Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKRVKKLWGMGLALGLSFALMGCTANEQAGKEGSHDKAKTSGEKVLYVNNENEPTSFDPP----IGFNNVSWQPLNNIMEGLTRLGKDHEPEPAMAEKWSVSKDNKTYTFTIRENAKWTNGDPVTAGDFEYAWKRMLDPKKGASSA-FLGY-FIEGGEAYNSGKGKKDDVKVTAKDDRTLEVTLEAPQKYFLSVVSNPAYFPV-NEKVDKDNPKWFAESDTFVGNGPFKLTEWKHDDSITMEKSDTYWDKDTVKLDKVKWAMVSDRNTDYQMFQSGELDTAY--VPAELSDQLLDQ--DNVNIVDQAGLYFYRFNVNMEPFQNENIRKAFAMAVDQEEIVKYVTKNNEKPAHAFVSPGFTQPDGKDFREAGGDLIKP----------NESKAKQLLEKGMKEENYNKLPAITLTYSTKPEHKKIAEAIQQKLKNSLGVDVKLANMEWNVFLEDQKALKFQFSQSSFLPDYADPISFLEAFQTGNSMNRTGWANKEYDQLIKQAKNEADEKTRFSLMHQAEELLINEAPIIPVYFYNQVHLQNEQVKGIVRHPVGYIDLKWADKN
1B3L Chain:A ((7-497))-------------------------------------VQLADKQTLVRNNGSEVQSLDPHKIEGVPESNVS----RDLFEGLLISDVEGHPSPGVAEKWE-NKDFKVWTFHLRENAKWSDGTPVTAHDFVYSWQRLADPNTASPYASYLQYGHIANIDDIIAGKKPATDLGVKALDDHTFEVTLSEPVPYFYKLLVHPSVSPVPKSAVEKFGDKW-TQPANIVTNGAYKLKNWVVNERIVLERNPQYWDNAKTVINQVTYLPISSEVTDVNRYRSGEIDMTYNNMPIELFQKLKKEIPNEVRVDPYLCTYYYEINNQKAPFNDVRVRTALKLALDRDIIVNKVKNQGDLPAYSY-TPPYTD---------GAKLVEPEWFKWSQQKRNEEAKKLLAEAGFTAD---KPLTFDLLYNTSDLHKKLAIAVASIWKKNLGVNVNLENQEWKTFLDTRHQGTFDVARAGWCADYNEPTSFLNTMLSDSSNNTAHYKSPAFDKLIADTLKVADDTQRSELYAKAEQQLDKDSAIVPVYYYVNARLVKPWVGG-----------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1B3L.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 2514 -108750 -43.26 -231.38
target 2D structure prediction score : 0.66
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.75

3D Compatibility (PKB) : -43.26
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.66
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.75
QMean score : 0.499

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1B3L.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1B3L-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1B3L.pdb: