Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)



Input alignment information:
Query sequenceMNNNFLWGGATASYQCEGAWDVDGKAESMWDYYLHEAGLENGDVASDHYHRYEEDIRMMKEGGQNSYRFSLSWPRIIKNRQGDINLKGIEFYQNLLDTCKKYDIEPFVTLYHWDLPQYWEETGGWLDHDVCAAFEHYAKVCYDHFGDKITNWTTFNEPKWFVANGYKIGNYPPGYQ-DTQKTMIAAYNVMYASALGVKAFKEGGYPGQIGIVHS------YTPVNGIDESIETKIAMRYADNYCNNWILDTAALGEFPVDLIAE-----LAKSHDISFMKTDELQTI--KQNTVDFIGLNYYSRTLVKPYTGGETQLQFNHSGKKGESKVLIKNWFEQVKDPANETTEWDTEIYPKGLQDGLIEA---YERYQLPLYVTENGIGVREDVSVPQVDDAYRIAFMNDHINAIFNAIDAGCDVRGYYAWSPFDLYSWKNGVEKRYGLVAVDFENNQIRKPKASYYWFKEMIESQGKLIKRREF
3PBG Chain:B ((5-465))LPKDFIFGGATAAYQAEGATHTDGKGPVAWDKYLEDNYWYTAEPASDFYHKYPVDLELAEEYGVNGIRISIAWSRIFPTGYGEVNEKGVEFYHKLFAECHKRHVEPFVTLHHFDTPEALHSNGDFLNRENIEHFIDYAAFCFEEFPE-VNYWTTFNEIGPIGDGQYLVGKFPPGIKYDLAKVFQSHHNMMVSHARAVKLYKDKGYKGEIGVVHALPTKYPYDPENPADVR-----AAELEDIIHNKFILDATYLGHYS-DKTMEGVNHILAENGGELDLRDEDFQALDAAKDLNDFLGINYYMSDWMQAFD-GETEIIHNGKGEKGSSKYQIKGVGRRVAPDYVPRTDWDWIIYPEGLYDQIMRVKNDYPNYK-KIYITENGLGYKDEFVDNTVYDDGRIDYVKQHLEVLSDAIADGANVKGYFIWSLMDVFSWSNGYEKRYGLFYVDF-DTQERYPKKSAHWYKKLAETQ---------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3PBG.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -139521 for 3845 contacts (-36.3/contact) +
2D Compatibility (PS) -47453 + (NN) -15932 + (LL) 1764
1D Compatibility (HY) -33600 + (ID) 8650
Total energy: -243392.0 ( -63.30 by residue)
QMean score : 0.501

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3PBG.pdb:





(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3PBG-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3PBG.pdb: