Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKRVKKLWGMGLALGLSFALMGCTANEQAGKEGSHDKAKTSGEKVLYVNNENEPTSFDPP----IGFNNVSWQPLNNIMEGLTRLGKDHEPEPAMAEKWSVSKDNKTYTFTIRENAKWTNGDPVTAGDFEYAWKRMLDPKKGASSA-FLGY-FIEGGEAYNSGKGKKDDVKVTAKDDRTLEVTLEAPQKYFLSVVSNPAYFPV-NEKVDKDNPKWFAESDTFVGNGPFKLTEWKHDDSITMEKSDTYWDKDTVKLDKVKWAMVSDRNTDYQMFQSGELDTAY--VPAELSDQLLDQ--DNVNIVDQAGLYFYRFNVNMEPFQNENIRKAFAMAVDQEEIVKYVTKNNEKPAHAFVSPGFTQPDGKDFREAGGDLIKP----------NESKAKQLLEKGMKEENYNKLPAITLTYSTKPEHKKIAEAIQQKLKNSLGVDVKLANMEWNVFLEDQKALKFQFSQSSFLPDYADPISFLEAFQTGNSMNRTGWANKEYDQLIKQAKNEADEKTRFSLMHQAEELLINEAPIIPVYFYNQVHLQNEQVKGIVRHPVGYIDLKWADKN
1QKA Chain:A ((7-497))-------------------------------------VQLADKQTLVRNNGSEVQSLDPHKIEGVPESNVS----RDLFEGLLISDVEGHPSPGVAEKWE-NKDFKVWTFHLRENAKWSDGTPVTAHDFVYSWQRLADPNTASPYASYLQYGHIANIDDIIAGKKPATDLGVKALDDHTFEVTLSEPVPYFYKLLVHPSVSPVPKSAVEKFGDKW-TQPANIVTNGAYKLKNWVVNERIVLERNPQYWDNAKTVINQVTYLPISSEVTDVNRYRSGEIDMTYNNMPIELFQKLKKEIPNEVRVDPYLCTYYYEINNQKAPFNDVRVRTALKLALDRDIIVNKVKNQGDLPAYSY-TPPYTD---------GAKLVEPEWFKWSQQKRNEEAKKLLAEAGFTAD---KPLTFDLLYNTSDLHKKLAIAVASIWKKNLGVNVNLENQEWKTFLDTRHQGTFDVARAGWCADYNEPTSFLNTMLSDSSNNTAHYKSPAFDKLIADTLKVADDTQRSELYAKAEQQLDKDSAIVPVYYYVNARLVKPWVGG-----------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1QKA.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 2604 -106464 -40.88 -226.52
target 2D structure prediction score : 0.67
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.75

3D Compatibility (PKB) : -40.88
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.67
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.75
QMean score : 0.499

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1QKA.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1QKA-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1QKA.pdb: