Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMGNMPKDFLWGGALAAHQFEGGWNQGGKGPSVVDVMTAGAHGVPRKITDTIEENEFYPNHEAIDFYHRYKEDIALFAEMGLKCLRTSIGWSRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDVFDELLKHGIEPVITLSHFEMPLHLAREYGGFRNRKVVDFFVNFAEACFTRYKDKVKYWMTFNEINNQMDVNNPLFLWTNSGVVVGENENAKEVMYQTAHHELVASALAVAKGKDINPEFQIGAMVSHVPIYPFSSNPEDVMLAEEEMRQRYFFPDVQVRGYYPSYALKEFEREGYNITFEDGDDEILRNGTVDYLGFSYYMSTTVKSDVKNDNTGDIVNGGLPNGVENPYITSSDWGWAIDPTGLRYTLNRFYDRYQIPLFIVENGFGAVDTLEEDGKVHDPERIQYLKSHIEALKKAVTYDGVDLIGYTPWGIIDIVSFTTGEMKKRYGMIYVDRDNEGNGSMKRYKKDSFEWYKNVIQTNGEEL
2XHY Chain:B ((7-479))--TLPKDFLWGGAVAAHQVEGGWNKGGKGPSICDVLTGGAHGVPREITKEVLPGKYYPNHEAVDFYGHYKEDIKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAQPNEEGLKFYDDMFDELLKYNIEPVITLSHFEMPLHLVQQYGSWTNRKVVDFFVRFAEVVFERYKHKVKYWMTFNEINNQRNWRAPLFGYCCSGVVYTEHENPEETMYQVLHHQFVASALAVKAARRINPEMKVGCMLAMVPLYPYSCNPDDVMFAQESMRERYVFTDVQLRGYYPSYVLNEWERRGFNIKMEDGDLDVLREGTCDYLGFSYYMTNAVKAE---GG---------EGSVPNPYVKASDWGWQIDPVGLRYALCELYERYQRPLFIVENGFGAYDKVEEDGSINDDYRIDYLRAHIEEMKKAVTYDGVDLMGYTPWGCIDCVSFTTGQYSKRYGFIYVNKHDDGTGDMSRSRKKSFNWYKEVIASNGEKL


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2XHY.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain B - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 2786 -241797 -86.79 -519.99
target 2D structure prediction score : 0.62
Monomeric hydrophicity matching model chain B : 0.92

3D Compatibility (PKB) : -86.79
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.62
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.92
QMean score : 0.594

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2XHY.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2XHY-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2XHY.pdb: