTRSLGAEKYLVVVNFKEQMMRYKLPDNLSIEKVIIDSNSKNVVKKNDSLLE---------LKPWQSGVYKL-


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3GBD.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -114175 for 4670 contacts (-24.4/contact) +
2D Compatibility (PS) -58164 + (NN) -34081 + (LL) 320
1D Compatibility (HY) -49600 + (ID) 12850
Total energy: -268550.0 ( -57.51 by residue)
QMean score : 0.495

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3GBD.pdb:





(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3GBD-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3GBD.pdb: