Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMEHQKRSPFPKDFLWGSASAAYQIEGAWDADGKGKSVWDEYV--------RIPGTTFKGT--NGDVAVDHYHRYKEDVKLMADAGLKAYRFSIAWTRIFPNG-KGEVNEAGLQFYDNLIDELLKYDIEPLVTLYHWDIPQALFDEYGGWESRQVIEDFTNYSTTLFKRYGDRVKYWVSLNE-------QNIFVGMGYGQALHPPKVSDPKRMYAVNHIANLANASVIKAFHEIVPDGKIGPSFAYTPHYPIDTDPKNVQAADDAEELNSYFWMDMYAFGRYPKAVWKYLEENDIAPVIEDGDMELLASAKPDFMGVNYYQSATVAYNPLDGVGQNNE-MNFTGKKGSTKETGVPGVYKKVVNPFVKTTNWDWTIDPKGLQIALRRINSRYALPILITENGLGEFDKL-VDGEVNDDYRIDYLSAHATAIRDAI-SDGVDMLGYCTWSFTDLLSWLNG-YQKRYGFVYVDRDVEDDAPMTRIPKKSYYWYKQVIETNGADL
4F66 Chain:A ((5-480))------SKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHEAIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGGFTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNEINNQANYQEDFAPFTNSGIVYKEGDDREAIMYQAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPATCNPKDILMAQKAMQ-KRYYFADVHVHGFYPEHIFKYWERKAIKVDFTERDKKDLFEGTVDYIGFSYYMSFVI-----DAHRENNPYYDYLETEDLVK------------NPYVKASDWDWQIDPQGLRYALNWFTDMYHLPLFIVENGFGAIDQVEADGMVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDEDGVELMGYTPWGCIDLVSAGTGEMRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSPKLSFNWYKEVIASNGDDI


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4F66.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -181829 for 3981 contacts (-45.7/contact) +
2D Compatibility (PS) -48191 + (NN) -14010 + (LL) 1668
1D Compatibility (HY) -40400 + (ID) 9950
Total energy: -292712.0 ( -73.53 by residue)
QMean score : 0.523

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4F66.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4F66-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4F66.pdb: