Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMGNMPKDFLWGGALAAHQFEGGWNQGGKGPSVVDVMTAGAHGVPRKITDTIEENEFYPNHEAIDFYHRYKEDIALFAEMGLKCLRTSIGWSRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDVFDELLKHGIEPVITLSHFEMPLHLAREYGGFRNRKVVDFFVNFAEACFTRYKDKVKYWMTFNEINNQMDVNNPLFLWTNSGVVVGENENAKEVMYQTAHHELVASALAVAKGKDINPEFQIGAMVSHVPIYPFSSNPEDVMLAEEEMRQRYFFPDVQVRGYYPSYALKEFEREGYNITFEDGDDEILRNGTVDYLGFSYYMSTTVKSDVKNDNTGDIVNGGLPNGVENPYITSSDWGWAIDPTGLRYTLNRFYDRYQIPLFIVENGFGAVDTLEEDGKVHDPERIQYLKSHIEALKKAVTYDGVDLIGYTPWGIIDIVSFTTGEMKKRYGMIYVDRDNEGNGSMKRYKKDSFEWYKNVIQTNGEEL
4F79 Chain:A ((4-480))MSKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHEAIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGGFTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNEINNQANYQEDFAPFTNSGIVYKEGDDREAIMYQAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPATCNPKDILMAQKAMQKRYYFADVHVHGFYPEHIFKYWERKAIKVDFTERDKKDLFEGTVDYIGFSYYMSFVIDAHRENNPYYDYLE--TEDLVKNPYVKASDWDWQIDPQGLRYALNWFTDMYHLPLFIVQNGFGAIDQVEADGMVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDEDGVELMGYTPWGCIDLVSAGTGEMRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSPKLSFNWYKEVIASNGDDI


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4F79.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 2880 -260470 -90.44 -546.06
target 2D structure prediction score : 0.63
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.90

3D Compatibility (PKB) : -90.44
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.63
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.90
QMean score : 0.542

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4F79.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4F79-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4F79.pdb: