Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMSSQKKKISLFAFFLLTVITITLKTYFSYYVDFSLGVKGLVQNLILLMNPYSLVALVLSVFLFFKGKKAFWFMFIGGFLLTFLLYANVVYFRFFSDFLTFSTLNQVGNVESMGGAVSASFKWYDFVYFIDTLVYLFILIFKTKWLDTKAFSKKFVPVVMAASVALFFLNLAFAETDRPELLTRTFDHKYLVKYLGPYNFTVYDGVKTIENNQQKALASEDDLTKVLNYTKQRQTEPNPEYYGVAKKKNIIKIHLESFQTFLINKKVNGKEVTPFLNKLSSGKEQFT---YFPNFFHQTGQGKTSDSEFTMDNSLYGLPQGSAFSLKGDNTYQSLPAILD-QKQGYKSDVMHGDYKTFWNRDQVYKHFGIDKFYDATYYDMSDKNVVNLGLKDKIFFKDSANYQAKMKSPFYSHLITLTNHYPFTLDEKDATIEKSNTGDATVDGYIQTARYLDEALEEYINDLKKKGLYDNSVIMIYGDHYGISENHNNAMEKLLGEKITPAKFTDLNRTGFWIKIPGKSGGINNEYAGQVDVMPTILHLAGIDTKNYLMFGTDLFSKGHNQVVPFRNGDFITKDYKYVNGKIYSNKNNELITTQPADFEKNKKQVEKDLEMSDNVLNGDLFRFYKNPDFKKVNPSKYKYETGPKANSKK
2W5Q Chain:A ((2-424))--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDDLTKVLNYTKQRQTEPNPEYYGVAKKKNIIKIHLESFQTFLINKKVNGKEVTPFLNKLSS--GK-EQFTYFPNFFHQTGQGKTSDSEFTMDNSLYGLPQGSAFSLKGDNTYQSLPAILDQK-QGYKSDVMHGDYKTFWNRDQVYKHFGIDKFYDATYYDMSDKNVVNLGLKDKIFFKDSANYQAKMKSPFYSHLITLTNHYPFTLDEKDATIEKSNTGDATVDGYIQTARYLDEALEEYINDLKKKGLYDNSVIMIYGDHYGISENHNNAMEKLLGEKITPAKFTDLNRTGFWIKIPGKSGGINNEYAGQVDVMPTILHLAGIDTKNYLMFGTDLFSKGHNQVVPFRNGDFITKDYKYVNGKIYSNKNNELITTQPADFEKNKKQVEKDLEMSDNVLNGDLFRFYKNPDFKKVNPSKYKYETGPK-----


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2W5Q.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -99031 for 3719 contacts (-26.6/contact) +
2D Compatibility (PS) -45219 + (NN) -24903 + (LL) 19520
1D Compatibility (HY) -54800 + (ID) 20750
Total energy: -225183.0 ( -60.55 by residue)
QMean score : 0.539

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2W5Q.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2W5Q-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2W5Q.pdb: