Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMFNLQKGFPENFKWGSSTNAQQFEGGYKEGGKGLSIADV---------RVIPDMPDESDFESFKTASDHYHHYKEDIAYYGEMGFQIYRFTMAWSRIFPNGDETEPNDAGVEFYSNMLAELEKYNIEPVVTLYAYDMPLQLLEKYNGWLDRAIIKDYLHYVETVVKLFKGRVKYWVPFNEQN-----------FISIDSEYMSGYRAKNKAEVFQIQHHFNLCYAEATKLVHQIDPDAKVGGNIGNICP-YPMTCKPEDVEASDKVAQQLGYAYGDIYFRGYYPKYFLKEYEGVDFEQIILDDDLTIIKSSEPDFMSLTYYMSSAIEAKGEEE-----VVVMNGIKAPNPYCETTEWGWTIDPYGFKHYLQEFYHRYQLPILILENGMGARDEKNTDDTIDDTYRIDYLASHIARMQEAV-EEGCEIIGYLTWSATDLYSTREG-FEKRYGFVYVDKDN----SYKRLKKKSFYWYKKVIETNGNDLNY
4F66 Chain:B ((3-480))---AMSKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHEAIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGGFTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNEINNQANYQEDFAPFTNSGIVYKEG--DDREAIMYQAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVA-MCPIYPATCNPKDILMAQK-AMQKRYYFADVHVHGFYPEHIFKYWERKAIKVDFTERDKKDLFEGTVDYIGFSYYMSFVIDAHRENNPYYDYLETEDLVK--NPYVKASDWDWQIDPQGLRYALNWFTDMYHLPLFIVENGFGAIDQVEADGMVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDEDGVELMGYTPWGCIDLVSAGTGEMRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSPKLSFNWYKEVIASNGDDI--


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4F66.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -165861 for 3901 contacts (-42.5/contact) +
2D Compatibility (PS) -46896 + (NN) -13450 + (LL) 580
1D Compatibility (HY) -38800 + (ID) 9400
Total energy: -273827.0 ( -70.19 by residue)
QMean score : 0.485

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4F66.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4F66-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4F66.pdb: