Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)



Input alignment information:
Query sequenceMGSNKSKPKDASQRRRSLEPSENVHGAGGAFPASQTPSKPASADGHRGPSAAFVPPAAEPKLFGGFNSSDTVTSPQRAGPLAGGVTTFVALYDYESRTETDLSFKKGERLQIVNNTRKVDVREGDWWLAHSLSTGQTGYIPSNYVAPSDSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNAENPRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLNVKHYKIRKLDSGGFYITSRTQFNSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTTVCPTSKPQTQGLAKDAWEIPRESLRLEVKLGQGCFGEVWMGTWNGTTRVAIKTLKPGTMSPEAFLQEAQVMKKLRHEKLVQLYAVVSEEPIYIVTEYMNKGSLLDFLKGETGKYLRLPQLVDMSAQIASGMAYVERMNYVHRDLRAANILVGENLVCKVADFGLARLIEDNEYTARQGAKFPIKWTAPEAALYGRFTIKSDVWSFGILLTELTTKGRVPYPGMVNREVLDQVERGYRMPCPPECPESLHDLMCQCWRKEPEERPTFEYLQAFLEDYFTSTEPQYQPGENL
3F6X Chain:C ((8-286))----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAKDAWEIPRESLRLEVKLGQGCFGEVWMGTWNGTTRVAIKTLKP----PEAFLQEAQVMKKLRHEKLVQLYAVVSEEPIYIVTEYMSKGSLLDFLKGEMGKYLRLPQLVDMAAQIASGMAYVERMNYVHRDLRAANILVGENLVCKVADFGLARLIE----------KFPIKWTAPEAALYGRFTIKSDVWSFGILLTELTTKGRVPYPGMVNREVLDQVERGYRMPCPPECPESLHDLMCQCWRKDPEERPTFEYLQAFLEDYFTSTEPQYQPGENL


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3F6X.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -160128 for 2132 contacts (-75.1/contact) +
2D Compatibility (PS) -28243 + (NN) -15259 + (LL) 12016
1D Compatibility (HY) -40800 + (ID) 13050
Total energy: -245464.0 ( -115.13 by residue)
QMean score : 0.000

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3F6X.pdb:





(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3F6X-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3F6X.pdb: