Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMTKKVGLLVMAYGTPYKDEDIERYYTDIRHGHKPSEEMIADLRGRYHAIGGLSPLAKITEAQAYGLEKALNDSQDEVEFKAYIGLKHIEPFIEDAVEAMHKDGIEEAISIVLAPHYSSFSVEAYNKRAKEAADKLGGPRINAINDWYKQPKFIQMWADRINETAKQIPADELLDTVLIVSAHSLPEKIKQHNDPYPNQLQETADFIFEKVVVPHYALGWQSEGKTGEPWLGPDVQDLTRELYGREKYKHFIYTPVGFVAEHLEVLYDNDYECKVVTDEVGAAYHRPPMPNSDPEFLEVLRTVVWEKYSN
1N0I Chain:A ((4-307))--KKMGLLVMAYGTPYKEEDIERYYTHIRRGRKPEPEMLQDLKDRYEAIGGISPLAQITEQQAHNLEQHLNEIQDEITFKAYIGLKHIEPFIEDAVAEMHKDGITEAVSIVLAPHFSTFSVQSYNKRAKEEAEKLGGLTITSVESWYDEPKFVTYWVDRVKETYASMPEDERENAMLIVSAHSLPEKIKEFGDPYPDQLHESAKLIAEGAGVSEYAVGWQSEGNTPDPWLGPDVQDLTRDLFEQKGYQAFVYVPVGFVADHLEVLYDNDYECKVVTDDIGASYYRPEMPNAKPEFIDALATVVLKK---


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1N0I.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -145690 for 2538 contacts (-57.4/contact) +
2D Compatibility (PS) -33398 + (NN) -17968 + (LL) 244
1D Compatibility (HY) -35200 + (ID) 10200
Total energy: -242212.0 ( -95.43 by residue)
QMean score : 0.612

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1N0I.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1N0I-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1N0I.pdb: