Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMTKKVGLLVMAYGTPYKDEDIERYYTDIRHGHKPSEEMIADLRGRYHAIGGLSPLAKITEAQAYGLEKALNDSQDEVEFKAYIGLKHIEPFIEDAVEAMHKDGIEEAISIVLAPHYSSFSVEAYNKRAKEAADKLGGPRINAINDWYKQPKFIQMWADRINETAKQIPADELLDTVLIVSAHSLPEKIKQHNDPYPNQLQETADFIFEKVVVPHYALGWQSEGKTGEPWLGPDVQDLTRELYGREKYKHFIYTPVGFVAEHLEVLYDNDYECKVVTDEVGAAYHRPPMPNSDPEFLEVLRTVVWEKYSN
2C8J Chain:A ((1-306))MKKKIGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHIRRGRKPSPEMLEDLTERYRAIGGISPLATITLEQAKKLEKRLNEVQDEVEYHMYLGLKHIEPFIEDAVKEMHNDGIQDAIALVLAPHYSTFSVKSYVGRAQEEAEKLGNLTIHGIDSWYKEPKFIQYWVDAVKSIYSGMSDAEREKAVLIVSAHSLPEKIIAMGDPYPDQLNETADYIARGAEVANYAVGWQSAGNTPDPWIGPDVQDLTRELNEKYGYTSFVYAPVGFVAEHLEVLYDNDFECKVVTDEIGAKYYRPEMPNASDAFIDCLTDVVVKK---


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2C8J.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -145443 for 2504 contacts (-58.1/contact) +
2D Compatibility (PS) -33538 + (NN) -16679 + (LL) -16
1D Compatibility (HY) -35600 + (ID) 9750
Total energy: -241026.0 ( -96.26 by residue)
QMean score : 0.598

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2C8J.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2C8J-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2C8J.pdb: