Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMTKKVGLLVMAYGTPYKDEDIERYYTDIRHGHKPSEEMIADLRGRYHAIGGLSPLAKITEAQAYGLEKALNDSQDEVEFKAYIGLKHIEPFIEDAVEAMHKDGIEEAISIVLAPHYSSFSVEAYNKRAKEAADKLGGPRINAINDWYKQPKFIQMWADRINETAKQIPADELLDTVLIVSAHSLPEKIKQHNDPYPNQLQETADFIFEKVVVPHYALGWQSEGKTGEPWLGPDVQDLTRELYGREKYKHFIYTPVGFVAEHLEVLYDNDYECKVVTDEVGAAYHRPPMPNSDPEFLEVLRTVVWEKYSN
2Q2O Chain:A ((3-306))--KKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHIRRGRKPEPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDEITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLGGLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSACSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGVSEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLFEQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLYDNDYECKVVTDDIGASYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKK---


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2Q2O.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -149277 for 2552 contacts (-58.5/contact) +
2D Compatibility (PS) -33571 + (NN) -19524 + (LL) 244
1D Compatibility (HY) -35200 + (ID) 10150
Total energy: -247478.0 ( -96.97 by residue)
QMean score : 0.598

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2Q2O.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2Q2O-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2Q2O.pdb: