Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMVILLPMVTFTMAYLIVDVPKPGDIRTNQVSTILASDGSEIAKIVPPEGNRVDVNLSQVPMHVRQAVIAAEDRNFYSNPGFSFTGFARAVKNNLFGGDLQGGSTITQQYVKNALVGSAQHGWSGLMRKAKELVIATKMSGEWSKDDVLQAYLNIIYFGRGAYGISAASKAYFDKPVEQLTVAEGALLAALIRRPSTLDPAVDPEGAHARWNWVLDGMVETKALSPNDRAAQVFPETVPPDLARAENQTKGPNGLIERQVTRELLELF-NIDEQTLNTQGLVVTTTIDPQAQRAAEKAVAKYLDGQ--DPDMRAAVVSIDPHNGAVRAYYGGDNA-NGFDFA-QAGLQTGSSFKVFA-LVAALEQG-IGL-GYQVDSSPLTVD--GIKITNVEGEGCGTCNIAEALKMSLNTSYYRLMLKLNGGPQAVADAAHQAGIASSFPGVAHTLSEDGKGGPPNNGIVLGQYQTRVIDMASAYATLAASGIYHPPHFVQKVVSANGQVLFDASTADNTGDQRIPKAVADNVTAAMEPIAGYSRGHNL-AGGRDSAAKTGTTQFGDTT-ANKDAWMVGYTPSLSTAVWVGTVKGDEPLVTASGAAIYGSGLPSDIWKATMDGALKGTSNETFPKPTEVGGYAGVPPPPPPPEVPPSETVIQPTVEIAPGITIPIGPPTTITLAPPPPAPPAATPTPPP
2V2F Chain:F ((5-381))-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------YPAYMDNYLKEVINQVEQETGYNLLTTGMDVYTNVDQEAQKHLWDIYNSDQYVSYPDDDLQVASTVVDVSNGKVIAQLGARH-SFGTNQAVETNRDWGSAMKPITDYAPAIEYGVYDSTATMVNDIPYNYPGTSTPVYNWDRAYFGNITLQYALQQSRNVTAVETLNK--VGLDRAKTFLNGLGIDYPSM--HYANA-----ISSNTTESNKQYGASSEKMAAAYAAFANGGIYHKPMYINKVVFSDGSKKEFS----DVGTRAMKETTAYMMTEMMKTVLAYGTGRGAYLPWLAQAGKTGTSNYTD--YVAPDEMFVGYTRKYSMAVWTGYSNRLTPI------VGDGFLVAAKVYRSMITYLSEGS-PEDWNIPEGLYRNG--------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2V2F.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -92235 for 3038 contacts (-30.4/contact) +
2D Compatibility (PS) -39032 + (NN) -26583 + (LL) 16132
1D Compatibility (HY) -8000 + (ID) 4100
Total energy: -153818.0 ( -50.63 by residue)
QMean score : 0.463

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2V2F.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2V2F-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2V2F.pdb: