Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMAAVILESIFLKRSQQKKKTSPLNFKKRLFLLTVHKLSYYEYDFERGRRGSKKGSIDVEKITCVETVVPEKNPPPERQIPRRGEESSEMEQISIIERFPYPFQVVYDEGPLYVFSPTEELRKRWIHQLKNVIRYNSDLVQKYHPCFWIDGQYLCCSQTAKNAMGCQILENRNGSLKPGSSHRKTKKPLPPTPEEDQILKKPLPPEPAAAPVSTSELKKVVALYDYMPMNANDLQLRKGDEYFILEESNLPWWRARDKNGQEGYIPSNYVTEAEDSIEMYEWYSKHMTRSQAEQLLKQEGKEGGFIVRDSSKAGKYTVSVFAKSTGDPQGVIRHYVVCSTPQSQYYLAEKHLFSTIPELINYHQHNSAGLISRLKYPVSQQNKNAPSTAGLGYGSWEIDPKDLTFLKELGTGQFGVVKYGKWRGQYDVAIKMIKEGSMSEDEFIEEAKVMMNLSHEKLVQLYGVCTKQRPIFIITEYMANGCLLNYLREMRHRFQTQQLLEMCKDVCEAMEYLESKQFLHRDLAARNCLVNDQGVVKVSDFGLSRYVLDDEYTSSVGSKFPVRWSPPEVLMYSKFSSKSDIWAFGVLMWEIYSLGKMPYERFTNSETAEHIAQGLRLYRPHLASEKVYTIMYSCWHEKADERPTFKILLSNILDVMDEES
3SXR Chain:B ((1-259))--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GHMELKREEITLLKEL------VVKLGKWKGQYDVAVKMIKEGSMSEDEFFQEAQTMMKLSHPKLVKFYGVCSKEYPIYIVTEYISNGCLLNYLRSHGKGLEPSQLLEMCYDVCEGMAFLESHQFIHRDLAARNCLVDRDLCVKVSDFGMTRYVLDDQYVSSVGTKFPVKWSAPEVFHYFKYSSKSDVWAFGILMWEVFSLGKMPYDLYTNSEVVLKVSQGHRLYRPHLASDTIYQIMYSCWHELPEKRPTFQQLLSSI--------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3SXR.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -166482 for 2051 contacts (-81.2/contact) +
2D Compatibility (PS) -27318 + (NN) -14809 + (LL) 23932
1D Compatibility (HY) -37600 + (ID) 8500
Total energy: -230777.0 ( -112.52 by residue)
QMean score : 0.671

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3SXR.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3SXR-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3SXR.pdb: