Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequence----------------MTYHEWKDLALFYSVESTQKFLEKVYILNG----IND--AKKNSFKNSER-----FIYFLKHAESFYKQAAYSPLEIKPILLFYGMAQLIKACLITRDPHYPSHTSVLAHGVTTRKRKKQNYCFSDDEVKIQRNGLCVHFMKHLFGQSDIVDERYTMKKLLMA-----IPELSDIFY----FQQKERF-MTKVEKDKNEIFVPEEVVINYKMSDSRFAEYMSHHYQWSFTKKNEHGLLFEISPQDKEPWTSTSLLFDMEKNQYYIPSQREQFLRLPEMT-IHYLILYNVG--MIARYETEWWYELLTQHISDDYVLIQ--------QFLLVSEK-KFPKYASQFLLHF
4KRT Chain:A ((7-353))HHHHHMQSRNNNNLKGIDVSNWKGNINFESVKNDG--VEVVYIKATEGNYFKDKYAKQNYEGAKEQGLSVGFYHFFRANKGAKDQANFFIDYLNEI----GAVNY--DCKLALDIETT-------EGVGVRDLTSMCIEFLEEVKRLTGKEVVVYTYTSFANNN--LDSRLGNYPVWIAHYGVNTPGANNIWSSWVGFQYSENGSVAGVNGGCDMNEFTEEIFIDSSNFNLDNATTKNVSTKLNIRAKGTTNSKIIGSIPAGETFKIKWVDEDYLGWYYVEYNGVVGYVNADYVEKLQMATTYNVSTFLNVREEGSLNSRIVDKINSGDIFRIDWVDSDFIGWYRITTKNGKVGFVNAEFVKKL


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4KRT.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -68562 for 2211 contacts (-31.0/contact) +
2D Compatibility (PS) -29939 + (NN) 11741 + (LL) 1720
1D Compatibility (HY) -9600 + (ID) 2750
Total energy: -97390.0 ( -44.05 by residue)
QMean score : 0.002

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4KRT.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4KRT-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4KRT.pdb: