Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKRRTRKCSLVFILGILIFSCLSGFGTNVFAMDGEYHSPYGDDDLYTVQPTERSPRDPKAGEDVILNITTWPIENGQDVWVEWTKNGVAQENVTAAYDYNSGNNTYWKADLGKFEKGDEITYTTKGSTNGGTAYESGPFTFYVTDWEYVQDVTSVVDNGDSITLNMTATAGDFSPKLYLSFEDLDTLRMELSPTGKETGHAGKSGYTVEDTAEKVTVTTEDLSIEIQKSPYRMEVHQADGTLLTSEYTTANSLGWLTDGKNVINQYQNNFMTPSDEAFYGFGERYDTINQRGKDVETYVYNEYQDQAQTERTYLAVPFFVSANKYGMYVNSDFHSQFQMASKVEDKYSFVLDNDGDMTNMLDYYVISGKDQNDIVNNYTDITGKTTLLPKWAFGLWMSANEWDRESDVSSALSNAKANDIPATGFVLEQWSDEETYYIWNNATYTAKKNGEAFSYDDFTFNGKWTDPKGMVDSVHDAGMNIVLWQVPVLKDDGTVYEQRDNDEEYMISQGYSADDGTGAPYRVPASQWFGNGILLDFTNKDAVDWWTSQREYLLTEVGIDGFKTDGGEMVWGRDTTFSNGEKGQEMRNRYPTDYVSSYFDFAKSINPEAVSFSRSGTSGAQKSGIYWSGDQTSTFDSFQASLKAGLSASTSGVSYWAWDMAGFTGDYPTAELYKRATAMAAFAPIMQFHSEKSDPSPSEERSPWNAVARTGDETILPTFQKYLYTRMNLLPYIYTAAKDTADNGKSMMRQMAMDYPEDVNARDLDEQYMFGDDLLVAPIVQEGQTEKEVYLPEGEWVDIWNGGVHPGGETISYYADVDTLPVFAKAGAIIPMNMTDGYQLGQNVGNDLKSYDNLTFRVYPSGDSEYSFYDDVNGGEMRDISVSEDFANEKVSVDLPAMADETTMQVFSTEPTSVTIDGADVAKADTLDAFNEATTGYYYDTVQNLTYVKAAAKDAKQAIVLNGVNHAPYEAEFGHLTNVTTASDHAGYTGTGFVAGFDAEKEAVEFDIDAVDGASDYTMEVRYSAGVEDATRTVYINGKKQQITLPKTANWDTWNTVEVPVTLQAGNNQVVFDFEADDTAGINFDHVVIKK
4KWU Chain:A ((26-1084))--------------------------------DGEYHSPYGDDDLYTVQPTERSPRDPKAGEDVILNITTWPIENGQDVWVEWTKNGVAQENVTAAYDYNSGNNTYWKADLGKFEKGDEITYTTKGSTNGGTAYESGPFTFYVTDWEYVQDVTSVVDNGDSITLNMTATAGDFSPKLYLSFEDLDTLRMELSPTGKETGHAGKSGYTVEDTAEKVTVTTEDLSIEIQKSPYRMEVHQADGTLLTSEYTTANSLGWLTDGKNVINQYQNNFMTPSDEAFYGFGERYDTINQRGKDVETYVYNEYQDQAQTERTYLAVPFFVSANKYGMYVNSDFHSQFQMASKVEDKYSFVLDNDGDMTNMLDYYVISGKDQNDIVNNYTDITGKTTLLPKWAFGLWMSANEWDRESDVSSALSNAKANDIPATGFVLEQWSDEETYYIWNNATYTAKKNGEAFSYDDFTFNGKWTDPKGMVDSVHDAGMNIVLWQVPVLKDDGTVYEQRDNDEEYMISQGYSADDGTGAPYRVPASQWFGNGILLDFTNKDAVDWWTSQREYLLTEVGIDGFKTDGGEMVWGRDTTFSNGEKGQEMRNRYPTDYVSSYFDFAKSINPEAVSFSRSGTSGAQKSGIYWSGDQTSTFDSFQASLKAGLSASTSGVSYWAWDMAGFTGDYPTAELYKRATAMAAFAPIMQFHSEKSDPSPSEERSPWNAVARTGDETILPTFQKYLYTRMNLLPYIYTAAKDTADNGKSMMRQMAMDYPEDVNARDLDEQYMFGDDLLVAPIVQEGQTEKEVYLPEGEWVDIWNGGVHPGGETISYYADVDTLPVFAKAGAIIPMNMTDGYQLGQNVGNDLKSYDNLTFRVYPSGDSEYSFYDDVNGGEMRDISVSEDFANEKVSVDLPAMADETTMQVFSTEPTSVTIDGADVAKADTLDAFNEATTGYYYDTVQNLTYVKAAAKDAKQAIVLNGVNHAPYEAEFGHLTNVTTASDHAGYTGTGFVAGFDAEKEAVEFDIDAVDGASDYTMEVRYSAGVEDATRTVYINGKKQQITLPKTANWDTWNTVEVPVTLQAGNNQVVFDFEADDTAGINFDHVVIKK


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4KWU.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -212051 for 9542 contacts (-22.2/contact) +
2D Compatibility (PS) -113984 + (NN) -40653 + (LL) 2752
1D Compatibility (HY) -130800 + (ID) 52950
Total energy: -547686.0 ( -57.40 by residue)
QMean score : 0.494

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4KWU.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4KWU-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4KWU.pdb: