Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMIHQHPESFPKHFLWGSASAAYQIEGAWNEDGKGPSVWDVFT--------KIPGKTFKGT---NGEIAVDHYHRFKEDVALMAEMGLKAYRFSVSWPRVFPKG-KGEINEAGLAFYDSLIDELLSHHIEPVLTLYHWDLPQALMDEYGGFESRNIIEDFNHYCITLYKRFGDRVKYWVTLNEQN--YNFNHGFIT-----AMHPPGVKDRKRFYEANHIAFLANAKAIESFREYVPEGKIGPSFAYSPAYPLSSHPEDILAFENAEEFTNNWWLDMYCWGTYPQIPFRCLEKQGWAPTIEAGDMDLLAKGKPDFVGVNYYQTITY----ERNPLDGVSEGKMNTTGQKGTNQETGIPGVFKTKKNPHLTTSNWDWTIDPIGLRIGLRRITSRYQLPVFITENGLGEFDKVE-DGTVQDDYRIDYLRSHLEQCRQAI-SDGVDLIGYCSWSFTDLLSWLNG-YQKRYGFVYVNRDEESTSDLKRLKKKSFYWYQDVIKTNGESL
4GPN Chain:B ((7-480))--------LPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHE-AIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGGFTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNEINNQANYQEDFAPFTNSGIVYKEGDDREAIMYQAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPATCNPKDILMAQKAMQ-KRYYFADVHVHGFYPEHIFKYWERKAIKVDFTERDKKDLFEGTVDYIGFSYYMSFVIDAHRENNPYYDYLETE-------------------DLVKNPYVKASDWDWQIDPQGLRYALNWFTDMYHLPLFIVQNGFGAIDQVEADGMVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDEDGVELMGYTPWGCIDLVSAGTGEMRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSPKLSFNWYKEVIASNGDDI


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4GPN.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain B - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 2554 -253854 -99.39 -566.64
target 2D structure prediction score : 0.64
Monomeric hydrophicity matching model chain B : 0.82

3D Compatibility (PKB) : -99.39
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.64
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.82
QMean score : 0.502

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4GPN.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4GPN-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4GPN.pdb: